Proti kolektivismu!

12. prosince 2015 v 13:59 | Misantrop

Náš současný Světový stát. Od individualismu ke kolektivismu - od samoty k pospolitosti, taková byla cesta tohoto obrovitého a svatého organismu, v němž jednotlivec není ničím než buňkou s jediným významem: sloužit organismu jako celku.
"Kolektivita je připravena k poslednímu útoku na oblast, kde dřív asociální sklony mohly nalézt útočiště. Jak já to vidím, znamená to prostě a jednoduše, že velká pospolitost je před svým dovršením."
"Pospolitost," opakoval pomalu, jako by o tom pochyboval.


Očkují kolektivismus, ale já jsem originál
Jsou tak blbí, nebo tak zlomyslní?
Dobrovolně obětovat moje sobectví jejich bezohlednosti?


Zákon je tu něco jako kolektivní trest.
*
Úkolem Poslední Revoluce Myslí je probudit v každém z nás dřímajícího a netušeného génia, který je zatím ještě zhypnotizovaný ustrašeným stádovým kolektivismem.
*
Člověk se nerodí svobodný, ale rodí se již svázaný závazky vůči rodičům, příbuzným, kolektivu, státu a morálce. Malý človíček, jen co vyjde z matčina břicha, už je zaznamenaný v matrice, dostává jméno a číslo a na toto všechno úřední potvrzení. Jen co trochu povyroste, posadí jej do školní lavice a zavalí tolika úkoly, že prostor pro samostatné myšlení je minimální. Potom vlast zavolá do zbraně a nakonec pracovní kolektiv.
*
Co je to svoboda? Kolektivista vám řekne, že svoboda je samota, strach z tíživého prázdna, hlodající červ zoufalství a namáhavá odpovědnost.
*
Chtějí-li se určití lidé spojit do nějakého kolektivu, prosím, ale ať se nikomu nic nevnucuje!
*
Svět je přecpaný lidmi a zprzněný jejich kolektivismem, který se vyznačuje potlačením vůle jednotlivce ve prospěch kolektivu a vyjadřuje všechno špatné: nesoběstačnost, nesamostatnost, závislost, duševní i fyzické vydírání. Lidé se totiž bojí svobody právě tolik, jako se bojí samoty.
Misantrop poskytuje dobrý příklad všem silným individualistům, kteří sice vidí, jaké zlo je kolektiv, ale ještě se nedovedou z něho úplně vymanit.


Křesťanství, komunismus, demokracie, stát jako takový vůbec, kolektivismus a vláda lůzy, to je obecně lidská choroba. Imunní je proti ní právě jen ten, kdo není člověk. Jen misantrop se nemůže nakazit touto nemocí šílených lidí.


Podmínky pro zdárné bujení fašismu a náboženství připravuje kolektivismus. Pokusím se teď o jednu takovou názornou ukázku případu kolektivismu v jeho méně známé, zato však rozšířené formě. Známkou kolektivismu je hlasování. Ve věci odhlasování jakési otázky je 49% pro, 45% proti a 6% hlasujících se zdrželo hlasování. Strana, jež prohrála, najednou začne obviňovat stranu nezúčastněnou a vytýkat jí, že kdyby hlasovala proti návrhu otázky, která byla předmětem hlasování, tak by neprošla, a tak vinou její neúčasti při hlasování onen návrh otázky neprošel. No co to je!? Když se někdo něčeho nechce účastnit, nemůže nést za nic odpovědnost. Kde nic není, není ani vina, ani zásluha. Na tomhle základě rozbitého kolektivismu je taky založená anarchistická revoluce, jak jsem ji popsal v Poslední Revoluci Myslí.
*
Kolektivismus je darebácká opovážlivost a jako taková musí být potlačena.
*
Vím, že je to namáhavé a kolikrát ani nevíme, jak a kde odstraňovat nános kultur předešlého lidstva, které bylo po dlouhá staletí vychováváno k ustrašenému kolektivismu, k pověrčivosti, k neúctě k sobě samému.
*
Prohlašuji, že špína kolektivismu, slabošství a sadismu je ve vás zažraná tak hluboko, jako některé podvědomé zvyky, v mých očích k smíchu až k popukání.
*
Diskuse je hloupá hádka, marný pokus o sblížení odpuzujících se pólů magnetu, jenž může nanejvýš skončit nějakým odporným kompromisem, kolektivistickou to slabůstkou.
*
Verbež hledá svobodu tam, kde ani tráva neroste: v bohu, v přírodě, v lidstvu, ve společnosti, v národě, v rase, v kolektivu, v přátelství, v rodině, v lásce, v penězích, v drogách (všechno je droga, i rýpání se v nose!), v sobě!
*
Život v kolektivu si vynucuje rozštěpení svobodné vůle kvůli společným zájmům a pokud se zájmy kolektivu neshodují ani trochu s vašimi, znamená to úplné zničení vaší svobodné vůle!
*
Je podivné, že i v tomhle věku anarchie, kdy pomalu, ale jistě, upadá moc autorit, se valná většina anarchistů stále přiklání k jakési neurčité mátoze kolektivní komunistické anarchie, a to nemluvím ani o tom, že samota se bere stále jako něco tragického.
*
Je nesmysl věřit tomu, že naráz po přečtení téhle knížečky se začnou rozpadat manželství, rodiny, milenecké páry, kolektivy a státy. Ani v budoucnu tomu tak nemusí být. Co je mi po nich? Moje pero se nadnáší lhostejnou bezstarostností.
*
Člověk ví o svých slabostech a jejich překonáváním se zdokonaluje, přičemž se zdokonaluje sám pro sebe, a ne proto, aby byl dokonale poslušným kolečkem v mechanismu kolektivní společnosti.
*
Kolektivní sporty a války mají hodně společného.
*
Pro názorný příklad stačí nahlédnout do Bible; zjistíme, že Bůh vlastně užívá na potrestání provinilců, přestoupivších boží zákony, ustanovené boží autoritou, kolektivní tresty! Patří sem zatížení lidského rodu dědičným hříchem, zničení Sodomy a Gomory atd. atd. A aby toho nebylo málo, je tu vyděračská teze o Ježíšově vykupitelství za nás za všechny! - Vidíme, jak dobrá polovina lidstva se modlí k tomuhle zbožněnému kolektivismu a zbytek dělá totéž, jenže nevědomě.
*
Není divu, že se tak rozmohl kult otroctví: zbožnění kolektivismu, vynášení lásky mezi lidmi a budování států.
*
Zošklivilo se mi vše lidské, hlavně civilizace, protože jsem poznal destruktivní charakter kolektivismu.
*
Člověk kolektivu je stále dítětem, držícím se máminy sukně, zatímco misantrop je dospělý jedinec, který je samostatný a v životě dokáže stát na vlastních nohách.
*
Ovšem uznávám opodstatnění vodní hygieny v kolektivu. Jakou má však váhu, když si uvědomíte, čím je pro mne kolektiv?
*
Miluji život, plný život, život, plný svobody, a ne pouhou umlácenou existenci (když ne rovnou smrt), kterou mi nabízí civilizace kolektivismu a ozónové díry.
*
Příroda nemá smysl ani pochopení pro jednotlivý život, zajímá ji jen celek. Nicméně, moje chápání plného a velkého života dává za pravdu vůli jednotlivců před vůlí celku, živému jednotlivci před neživým rodem. A tady se právě střetávají moje názory s názory kolektivistů. Rovněž všechna učení o nesmrtelnosti duše nebo učení o stěhování duší považují za větší pohromu zničení veškerého života, než zničení jednotlivého života. Ona říkají:
"Co na tom, že zahyne jeden život! Zbývá jich ještě dost, kam se duše může vtělit (nebo: "Tělo zemřelo, ale duše žije dál, tak jaképak neštěstí!")."
V zásadě si tedy mohou spiritisti a kolektivisti podat ruce na dotvrzení jejich znetvořování života.
*
Lidé jsou idioti z lenosti. Jsou líní přemýšlet. Nemají ani čas přemýšlet, protože jsou stále v kolektivu, jenž je zaměstnává bezduchou a prostomyslnou konverzací bez hlavy a paty.
*
Kolektivní člověk přichází k hotové informaci bez možnosti bližšího obeznámení a jeho inteligence se podobá inteligenci papouška.
*
Jak kolektiv umrtvuje duševní činnost, to můžu dotvrdit - konec konců, kdejaký filosof si vychvaloval samotu.
*
Už vím, proč mě žádné kulturní dílo, žádný umělecký výtvor celkově neuspokojuje. Jejich tvůrci byli totiž buď filantropové, nebo kolektivisté.
*
Nežiji v kolektivu, takže mi nehrozí nebezpečí svedení na nesprávnou kolej.
*
Odborný (neplést s odporný, prosím!) posudek zaměstnavatele na p. Soběslava Misantropa:
"Zaměstnanec je líný, nešikovný a kolektivu se stranící pracovník. Při jednání s nadřízenými projevuje nehoráznou drzost až hrubost, nemá úctu k autoritě. Je to neustále s něčím nespokojený fluktuant. Zvláštní znamení: Pozor, plive do obličeje!"


Levičák je antiindividualistický, prokolektivistický. Chce po společnosti, aby za všechny uspokojovala jejich potřeby, aby se o ně starala.
*
Levičáctví je kolektivistické; touží spoutat celý svět (jak přírodu, tak lidstvo) v jediný unifikovaný celek.
*
Levičák je orientován směrem k rozsáhlému kolektivismu. Zdůrazňuje povinnost jednotlivce sloužit společnosti a povinnost společnosti se o jednotlivce starat. Má negativní postoj k individualismu. Často moralizuje.


Nad přísnou disciplínou vanaprasthovou by zuřil každý vojenský velitel, skautský vedoucí, učitel, vychovatel dětí a mládeže, dílovedoucí, každý člověk společenský. Nad tím by vychovatelé ke kolektivismu, krotitelé lidstva zuřili; neboť je to přesný opak společenské morálky a její fašisticko-humanistické disciplíny.
*
"Zapomeň na sebe a plně se mi odevzdej!" Toť hlavní ani ne tak myšlenka, jako spíš příkaz všech náboženských sekt: ztráta vlastního já a odevzdání se kolektivnímu vědomí.
*
Ve středověku, panovalo dokonce i jakési celosvětové zatmění mozků, globální blbnutí na kvadrát, hromadná totalita hlouposti; panovalo nejen Jungovo kolektivní nevědomí, ale přímo kolektivní nevědomost, kolektivní nerozum zároveň u různých nezávislých kultur (tyranie křesťanství v Evropě, vznik islámu v Arábii, znáboženštění buddhismu na Východě...) - všechno v jednu dobu.


Posouzení osobnosti a průběh pobytu:
Kontakt povrchní, málo spolupracuje, odpovědi stručné a až po dlouhých latencích. Odměřeně povýšené chování k sestrám i ostatním pacientům. S kolektivem se nesžila, do programu se zapojovala s nechutí.
*
"Jestliže existuje nějaká svoboda, pak je větší v člověku, který není vázán na ostatní, na kolektiv."


V práci si zvykám, i když je to stále učení-mučení; dnes se dokonce trochu prolomily ledy mezi mou přirozeně nespolečenskou chladností a ostatním lidským kolektivem - ovšem že ne mým přispěním. Pořád však hledím zasněně o přestávkách ven do lesů a polí a vzpomínám na svobodné časy.
*
Pěkně šeredně se mnou vymetají práci, již nikdo nechce. Na dovršení všeho hnusu mě nakonec ještě tak nevýslovně hrubým jednáním urazila a ponížila mistrová další nastupující směny, že jsem začal uvažovat o přejití jinam, do pivovaru, kam jsem chtěl nastoupit původně, ale kde pro mne zatím nebylo místo. V lednu se tam půjdu znovu přeptat. Tady není dobrý kolektiv. Připadá mi, že si tu nikdy nezvyknu.


Neznámý Bezejmenný:
Kolektiv ho podržel. Pod krkem.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm