Z odporu k lidem

15. února 2016 v 15:46 | Misantrop

Toto jsou zápisky Misantropovy.
Z odporu k lidem tráví většinu dní o samotě v jeho "poustevně", což je malá rekreační chatka na nevelkém pozemku v zahrádkářské kolonii, a tam medituje, čte knihy a píše, aniž by cítil nutnost sbírat dojmy oním těkavým způsobem, jímž se po tom všivém světě pohybují ostatní živočichové.


Ale přesto, když jsem v zrcadle uviděl ten ošklivý přelud, nepocítil jsem vůbec odpor, spíše radostné překvapení. Tohle jsem tedy také já!


Někdy mi napadá tato otázka: Dovedli bychom sestoupit na úroveň danou okolnostmi, dovedli bychom se pustit do hrubé práce, k níž jsme vždy měli instinktivní odpor a která přece tvoří základ každého velkého životního díla?


Vše je plné zločinů a neřestí. Přidej k tomu věrolomnost celých národů, nedodržování smluv, vše, co nemohlo klást odpor, odvedené jako kořist silnějšího, podvody, krádeže, lsti, lži, věci, na které by nestačil trojnásobný počet soudních dvorů.
(Seneca: O hněvu)


Oni jsou prostě poslušní a nikdy v ničem a nikomu neodporují. Já jsem naproti tomu ztělesněná neposlušnost a odpor.


Je toho tolik, co lidstvo napáchalo, až je to šílené a jeden misantrop s tím mnoho nepořídí. Lze vůbec ještě pociťovat k lidstvu něco jiného než čirou nenávist a odpor?


Odpor k živočišné stravě se nezakládá na zkušenosti, je prostě pudový. Myslím si, že každý, kdo se kdy doopravdy snažil zachovat si své vyšší či básnické schopnosti na vynikající úrovni, byl obzvlášť nakloněn zdržovat se živočišné stravy a vůbec množství jídla jakéhokoli druhu.


Nemohl bych už jíst žádné maso. Podobně mají civilizovaní lidé odpor k představě pavouků, švábů, larev, much a jiné havěti na jejich talíři.


Alphonse de Lamartine:
Přijde čas, kdy lidé budou pociťovat takový odpor k masu zvířat, jaký pociťují k lidskému masu.


A přes odpor většiny teologů se v dillíském sultanátu vybírala od hinduistů džizja, náboženská daň z hlavy, která je formálně opravňovala k ochraně životů a majetku.


Člověk příliš dlouho shlížel na své přirozené sklony "zlým pohledem", takže se v něm nakonec spojily se "špatným svědomím". Opačný pokus by byl o sobě možný - ale kdo má k němu dost sil? - totiž pokus spojit se špatným svědomím sklony nepřirozené, všechno to tíhnutí k zásvětí, odpor vůči smyslům, pudovosti, přírodě, vůči zvířeti, zkrátka dosavadní ideály, které jsou všechny životu nepřátelské, které jsou ideály popíračů světa. Na koho se dnes obrátit s takovými nadějemi a nároky?


Ve védántě se všechno nadmíru zjednodušuje zavedením kategorie boha a nesmrtelné duše: a nejen zjednodušuje - ale filosoficky přímo zplaňuje, to už potom je filosoficky naprostá vulgarita, která nemá žádnou cenu a naopak jen budí oprávněný odpor: neboť bůh (Bráhma) produkující iluzi trpícího světa je věru pramálo úctyhodný bůh.


"Cos mi řekl," ozval se můj pán, "o válce, ukazuje věru nanejvýš podivuhodné účinky onoho rozumu, který si nalháváte." Řekl, že kdo rozumí povaze Jahuů, ten snad lehce uvěří, že je u tak mrzkého živočicha možné, aby byl schopen všech skutků, jež jsem vyjmenoval, vyrovná-li se jeho síla a úskočnost jeho zlobě. Má řeč v něm ještě posílila odpor k celému tomu pokolení.


Ta doba, s jejím uměním, s jejími nadějemi a jejím směřováním mě fascinuje! Nejsem žádný nacista, ale tvrdím, že to byla velká doba! Lidužel, neúspěšný pokus zvrátit neodvratitelný dějinný pesimismus a oživit dávno ztracený sen o germánské Evropě. Odpor pokrokářů všech zemí se proti tomu spiknul, jak jsme viděli v jimi rozpoutané druhé světové válce.


Ne radost, odpor cítí, zří-li děti své.


Máme sotva právo usmívat se, vidouce, že ti, kdož právem nebo neprávem tvrdí, že nejvíce zaváděli novoty, jsou také těmi, kdož s největším hněvem nebo odporem novoty odmítají. Toť obyčejný pochod lidského ducha.


Kolikrát už jsem si předsevzal, že se nebudu lidí tak moc stranit. Bylo by to někdy možná i výhodnější. Ale ono to nejde, když je to taková verbež. Nepřemůžu se. Ten odpor k nim je silnější.


Po výčtu své děsné četby jednou napsal: "A to vše s jediným cílem - plivnout současníkům do tváře odpor, který ve mně vzbuzují!"
(Maupassant: Studie o Gustavu Flaubertovi)


Smrti se vyhneme tím, že k ní pociťujeme co nejmenší odpor.


Bible je mi tím, čemu se při rozvodovém řízení říká "nepřekonatelný odpor".


Dojde ke vzpouře proti Bohu a objeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
Ten se postaví na odpor a "povýší se nade všecko, co má jméno Boží" nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce se bude vydávat za Boha.
(Bible: 2. Tesalonickým)


Lidská rakovina již natolik prorostla do běžného života zemského organismu, že i naprosto zdravé a vůči rakovině zcela imunní buňky, které by se i snažily klást jakýs takýs odpor proti povinnému a jakoby samozřejmému zkarcinogenizování, vystavovaly by se tyto statečné buňky zjevnému riziku zničení.


Je nutno vystříhat se všeho, abych tak řekl, laciného výrazu a volit jen slova odlehlá, aby platil známý výrok Horatiův:
Mám odpor k všedním davům, jich straním se.


Roku 1725 byli čtyři divoši z Mississippi přivezeni do Fontainebleau, a já měl čest hovořit s nimi. Byla mezi nimi domorodá dáma, které jsem se otázal, jedla-li lidi; odpověděla mi ve svaté prostotě, že jedla. Projevil jsem jistý odpor; omlouvala se řkouc, že je lepší snísti svého mrtvého nepřítele, než nechat ho na pospas zvěři, a že vítězové si zaslouží přednosti.


Co je vznešené? Odpor k demagogii, k "poučování", k "bodrosti", k lůzovité důvěrnosti.


Víme, že to byl "německý duch", tolik obávaný a nenáviděný "za horami", který se všude, a tudíž i na území umění, stavěl uměle zaváděné záhubě evropského ducha spasně na odpor.


Neměnící se vzhled nábytku, stojícího už třicet let na stejném místě, opotřebovanost mých křesel, která jsem viděl nová, pach mého bytu - každé obydlí časem začne mít svůj zvláštní pach - způsobily každý večer odpor k zvykům a černou melancholii nad takovým životem.


Důležitou pomůckou v tomto ohledu je studium zvířecí psychologie, studium zvířecí duše, jež existuje, byť by i to v pánu tvorstva, člověku, budilo nezasloužený odpor, urážející a ničící jeho staré, zpozdilé předsudky o svrchovanosti lidské, která u jiných forem vylučuje něco obdobného s lidskou duší.
(Hašek: Sdružování mezi zvířaty)


Nejpříjemnějším jménem mu budiž Nelida, poznávacím znamením jeho povahy pak budiž hrubiánství a drsnost, nerudnost, vzteklost a odpor k lidem.
(Lúkiános: Tímón neboli Nepřítel lidí)


Odpor mas je proti každému géniovi přímo instinktivní.


Skoro všichni nosili po kapsách neslušné fotografie, navzájem si je ukazovali a vyprávěli při tom všelijaké hanebnosti, které v Jevsejovi budily pronikavou zvědavost, ale ještě častěji znechucení a odpor.


Zabrání odpor veřejnosti zavedení technické kontroly lidského chování? Jistě by tomu tak bylo, kdyby byla technická kontrola zavedena jednorázově. Ale protože technická kontrola bude zaváděna v průběhu dlouhých úseků s malými změnami, nenastane žádný racionální a efektivní odpor veřejnosti.


Z čeho asi pochází ten hluboký odpor ke všemu, co přímo souvisí s člověkem?

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm