Říká se jim lupiči

22. února 2016 v 15:15 | Misantrop

Ježíši, mistře šejdířství, zloději poct, lupiči něžných citů, poslouchej!


Dobrý politik je něco tak nemyslitelného jako čestný lupič.


Jinou otázkou je, zda stát kriminalitu nevytváří. V německém Hannoveru a Brémách přepadl 24letý bankovní lupič tři banky, aby se pak lup - 60.000 marek - stal almužnou pro finančně nejpotřebnější. Před senátem obviněný tvrdil, že zvláště banky jsou odpovědné za chudobu řady jeho spoluobčanů. Svou první loupež podnikl pod vlivem setkání s jedním mladým mužem, jehož dohnaly dluhy k prostituci.


Oloupí-li obyčejný zloděj bezbrannou babičku nebo vykrade-li lupič ústřednu Červeného kříže, je to hned "hyena, která se neštítí okrást ty nejubožejší a nejpotřebnější", to je zajímavé; ale okrádá-li neustále stát nebo jiná státem podporovaná zločinecká organizace, například zdravotní pojišťovna, o mnohem větší částky třebas i chudé a nezaměstnané, to není hyenismus?
*
Bez všelijakých těch malých podvodníčků a zlodějíčků a velkých lupičů a lumpů by se brzy každý stát sesypal svou vlastní vahou, pozbyv své hlavní opory. Koneckonců největším podvodníkem, zlodějem, lupičem a lumpem není nikdo jiný než právě ten stát.
*
Jestliže mě lupič okradl, jaký má smysl stěžovat si, že za moje peníze nakoupil si další jemu úslužné pochopy, další zbraně, popřípadě nové auto a nový dům? - Žádný.


Nedejte na lékaře: Krom zloděje je travič, je lupič, s penězi i život krade.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Můj nejbližší soused o patro níž je majitelem psa. Je to velký, zrzavý, rozjívený hafan, ženoucí se vždycky se štěkotem po schodech. Jeho pán pokládá dům za svůj majetek a v ostatních vidí lupiče - proto dává schody střežit touhle obludou. Samozřejmě že ho nepoprosím o prominutí, ale pocítím svou vinu, protože v očích tohoto psího pána je vinno celé lidstvo.


V zkaženém víru světa může zločin odstrkovat právo a často lupič právě za svou kořist si koupí zákon.


Teď už nejsou ty časy, jako bývaly. A co Saracéni a barbaři kdysi zvali statečností, to my nyní nazýváme lupičstvím a zločinností.
*
Z tohoto světa budou vypovězeny Víra, Naděje a Láska. Na jejich místo nastoupí Nedůvěra, Opovrhování, Záští s průvodem všech zel, všech kleteb a všech běd. Budete právem myslit, že tu vylila svou láhev Pandóra. Lidé budou vlky v lidské podobě, vlkodlaky a skřety, jako byli Lykáón, Bellerofón, Nabuchodonosor; lidé budou lupiči, vrahy, traviči, zločinci, zlomyslníky, nepříznivci, každý bude nenávidět všechny jako Ismael, jako Metabus, jako Timón Athénský, který pro tuto příčinu byl nazván μισάνθρωπος. Na mou věru, velice je nenávidím.
*
"Hrom do kutny!" pravil bratr Jan. "Co způsobilo pověst a věčnou slávu Herkulovu? Zdalipak ne to, že putoval světem a vyprošťoval lidstvo z násilnictví, nebezpečí a utrpení? Usmrcoval všechny lupiče, všechny netvory, všechny jedovaté hady a škodlivá zvířata. Proč nejdeme za jeho příkladem a podobně jako on nečiníme i my ve všech krajích, do nichž přijdeme?"


K súfismu se ze synkretických básníků nejvíc přiblížil Dádú Dajál (1544-1603). Jeho učení mělo výrazné kvietistické rysy. Tato mírumilovná sekta se však časem změnila v bojovnou skupinu, která táhla do boje s Dádúovým jménem na rtech; někteří její členové skončili jako lupiči v okolí Džajpuru.


Poutník bez groše lupiči tváří v tvář si bude zpívat.


Ani před zloději nebo lupiči se bohové ze dřeva, postříbření a pozlacení, nezachrání. Násilím jim vezmou zlato a stříbro i roucho, do něhož jsou oblečeni, utečou s tím a oni si nemohou pomoci.


Jsi-li sám, říkáš tomu osamělost, a jsi-li s lidmi, říkáš jim pleticháři a lupiči a stěžuješ si i na své rodiče a děti, bratry a sousedy. Ale měl bys tomu, když jsi sám, spíše říkat klid a svoboda a sebe pokládat za podobného bohům.
(Epiktétos: Rozpravy)


Historie nás učí, že drobným potřeštěncům není popřáno místa v stránkách dějepisu. Tam přicházejí jen velcí lotři, lupiči, žháři a vrahové, kteří čím více lidí zabili, tím větší mají tituly knížecí, královské a císařské. Jsou tam Attilové, Tamerlánové, Vilémové a Habsburkové. A ti vyžadují do té doby nových obětí, dokud buď nezhynou přirozenou smrtí, nebo nevyskytne se rozumný člověk, který tomu udělá rázem konec.
(Hašek: Dobrý voják Švejk v zajetí)


Jak přibývá zákonů a nařízení,
množí se zloději a lupiči!
(Lao-c': Tao Te Ťing)


"Neuloupíš! Nezavraždíš!" taková slova byla kdysi zvána svatými; před nimi skláněli kolena i hlavy a zouvali obuv.
Ale já se vás táži: kde byli kdy na světě lepší lupiči a vrazi, než byla taková svatá slova?
Zdaž i ve všem životě není - loupení a vraždění? A tím, že taková slova svatými slula, zdaž tím pravda sama nebyla - zavražděna?


V městě Támralipti žil kdysi dávno kupec jménem Dharmaséna a ten měl za manželku krásnou Vidjullékhu. Tento kupec byl z dopuštění osudu oloupen lupiči a zraněn jejich zbraněmi, i zatoužil zemřít a vyšel se svou chotí ven, aby vstoupil do ohně. Oba manželé spatřili náhle pár letících krásných labutí, vstoupili do plamenů a zemřeli s myslí upřenou k těmto ptákům, a tak se oba znovu narodili jako labutě.


Mé péro nikoho z živých
nenapadne již napřed, jen chránit mě bude, jak v pochvě
ukrytý meč - a nač bych se snažil ho tasit, když nejsem
ohrožen lupiči zlými?
Ach, rezem ať zajde má zbraň v svém skrytu - a mně ať, jenž toužím
po míru, neškodí nikdo! Však kdo mě vyruší z klidu
(lépe je nesahat na mne, jak vybízím!), ten ale potom
zpláče a mou písní se pověstným stane.


Civilizovaní lidé jsou lupiči, protože jsou tak od přírody uzpůsobeni. Loupí právě tak jako kočka škrábe, hlad zkrušuje a mráz štípe.
*
Bandy lupičů potřebují, aby všichni obětovaní hlupáci byli poctiví a měli úctu k penězům.
(London: Bílý den)


Přihlédni k věcem kolem nás: jak jsou dočasné a nicotné a jak dostupné třebas i chlípníkům, nevěstkám nebo lupičům!
*
Někdo si zakládá na tom, když polapí zajíce, jiný opět, chytne-li do sítě rybu, a jiný divokého kance nebo medvěda. Ale nejsou všichni tito vlastně lupiči, zkoumáš-li jejich zásady?


Rozplemenili jste se, vy neškodní lupiči a zloději, tak, že je vás jako much.
(Čechov: Opilci)


Poctivá práce! Fuj, špíno! Radši bych byl bankovním lupičem nebo bych vykrádal kostely, než dělníkem. Žijeme stále v totalitě, v totalitě dělby práce.


Lao-c': "Mít paláce naplněné nádherou, ale pole zarostlá býlím a sýpky zející prázdnotou, oblékat se v přepychová roucha a k opasku připínat ostré meče, žít v nadbytku jídla a pití uprostřed přepychu a bohatství - tomu se říká chvástat se lupičstvím!" To vše jsou slova, která do té doby v Číně žádný vládce neslyšel, protože konfuciánský žu by se při tom pominul strachy.


Cožpak v celé historii nevidíme, jak každý král, jakmile upevnil svou moc a jeho země dosáhla určité prosperity, využívá ji k tomu, aby se svým vojskem jako bandou lupičů vtrhl do sousedních států?


Pro nastrojený zadek a pro ženu neztrácej hlavu.
Lichotně šveholí ona - a po tvé stodole šilhá.
Ten kdo uvěřil ženě, ten jak by se lupičům svěřil.


Eumaios na ně zavolal: "Přátelé, vždyť z našich mozolů stále jen tyjí ti cizí lupiči v domě našeho pána."


Ale dosti již o tom. Na závěr mého běsnění proti knižnímu průmyslu si ještě dovolím parafrázovat ctihodného lorda Byrona, který se také, lidužel, nevyhnul nedůstojným tahanicím s nakladatelem:

Řekli nám "Pište!" - ta slova
ne, chamtivci nebudou mít.
Spíš svadnou dřív prsty mé ruky,
než v harfu by zde měly bít!
Do harfy nebudou bíti,
ji na vrby pověsím suk,
ó nesmí v ples lupičů zníti
hlas géniů, jejich zvuk.


Když přišel na pobřeží, uslyšel odkudsi hrozný hlas. Ohlédl se a spatřil lupiče, který držel v ruce železný kyj. "Kam jdeš?" osopil se naň lupič.
"Nejdu k tobě, abys mě oloupil a ubil tím železným cepem, jak to děláš všem pocestným," odpověděl mu Théseus. Chtěl mu ještě něco říci, ale vtom lupič zdvihl kyj do výše a rozmáchl se k ráně. Théseus rychle uskočil, vytasil otcův meč a lupiče probodl.


Lupiči za noci vstanou a jdou pak zabíjet lidi;
pro vlastní záchranu svou ty se nevzbudíš zavčas?


1. lupič: "Myslím, že dělat to nelegálně je větší vzrůšo."
2. lupič: "Ano, souhlasím. Totiž, bejt poctivej, to už rovnou můžete dělat faráře, nebo tak něco."
(prostřih na faráře, přistiženého, jak právě vybírá z kasičky peníze od věřících)
Farář:
"Co? Co, prosím?"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm