PLÚTARCHOS v literatuře - 2.

2. prosince 2015 v 20:26 | Misantrop


Podle Plútarcha a lépe podle Lactantia Platón děkoval přírodě, že se stal člověkem a ne zvířetem, mužem a ne ženou, Řekem a ne barbarem.

Podle mravu Thráků, o němž vypravuje nejprve Hérodotos (V, 4), novorozence vítali nářkem a líčili mu všechno zlo, které jej nyní bude potkávat; naopak mrtvého pochovávali s radostí a žerty, protože konečně unikl z tolika velkého trápení. V jednom krásném Plútarchově verši (De audiend. poet.) to zní takto:

Truchli nad narozením, jím se vchází do zla:
V smrti se bída skončí,
Tu chval, příteli, a raduj se při pohřbu.


Našel jsem u Plútarcha, jakými prostředky se bránil Caesar proti nemoci a bolestem hlavy: Obrovské pochody, prostý způsob života, nepřetržitý pobyt ve volné přírodě, štrapáce.


Rousseau jako šestiletý až sedmiletý chlapec přečetl celou rodinnou knihovnu. Z knih, které v tomto raném dětství poznal, jej nejvíce zaujaly Plútarchovy Životopisy slavných Řeků a Římanů.
(Čechák: Předmluva k Rousseauovým Rozpravám)


Asi se pro lepší pochopení Timona Athénského budu muset někdy seznámit i s Plútarchovým nebo Lúkianovým pojetím zpracování této látky. Je toho ještě tolik, co bych si chtěl přečíst; jen mít na všechno víc času...


Ani nevábná lidská mrtvola neujde bystrým zrakům mrchožroutů, což člověk nerad vidí a považuje to až za jakousi nehoráznost a nemístnou opovážlivost, za což taková zvířata zahrnuje nespravedlivým opovržením a nejzazší nenávistí; asi zapomíná, že on sám je takový a ještě horší; že on sám si své kulinářské zážitky zpestřuje a umocňuje těmi nejohavnějšími druhy koření: totiž bezmeznými krutostmi k jakémukoli živočichovi. Bez této nelítostné soli v očích veškerenstva by mu snad nechutnala žádná krmě, ačkoli, slovy Plútarchovými, "mají tolik jiné potravy k obživě, leč sami se zbytečně potřísňují krví nevinných".


Tímón, tento první známý misantrop, bydlel v samotě při moři ve věžovitém stavení (ergo cosi jako - maják?), které se stalo i jeho náhrobkem. Ještě Pausaniás viděl tuto stavbu, která podle Plútarchova Života Antoniova byla mořem zalita tak, že náhrobek vyčníval z vln a byl nepřístupný.


Hošíci horlivě sáli vlčí mléko a rostli jako z vody, neboť je přikrmoval i přítulný datel.
(Latinský rod Picus sice označuje žlunu, nikoli datla, nicméně v zásadě může jít o jakéhokoli datlovitého ptáka. Plútarchos v Životě Romulově mluví dokonce o "všech druzích ptáků" - pozn. Mis.)


ASSIDUE ADDISCENS AD SENIUM VENIO
Přicházím v stařecká léta, stále jsa života žák
Jde o latinský překlad verše athénského státníka Solóna (6. stol. př. n. l.), který dochoval Plútarchos v životopisu tohoto politika a básníka.

EX UNGUE LEONEM
Podle drápu (poznáš) lva
Smysl: podle části lze posoudit celek. Lúkiános přisuzuje autorství rčení sochaři Feidiovi (5. stol. př. n. l.), který prý podle velikosti lvího drápu určil velikost celého lva, a Plútarchos (O omylech věšteb 3) řeckému básníku Alkaiovi (6. stol. př. n. l.).

FAMAE ETIAM IACTURA FACIENDA EST PRO PATRIA
Pro vlast je třeba podstoupit i ztrátu dobré pověsti
Krátká latinská parafráze řeckého textu životopisce Plútarcha, který v 5. kapitole životopisu Fabia Maxima líčí epizodu z Fabiovy diktatury r. 217 př. n. l.: po těžké porážce Římanů u Trasimenského jezera zvolil Fabius proti Hannibalovi vyčkávací taktiku a vyhýbal se otevřenému střetnutí. Vzbudil tím nevoli i u svých přátel, kteří jej varovali, že ztrácí svou čest, bojí-li se bitvy. Fabius odpověděl v tom smyslu, že by byl více zbabělý, kdyby se dal odradit od svého postupu, a že strach o vlast není hanebný: ve svém zodpovědném postavení nemůže dát na pomluvy a odsudky, nýbrž se musí rozumně starat o zájmy státu.

HONORES MUTANT MORES
Pocty mění mravy
Rozumí se: většinou k horšímu. Pramenem pro toto rozšířené latinské rčení je řecký životopisec Plútarchos, který v Životopise Sullově 30 popisuje, jak se Sulla změnil, jakmile dosáhl diktatury.

NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON EST NECESSE
Je nutné vyplout, žít nutné není
Údajně slova Pompeiova (podle Plútarcha, Souběžné životopisy, Pompeius 50), která pronesl k námořníkům, když se zdráhali vyplout na rozbouřené moře.

QUID TIMEAS? CAESAREM VEHIS CAESARISQUE FORTUNAM
(Plútarchos, Souběžné životopisy, Iulius Caesar 38)
Proč se bojíš? Vezeš Caesara a Caesarův šťastný osud
Iulius Caesar se v převlečení za otroka plavil na loďce tajně do Brundisia, aby přivedl posily k rozhodující srážce s Pompeiem. Když vypukla silná bouře a kormidelník se chtěl vrátit do přístavu, Caesar ho právě těmito slovy přiměl, aby plul dál. Tento volný latinský překlad řeckého originálu se stal rčením vyjadřujícím bezmeznou víru ve vlastní šťastnou hvězdu.

SI ALTERAM TALEM VICTORIAM REPORTAVERO,
MEA ERIT PERNICIES
Kdybych si odnesl ještě jedno takové vítězství, bude to moje zkáza
Latinský překlad slov épeirského krále Pyrrha, jak je uvádí Plútarchos (Pyrrhus 21). Pyrrhus porazil Římany r. 279 př. n. l. v bitvě u Ascula, ale utrpěl přitom velké ztráty. Výrok se užívá o draze zaplaceném vítězství anebo o vítězství, které je v důsledcích spíše porážkou. Srov. příklady užití: Spasení skrze víru - tomu teda říkám opravdové Pyrrhovo vítězství! (Misantrop, Plivanec na rozloučenou); Pokrok slaví Pyrrhovo vítězství nad přírodou. (K. Kraus); To je hrozné, jak se dneska mluví. Tuhle mluvil v rádiu taky tak nějakej blbec, doktor to byl. Já jsem do toho rozhlasu napsal, chcete si to poslechnout? - "Až jednou půjdu po mostě Karla, do divadla Národa na Stěnu čerta, smířím se s tím, že jste vyhráli. Ale bude to vítězství Pyrrhy." (Nejistá sezóna). → CADMEA VICTORIA[33]

TU COLE IUSTITIAM: TEQUE ALIOS MANET ULTOR
Měj v úctě spravedlnost, neboť mstitel na tebe čeká
Tento verš neznámého řeckého autora vkládá Plútarchos v Životě Kimónově do úst dívky, kterou ukvapeně a proti právu zabil spartský vládce Pausaniás. Latinský překlad je pozdní, patrně ze 16. stol.

VANA SOLLICITIS INCUTIT UMBRA METUM
(Ovidius, Listy z Pontu 2,7,14)
Často pouhý jen stín nahání bázlivým strach
Srov.: Leká se vlastního stínu. Neboli o příliš bojácných lidech, kteří se lekají, i když nehrozí žádné nebezpečí. Srov. příběh o koni Alexandra Velikého, jak je znám z Plútarchova Života Alexandrova 6, ale v převyprávění Rabelaisově: "Filip, král makedonský, poznal důmysl svého syna Alexandra podle toho, jak obratně ovládl jednoho koně; neboť ten kůň byl tak hrozný a divoký, že se nikdo neodvážil naň sednout, protože všecky jezdce shazoval, jednomu zlomil vaz, druhému nohy, jinému rozbil hlavu, jinému čelisti. Alexandr, pozoruje to v hipodromě (to bylo místo, kde prováděli koně a cvičili), všiml si, že koňova zuřivost pochází toliko z hrůzy, již má ze svého stínu. Proto vsednuv naň, hnal jej proti slunci, takže stín padal dozadu, a tak ochočil toho koně podle svého přání. Z toho jeho otec poznal božskou chápavost, jež v něm byla, i dal ho velmi pěkně vyučit ve vědách Aristotelem, který byl tehdy ctěn nade všecky řecké filosofy." (F. Rabelais, Gargantua a Pantagruel 1,14)

VENI, VIDI, VICI
(Suetonius, Životopis božského Iulia 37,2)
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem
Tak prý hlásil Caesar do Říma své vítězství nad pontským vládcem Farnakem (r. 47 př. n. l.). Stejnou zprávu uvádí i Plútarchos (Souběžné životopisy, I. Caesar 50). Užívá se o snadném a rychlém úspěchu. Srov. Parafrázi → VENI, SCRIPSI, VIXI


Sny nejsou chiméry, ale taky se jim nesmí ve všem věřit. Jsou to lháři, kteří někdy mluví pravdu. Císař Augustus nebral žádný sen, který se ho týkal, na lehkou váhu. A vyplatilo se mu, že si v bitvě u Filipp vzpomněl na sen, který se o něm komusi zdál, a opustil stan.
(Pozdější římský císař Augustus (tehdy ještě coby Octavianus) přenechal vojenské velení a řízení bitvy u Filipp r. 42 př. n. l. Marcu Agrippovi, čímž si u Marca Antonia vysloužil výtku za zbabělost. Podle Plútarchova Životopisu Brutova, vypravuje sám Augustus ve svých Pamětech, že opustil vojenský tábor na základě snu jeho přítele Marca Artoria. A udělal dobře, neboť Brutovi vojáci pak v táboře pobili všechny zajatce. - Pozn. Mis.)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm