Národy hučí jak hukot mnohých vod

6. března 2016 v 15:05 | Misantrop

Běda! Hluk četných čeledí lidských hlučí jak hlučící moře, hukot národů hučí podoben hukotu dravých vod. Národy hučí jak hukot mnohých vod. Z večera ještě plno hrůzy, a než vzejde jitro, je po všem. Takový je úděl těch, kteří nás plení, los těch, kdo nás olupují.


Národy se vzmáhají nikoli v moudrosti, ale v hrubých vášních a v ničivých úsilích; stupňují síly svých mašinérií.


Národy se obracejí k Bohu s modlitbami, přinášejí mu oběti a dary, aby skončilo jejich neštěstí, které má svůj původ v nedbalosti, v nevědomosti a ve špatnosti jejich vůdců, v nesmyslnosti jejich zřízení, v jejich pošetilých obyčejích, v jejich nesprávných názorech a zejména v nedostatku vzdělanosti.


Národy, u nichž je zaveden přepych, stanou se dříve či později oběťmi despotismu; své slabé a ochablé ruce nastrkují okovům, jimiž je tyranie chce spoutat. V těchto národech žijí v změkčilosti, a ta ani nepřemýšlí, ani nepředvídá; a naléhavá potřeba, plně zaměstnaná hledáním ukojení, nezvedá svých zraků až ke svobodě.


Vegetariáni praví, že maso je pokrmem, který vzbuzuje negativní, agresivní instinkty, přičiňuje se k nepřátelství a nenávisti jak mezi lidmi, tak i mezi národy.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Nezřízený jedlík je člověk v larválním údobí; a v tomto stavu se nacházejí celé národy, národy bez fantazie či obrazotvornosti - prozrazuje je jejich obrovský teřich.


Vyskytly se dokonce celé národy, které prasata bojkotovaly. Tak kupříkladu Židé. Mojžíš dokazoval, že pojídání vepřového masa může mít za následek onemocnění pohlavními chorobami. Také se za časů Mojžíšových mnozí Židé na to vymlouvali. Teprve vlivem křesťanství, které rušilo všechny židovské zákony, rozmohlo se požívání vepřového masa tak, že církev katolická nakonec zavedla i vepřové hody, aby dokázala, že Mojžíš pravdu nemluvil.


Věřím, že byly doby, národy, kultury a vzdělanost na vyšší úrovni než dnes.


Potěšilo mě velmi, když jsem se dočetl, že i Germáni měli svou posvátnou krávu Auðhumlu, jíž dokonce přiřkli významnou úlohu při stvoření světa. Podobnou mytologii měli i v Egyptě a dokonce i v Koránu se píše, že Země spočívá na modré krávě, která má čtyři sta rohů. Velice velmi u mne stoupají v ceně takové národy, které uctívají krávu, alespoň ve své mytologii, jako Indové, jako Egypťané.


Při pročítání Bible pochopíš snadno její nepřehlédnutelný otrocký odkaz. A pak také pochopíš, proč je všude vítaným pomocníkem vládnoucí moci, společně s křesťanskou církví. Neboť křesťanská církev, tato dějinami potvrzená zločinecká organizace, vždy se dovede spřáhnout s jinými mocnými zločineckými organizacemi, totiž s vládami, jež panují nad národy.


Jako kdyby nikdy neválčili Židé - nejzbožnější to národ vyvolených (a proto do vily s nimi!); jako kdyby nikdy neválčili naši "dobří křesťané", kteří mají na svědomí mnohé vyvražděné národy a vyhubená zvířata; jako kdyby se kdy mohli vůbec obejít bez válek, neboť to říká každý, že nechce válku, ale válčí všichni dál, dokonce i naši postmoderní přejemnělí, zženštilí, přesocializovaní, změkčilí teplí bratři demokrati! Ti svého nepřítele konejší, ustupují mu, omlouvají se mu, snaží se s ním vyjednávat až do konce - ale válce se stejně nevyhnou.


A tak jeden nese své dítě ke křesťanskému křtu, ač je ateista, a druhý slouží ve válce jako všichni, třebaže nenávist mezi národy horlivě odsuzuje.


Všechny tyto války končí dříve nebo později zotročením lidu, poněvadž mocní mají peníze, a peníze jsou pánem všeho ve státě. Pravím ve státě, poněvadž mezi národy tomu tak není. Národ, který lépe vládne železem, podrobí si vždycky národ, jenž má více zlata, ale méně odvahy.


Vlastnictví je právo vepsané do zákonů přírody! Děti lpí na svých hračkách. Všechny národy jsou mého názoru, všechna zvířata.


Když strašlivou ranou blesku se spálena země
třese a po celém nebi se rozléhá rachot,
netrnou kmeny a národy, netrhnou sebou
králové pyšní, jak boží je ranila bázeň,
že snad nastává čas, aby pykali těžce
za každý ohavný skutek a rouhavé slovo?


Všichni musí platit za to, že žijeme v přelidněném světě. Kde jsou ty časy, kdy si jednotlivci i celé národy (malé, mnohem menší než dnešní milionové) mohli svobodně hledat svou vlast; země byla ještě velká a pustá, místa bylo pro každého dost; války a otroctví vypukly až s přelidněním.


V poslední době vidíme, jak národy bojují za svou nezávislost. Jejich snahy jsou více či méně podporované celým světem s výjimkou těch říší, od nichž se dotyčné národy hodlají osamostatnit. Je to celkem snadno pochopitelné, proč vládcové federativních říší všemožně stěžují osvobozenecké snahy jednotlivých federativních, podrobených nebo jinak připojených národů k jedné velké říši. Je sladký pocit moci nad živým tvorem a ještě sladší je moc nad velkým počtem živých tvorů. Myslím, že rozpad státních celků je dobrým znamením pro přípravu rozpadu každého státu. Osamostatňují se národy, proč by se nemohly osamostatnit města, obce, komuny, rodiny nebo jednotlivci?


S uzavřenýma ušima jsem žil mezi národy cizího jazyka: aby mi cizí zůstal jazyk jejich smlouvání a jejich kupčení o moc.


Svět tu není pro zbabělé národy.


V každé zemi jsou jiní bohové: tu krokodýl, tam prodavačka lásky. Avšak jde-li o vše, všechny národy při zvuku toho posvátného jména líbají řetězy svého otroctví a společně poklekají ve vznešeném svatostánku před trůnem beztvaré a krvežíznivé modly.


Když křesťanství opustilo svou první půdu, nejnižší stavy, podsvětí antického světa, když se vydalo za mocí mezi barbarské národy, nemohlo tu již předpokládat lidi znavené, nýbrž lidi vnitřně zdivočelé a drásající se - člověka silného, ale nezvedeného.


Rozhodně na škodu působí historické náměty jen tehdy, když je malíř omezí svévolně, ne podle uměleckých účelů, nýbrž podle jinak zvoleného pole, přičemž však toto pole je chudé na malířské a významné předměty, např. na dějiny malého, svéhlavého, hierarchicky, tj. bludem ovládaného lidu, jímž soudobé velké národy Orientu a Východu opovrhovali, jako Židy. - Neboť jednou mezi námi a všemi starými národy leží stěhování národů, jako mezi dnešním povrchem země a tím, jehož organizace se nám dnes ukazuje jen ve zkamenělinách, dřívější změny mořské hladiny; tak je vůbec velkým neštěstím nahlížet, že lid, jehož bývalá kultura měla sloužit naší hlavně jako podklad, nebyli Indové či Řekové nebo také jen Římané, ale právě Židé.


A na co jsou vousy? Nemají žádnou užitečnou funkci, jsou jenom otravné a pro zlost, všechny národy k nim cítí nenávist, všechny národy je pronásledují břitvou.


Prorok chce zvěstovat nějaké učení a chce jím a kolem něho jako kolem nějakého praporce sjednotit národy. K tomu potřebuje jen to, aby mu svět uvěřil; musí tedy být monotónní a musí v monotónnosti setrvat; mnohotvárnosti totiž nikdo neuvěří, lidé ji poznají.
(Goethe: Poznámky k Básním)


Kdybych to mohl nařídit, pak bych v hlavách formanů zavedl nezničitelný nexus idearum mezi práskáním bičem a výpraskem. - Chceme doufat, že inteligentnější a jemněji myslící národy udělají i zde první krok a potom svým příkladem strhnou i Němce.


Proč se mám rmoutit nad záhubou svého lidu, národy jsou z lidí, z ničeho jiného. Lidé přicházejí a odcházejí jako vlny na moři. Dokonce ani bílý muž, jehož bůh s ním zachází a mluví jako přítel s přítelem, nemůže uniknout společnému určení.


Dobro, Krása a Pravda. Ve službách těchto abstrakcí se vedly války, byly nastolovány tyranie, ničeny kultury a vyhlazovány národy.


V Tisíci a jedné noci je povídka, jak poutník, který se octl na neobydleném ostrově, nalezne na břehu potoka stařečka s vyschlýma nohama, sedícího na zemi. Stařeček prosí poutníka, aby jej na ramenou přenesl přes potok. Poutník svolí. Ale jakmile stařeček usedl na ramena poutníkovi, ihned obvine nohy kolem jeho šíje a už ho nepouští. Ovládaje poutníka, stařeček jej pohání jak chce, trhá ze stromů plody, sám je jí, nedávaje ničeho nesoucímu, a ještě všelijak mu spílá. Totéž se děje s národy, které daly vládám vojáky a peníze.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm