Moudrý člověk vždy je mlád

3. března 2016 v 14:09 | Misantrop
Gustave Moreau: Mladík a smrt (1881)


Domům a statkům se počítají léta, a moudrý člověk vždy je mlád.


Dost mlád i stařec, aby dal se poučit.


Ztratí-li tělesně mladý člověk svou svobodu (ženitbou, prací), či ztratí-li svou mladou mysl a začne myslet podle toho, tedy jako nesvobodný stařec, pak i tento mladík, ač dosud fyzicky mlád, v duchu již zestárl víc než svobodný pán, jemuž je třebas dvakrát tolik let.


Mne v každém šatě sevře zoufání,
v něž těžký život pozemský se zvrací;
jsem příliš stár, bych směl jen hrát si,
jsem příliš mlád, bych směl být bez přání.
Čeho že od světa smím žádat?
Jen odříkat se máš! Jen strádat!


Dovedl jsem si vždy poněkud lépe vybírat s kým se budu stýkat a s kým ne. To vysvětluje, proč jsem se velice brzy a mlád uzavřel do misantropické samoty.


Jakže! Ty ještě potřebuješ divadlo! Jsi snad ještě tak mlád? Zmoudři a hledej tragédii a komedii tam, kde se hrají lépe!


Bude to, myslím, tak, že vesmír je nový,
svět je mlád a teprve nedávno vznikl.


Kalypsó slibovala mu, že bude věčně mlád a že ho učiní nesmrtelným, zůstane-li u ní a nebude pomýšlet na návrat domů. Ale Odysseus opouštěl často nymfino útulné sídlo, po němž se pnula vinná réva s velkými hrozny a před nímž byly čtyři studánky s křišťálovou vodou a louky plné vonných fialek a jiných květin. Opouštěl jeskyni chráněnou bujným lesem plným ptačího zpěvu a spěchal denně na mořský břeh, kde tesknil a plakal. Vzpomínal na domov, na manželku, na syna, na stařičkého otce Láerta a toužil spatřit aspoň kouř ze své drahé otčiny.


Nemyslíš také, že ržání hřebce zní jinak,
když mezi klisnami mlád a v bujarém věku
ostruhou křídlatce Amora pobodnut řádí
a když zařičí k boji zpod širokých chřípí
anebo celý se třesa smrtelně chroptí?


Odysseus s dojetím poslouchal, jak Télemachos o něho, ubohého žebráka, pečuje a nechce, aby mu někdo ublížil. I obrátil se k němu, stěží se přemáhaje, aby se neprozradil, a zeptal se ho:
"Příteli, puká mi srdce, když slyším, co se děje v tvém domě. Vždyť jsi tak statný a srdnatý, proč ty zpupné ženichy nevyženeš? Kdybych já byl tak mlád, jako jsi ty, ti by upalovali, že by jim dveře nestačily! A i kdybych byl jen sám proti nim a třeba bych i padl, bylo by to lépe než je mít stále na očích a dívat se na jejich zločiny."


Když jsem byl mlád, celé dny jsem marnil
Zpíval a smál se, chvástal se ruměnou lící
Nenadál jsem se ani a najednou jsem stár


QUEM DII DILIGUNT, ADOLESCENS MORITUR
(Plautus, Dvě Bakchidy 816)
Koho bozi milují, ten umírá mlád
Vztahuje se k pověsti o dvou jinoších, Kleobidovi a Bitónovi, jež Solón v rozhovoru s králem Kroisem uvádí na druhém místě v pořadí nejšťastnějších lidí, protože osvědčili synovskou lásku a skonali v mladém věku: "Byli to chlapci jako vítr, silní a zdraví. V závodech získali nejednu cenu. Jejich matka byla kněžkou bohyně Héry. Jednou, když se konala slavnost v chrámu té bohyně, přihodila se nemilá věc. Potah se dlouho nevracel z pole, čas utíkal, a matka těch jinochů musela být včas při slavnosti. I zapřáhli se chlapci sami do vozu, překonali šťastně tu dalekou, obtížnou cestu a přijeli před chrám. Vypřáhli se z vozu, vešli do chrámu a tam únavou usnuli. Zatím se před chrámem shromáždily veliké zástupy lidí, mužů i žen. Muži se podivovali síle a zdatnosti jinochů, ženy velebily matku, jak vzorně vychovala své děti. I ona byla dojata láskou svých synů a slzy radosti jí stékaly po tváři. Nato přistoupila před sochu Héřinu a prosila bohyni, aby dala jejím synům to, co by pro ně bylo nejlepší. Bohyně její prosbu splnila. Jak oba jinoši usnuli, již se neprobudili. Osvědčili synovskou lásku a skonali. Občané jim postavili krásné sochy." (Starověké báje a pověsti, Kroisos a Solón). Srov.: Nezrodit se vůbec // je moudrost největší; // kdo na svět přijde však, // je druhá výhoda // co nejrychlej se vrátit // tam zas, odkud vzešel (Sofoklés, Oidipús na Kolónu).


Thalés udal hranice k ženění takto: když byl mlád, a matka mu domlouvala, aby se oženil, pravil, že ještě není načase; a když překročil mužský věk, že už na to není kdy.


Jsi ještě příliš mlád, abys byl nejsilnější, ale hned ode dneška můžeš používat lsti, nejznamenitějšího nástroje nadaných lidí. V otevřeném boji s lidmi, které chceš podrobit své vůli, nikdy nezvítězíš, zato lstí budeš moci bojovat sám proti všem.


Aby byla možna láska, musí se bůh stát osobou; aby se nejspodnější instinkty dostaly k slovu, musí bůh býti mlád.


Řekl Dharmašíla, který vynikal vnitřním pokojem, ač byl dosud mlád, mezi čtyřma očima otci Alankárašírovi: "Tatíčku, tyhle rozkoše, jež se ve chvilce hroutí, mě netěší, neboť co je v tomto koloběhu životů, co by se nakonec nezprotivilo?"


Kdo "v mládí byl mlád", je blbec, ovce, která se stádem kolkol dobře vychází.


Královna pravila mu:
"Dokud jsi mlád a máš takové bohatství a moc, podnikni něco velkého, aby Peršané poznali, jakého mají krále. Ať se přesvědčí, že jim vládne opravdový muž. Podnikni válečné tažení, neboť ze zahálky nic dobrého nevzejde."


Filosofií má se zabývat mladý muž i stařec: tento, aby při svém stárnutí zůstával mlád svými mravními hodnotami ve vděčných vzpomínkách na věci minulé, onen, aby při svém mládí byl i sdostatek stár svou neohrožeností před věcmi budoucími.


"Neplač, otče," těšil ho Théseus. "Jsem sice mlád, ale už jsem leccos dokázal a tvému meči hanbu neudělám. A ani v budoucnu dělat nebudu."


Kdo je bohům milý, umírá mlád.


Danaé plakala a nechtěla ho pustit na tak dalekou cestu, když je dosud mlád a nezkušený. "Neboj se, milá matko," těšil ji Perseus, "odvážnému štěstí přeje a já se zdráv navrátím."


Když byl mlád a začal se ve dvaceti opíjet s kamarády, myslel si, že právě oněmi kony chvilkové vytrženosti vítězí nad smrtí, ji oddaluje, ostatně tehdy nedohlednou. Dnes vidí, že to bylo ze zásady klamné. Se smrtí nutno bojovat nadmíru střízlivě, ona je všechno, jenom ne opilá, není přízraku střízlivějšího nad smrt.

Frans Hals: Mladík s umrlčí lebkou (1627)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm