Teď vyložím příčiny všeho

19. ledna 2016 v 14:51 | Misantrop

Teď vykládám veršem
příčiny světa a řád, dle něhož byl stvořen,
jak všecko, co jest, ho musí nezbytně šetřit
a tuhé zákony času že nemůže zlomit.


rád vykládal velkého světa počátky,
příčiny všeho a učil,
co to je božstvo, co jest příroda.


Náhoda neexistuje. My ji přijímáme, kde nevidíme příčiny - nebo si vykládáme tyto příčiny zlidštěně jako Boha.
(Předmluva k: Holbach: Zdravý rozum)


Věci, jež na zemi vídají lidé
i na nebi často, když s děsem a úzkostí srdce
strachy z bohů se hluboko sklánějí v duši
a do prachu země se pokořují - to proto,
že neznalost příčin je nutí podřídit všecko
vládě bohů a jejich království uznat.


Život se často projevuje tak ošklivými zjevy, tak obludnými fakty, s jakými by se naše vnitřní cítění nikdy nesmířilo. Slovem, my nedovedeme analyzovat, odloučit dobro od zla, nedovedeme historicky probádat příčiny zla a dojít tak touto cestou k jeho ospravedlnění.


Odstranit příčiny smutku v soukromém životě nemá žádnou cenu. Někdy se nás totiž zmocní nenávist k celému lidstvu.


Nejmoudřejší lidé jsou fanatickými obdivovateli hudby, protože si nemohou uvědomit příčiny svých citů.


Já i Josef Váchal, oba spatřujeme příčiny zlořádů v tomtéž: v přelidněnosti, v automobilismu, v neposlední řadě v lidské chamtivosti, v té odvěké chorobné mysli člověka-lidáka.


"Že vy lidé", zvolal jsem, "když o něčem hovoříte, musíte hned říci: to je pošetilé, to je moudré, to je dobré, to je zlé! A co to má vlastně všechno znamenat? Vyzkoumáte tím vnitřní pohnutky toho kterého skutku? Dokážete s určitostí odvodit příčiny proč se stal, proč se stát musil? Kdyby tomu tak bylo, nesypali byste ty své soudy tak tuze lehce z rukávu."


Některé ze svých vad lidé doznávají ochotně, ale jiné neochotně. Co je toho příčinou? Hlavní příčina záleží v tom, že různí lidé mají různé příčiny a co si představují jako hanebné, to zpravidla nikdy nedoznávají.


Víte také velmi dobře, jak snadno se cestující, který bývá skoro celý rok mimo obchod, stane obětí klepů, náhod a bezdůvodných stížností, proti nimž se nikterak nemůže bránit, poněvadž se o nich většinou vůbec nedoví, a teprve až se vrátí vyčerpaný z nějaké cesty, pocítí doma na vlastní kůži zlé následky, jejichž příčiny už neprohlédne.


Když jedinec objeví příčiny své závislosti na společnosti, je pro něj uskutečnění anarchie možné.


Vůle; jen kdo ji nemá, hledá příčiny v něčem jiném, v něčem mimo sebe, v "přírodě", v "bohu"...
(Klíma: Slavná Nemesis)


Někdy dokonce milenci ukládají jeden o život druhého. To má své hlubší příčiny a je otázkou, není-li to právě soužití, co to způsobuje.


V posledních letech údajně prodloužil se věk následkem menší úmrtnosti dětí. Lékařství však ještě dnes nedovede se vypořádat s vleklými nemocemi a nedovede jim čelit, k čemuž přispívá rozvoj průmyslu, urbanismu, nečisté ovzduší, hluk a nesprávná strava. Toto vše jsou příčiny nemoci a kratšího života.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Vegetariánství se v Indii rozmohlo během historického vývoje velmi silně, ale netroufám si určit příčiny toho jevu. Jistě tu byl značný, snad i rozhodující vliv morální zásady neubližování (ahinsa), podporované jednak ohromným bohatstvím zrnin, luštěnin, zeleniny a ovoce, jednak teplým podnebím.


Může se prohlásit, že známe příčiny některých věcí. Vyvstane však další otázka, co jsou příčiny těchto příčin? A nepřestaneme-li opakovat tuto otázku, dostaneme se až k tomu, co vzniká samo sebou a je, co je! A tam se už nelze ptát po příčině. Můžeme toliko říci, že všechno je, co je!


Že jsem ani v posledních jedenácti letech nepošel každý okamžik - a i dřív, v bezstarostnosti, jak řečeno, mohlo to být -, má tři příčiny: 1.) umění zacházet s lidičkami; 2.) mé naprosto singulárně zdravé tělo - jemuž ani nejstrašnější, "nejnezdravější" ataky ducha nemohly podstatně uškodit; 3.) anděl strážce - anebo "génius" atd. - A vlastně ještě za čtvrté: moje filosofické zkamenění.


Klasický pád hovna nejvíc postihne ty dole, ačkoli vyšel zhora a příčiny má také nahoře.


Jaké příčiny vyhnaly lidi ze vsi, kde oni nebo jejich předkové žili, a co je přihnalo a přihání do továren a závodů?


Ze společnosti a přepychu, který vytvořila, vznikla svobodná umění a všechny ty zbytečnosti, které působí rozkvět průmyslu a obohacují a hubí stát. Všechna umění jsou výnosná v obráceném poměru k jejich užitečnosti a nejpotřebnější se stanou nakonec nejvíce zanedbanými. A tak vidíme, co si máme myslit o pravých výhodách průmyslu a o skutečném účinku pokroku.
Takové jsou skutečné příčiny té bídy, do níž nakonec nadbytek vrhne nejobdivovanější národy.


Od té doby, kdy převládající většina (možná víc než 90%) druhů existuje nyní na souši, z níž si lidstvo přivlastnilo 40%, je zřejmé, kde jsou příčiny tohoto hromadného vymírání.


Co je tu příčin k záští, o jakých se ani nesnilo vám, kteří se díváte na tento hnusný svět ze své nádherné osamocenosti!


Být misantropem však je věc příjemná, jak z mnohých příčin, tak i proto, že smí nenávidět lidi, jak chce sám.


Při sledování zjevných příčin, které jsou ve skutečnosti jen řadou, nekonečným přívalem náhod, mohli bychom se vracet stále víc v čase, závratně, bez zastavení dějinami, všemi civilizacemi, až k prvokům na počátku.


Voda bývá někdy, velmi zřídka, nezdravá také z přirozených příčin, například může v korytě potoka zůstat ležet nějaké uhynulé zvíře (to už jsem také viděl!), nebo se následkem horka a sucha ve stojaté vodě příliš rozmnoží choroboplodné bakterie a řasy; ale prvotní příčinu otrávené vody je třeba hledat vždy u pachatele nejznámějšího a proto také nejpravděpodobnějšího - u člověka.


Jsme celý život vedeni k tomu, abychom věřili, že člověk všechno koná z rozumných příčin a pak se divíme, jak je možné, že se stalo to nebo tamto. Jedině když se díváme na lidi jako na hlupáky a blbce a totální magory, a ne jako na rozumné bytosti, pak teprve dávají ty jejich věčné vylomeniny smysl.


Podívejme se, jak ve jménu humanismu naložili např. s tak slibně se vyvíjejícím tzv. "sociálním darwinismem": označili jej lživě za příčinu kapitalistického vykořisťování, dokonce i za jednu z příčin dvou světových válek, jako kdyby před nimi ani po nich žádné další otroctví ani války nebyly; jako kdyby v posledku války nebyly potřeba.


I Napoleon, jehož očím, jichž drtivou velitelskost málokdo snesl, sotva někdo připíše neschopnost vydržet cizí pohled, nehledíval, mluvě, na svůj protějšek; u něho bylo jednou z hlavních příčin opovržení lidmi: nestáli mu za pohled.
(Klíma: Hledění do očí)


Znáš příčiny a následky, a nevíš, že fata morgana života se rozplyne jako bublina na vodě?


Vrátí se uzel příčin, do něhož já jsem zamotán - a ten mě opět vytvoří! Já sám náležím k příčinám věčného návratu.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm