Žijeme ve věku mas

28. ledna 2016 v 13:50 | Misantrop

Žijeme ve věku mas: před vším masovým se padá na kolena. A podobně i v politice. Státník, který jim vystaví novou babylónskou věž, nějakou nestvůrnou říši a moc, je pro ně "velký": - co záleží na tom, jestliže my opatrnější a zdrženlivější zatím ještě neopouštíme starou víru, že jedině velká myšlenka propůjčí nějakému činu a nějaké věci velikost.


Židi nedokážou vyřešit ani tu nejmenší hospodářskou krizi. Překrucují přirozeně věci tak dlouho, až široké masy, které myslí primitivně, přestanou správně chápat.
*
Pámbíček vrhne masy lidí na Zemi a pak se musí každý starat sám, jak by přežil; jeden na úkor druhého; z toho plyne jediný závěr: zvítězí silnější.


Každý člověk touží po moci,
a tento pocit - ne ten o bratrství -
široké masy pod zástavy žene,
byť nechápou pojem svobody,
jen cosi jako tušení je vede
za vším novým, za každou novotou,
jež popřením je jsoucího;
v tom vidí masy ztělesnění snů
o lidském štěstí a blahobytu.


Mnoho lidí zastává názor, že zvýšená úmrtnost sníží počet lidské populace. Avšak, historicky vzato, vysoká úmrtnost zvyšuje i porodnost. Masy lidí se scvrknou rychleji a lépe tím, že budeme podporovat reproduktivní svobodu, ekonomické příležitosti a vzdělání.


Typickým heslem šúdry je být jako ostatní, nevybočit ze šedé masy "normálních" (průměrných) lidí.


Ty upracované věčné masy dělnictva (ať chcípnou - co je filosofovi po nich!) se mi tak akorát hnusí.


Křesťan připomíná nám fanatického komunistu. Však ten je jen jakousi světskou obdobou pravověrného křesťana. Také on si na podporu svých bludů vypomáhá neustále obemílanými nesmysly typu "třídní boj", "reakcionáři" či "utlačené lidové masy".
*
A masy, mají neocenitelnou podporu širokých mas. Proč je, dejme tomu, takový nacismus zakázaný a trestný, zatímco jiné podobně zločinné humanismy, ideologismy a církve jsou povoleny? Protože nacistů je nyní tak málo a byli kdysi hned po jejich porážce včas zakázáni. Proto lze tuto hrstku fanatiků držet na uzdě, poněvadž jich je málo. Navíc nynější celková špatná pověst tohoto hnutí zapříčiňuje ten důsledek, že nacismus již nepřitahuje téměř žádné inteligentní lidi, nýbrž jen zhulákané holohlavé opilce a primitivní pouliční rváče na úrovni podprimátů. Rozumný člověk se nehlásí k takovému zdiskreditovanému hnutí. Rozumný člověk nevkládá své naděje a svou moc do paktování se s lumpenproletariátem. To nemůže nikdy dopadnout dobře. Ale zkuste postavit mimo zákon a vystavit všeobecnému opovržení třeba takový islám s jeho miliardou potenciálních teroristů! Nebo křesťanství, které má na svědomí také mnoho zločinů nejen proti lidskosti, byť čert vem lidskost, ale hlavně proti přírodě a zvířatům! Ani komunisty nelze zakázat. Takových adeptů na kriminál nebo oprátku by bylo hodně. Ale zavřít nebo zlikvidovat je všechny není prostě uskutečnitelné.


Když jdou masy na vojnu, ať jdou s myšlenkou, že při nejbližší příležitosti složí zbraň.


Protože lidská práce už nebude zapotřebí, masy budou zbytečné, budou neužitečným břemenem systému.


Není snad každý geniální čin na tomto světě viditelným protestem génia proti netečnosti masy?
*
Politické znalosti široké masy nejsou naprosto vyvinuté natolik, aby samy o sobě dospěly k určitým obecným politickým názorům a vyhledaly osoby, jež tu připadají v úvahu.
*
Podobně jako je konfese výsledkem výchovy, neboť v lidském nitru potřeba náboženství jen dříme, tak i politický názor masy je konečným výsledkem někdy až zcela neuvěřitelně houževnatého a důkladného zpracování duše a rozumu.
*
Dnes, kdy rozhoduje hlasovací lístek masy, leží rozhodující význam právě ve velkých skupinách, a tato je na prvním místě: stádo naivních a lehkovážných.
*
Skutečnost, nad kterou naše střední vrstvy kroutily hlavou, totiž že k marxismu přísluší pouze takzvané nevzdělané masy, byla ve skutečnosti předpokladem jeho úspěchu.


Skutečné umění je vyhrazeno jen málokomu, není to zábava pro masy, žádná pouťová atrakce.


Každým rozšířením křesťanství na masy ještě širší, ještě surovější, jimž stále více chyběly předpoklady, z nichž se zrodilo, stávalo se nutnějším křesťanství vulgarizovat, barbarizovat, - spolykalo učení a rity všech podzemních kultů Římského impéria, spolykalo nesmysl chorého rozumu všech druhů.
*
Pavlem se ještě jednou kněz domáhal moci, - mohl upotřebit jen pojmů, učení, symbolů, jimiž se dají tyranizovat masy, tvořit stáda.


Právě proto to vlastně nejsou velcí duchové, kteří vykazují historické charaktery, bojující ve světových záležitostech, aby byli schopni řídit a ovládat masy lidstva; nýbrž k tomu se hodí lidé mnohem menší kapacity ducha, avšak větší pevnosti, rozhodnosti a vytrvalosti vůle, což nemůže být při velmi vysoké inteligenci.


Teď se ještě vyjevené masy nevzpamatovaly. S vypoulenýma očima jdou se dát rozsekat na nudle a potom, když ho trefí kulička, zašeptá jen: Maminko...


Zdá se mi už zbytečné pořád dokola polemizovat s psychiatrií, když už i široké lidové masy (a to je co říct!) se psychiatrům posmívají, nečiníce pražádné rozdíly mezi léčitelem a léčeným.


"Predestinujeme masy k odporu vůči přírodě," uzavřel ředitel, "avšak zároveň je uzpůsobíme tak, aby našly zalíbení ve všech sportech v přírodě. Přitom dbáme, aby každý takový sport nutně vyžadoval složité nářadí. Takže teď nejen používají dopravních prostředků, ale jsou také spotřebiteli průmyslového zboží."


Masovost všechno posere; mýlí se a budou se mýlit, protože to jsou masy. Jedinec v davu ztrácí veškeré hodnoty. Frank Zappa jednoho dne prohlásil: "Standardem dokonalosti je průměrnost. Lidé baží po průměrnosti, šílí po ní."


V bohatých, na technologii založených ekonomikách, jsou masy nepotřebné - a to ani jako potrava pro děla.


Masy jsou v podstatě svolné k otroctví všeho druhu, za předpokladu, že vyšší člověk nad nimi se jako vyšší, jako k rozkazování zrozený neustále legitimuje - vznešenou formou!
*
Kde se panuje, tam existují masy: kde jsou masy, tam existuje potřeba otroctví. Kde existuje otroctví, tam je jen málo individuí, a ta mají proti sobě stádní instinkty i svědomí.


Na práci je to věčné každodenní přetržené spaní jedna z nejhorších věcí; to především a na prvním místě - bráno chronologicky a po pořádku. Pak otřesné zážitky následují tím, že se venku, na takzvaném "vzduchu", plném výfukových zplodin, musí "člověk" zapojit do chodící a jezdící masy spolunevolníků svěšených hlav a kvaltujících nohou - to je druhá hrozná věc. Třetí "nenáladotvornost" se zmocní misantropa při příchodu do fabriky při opětovném setkání s nenáviděnými tlamami spoluotroků, kteří však - a to je na tom ještě depresivnější - si ten celý svízel zřejmě náramně užívají a baví se jím.


Masy se nikdy nebouří z vlastního popudu a nikdy se nebouří jen proto, že jsou utlačované. A pokud nemohou srovnávat, nikdy si dokonce ani neuvědomí, že jsou utlačované.


Váchal nenávidí sprostý lid, Marxův židobolševický proletariát, straníky, otrockou práci ve fabrikách pro obecné blaho mas a protežované pseudoumělce, kteří ho okrádají o zaslouženou slávu a uznání. V podstatě můj člověk.


Willy Wuppertz:
Hrůzu na lidstvo seslaly nejen rozkazy vedoucí menšiny, ale i činy poslušných mas.


S přelidněním se nejenže nic nedělá, ale ještě se podporuje. A s miliardami přebytečných lidí se také nic nedělá. Nic, žádný Endlösung. Proč? Žádná povinná kastrace, žádná sterilizace, žádné zákazy, výkazy ani povolenky, žádná eugenická opatření - nic. Proč? Bojí se snad na nejvyšších vládních místech nové revoluce přebytečných mas, příchodu nové pradleny Charpentierové, či nového Lenina? Oni sami jsou luza, jíž vděčí za svou moc a díky níž vládnou nad aristokraty ducha. Oni sami jsou - přebyteční. Spíš by měl přijít nový Hitler, než nový Kristus.

Přebytečná masa lidí
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm