Prost útrap nežije nikdo

21. března 2016 v 15:33 | Misantrop

Naprosto šťastně a docela prost
jsa útrap, nežije nikdo.
(Aischylos: Oresteia)


Za šest měsíců se jí narodí dítě. Bála se útrap, bála se nevyhnutelných nesnází a svízelí. Útrapy a nepohodlí - to je všechno, co ji v budoucnu čeká.


Útrapy nezmenšuj, ale likviduj! Malé útrapy se těžko likvidují, zatímco ty největší nutkají k radikálnímu činu.


Ach, jaká slast, surově vytáhnout z postele mladíčka, jehož horní ret je ještě holý, a s široce rozevřenýma očima se stavět, že mu lichotně klademe ruku na čelo, abychom odhrnuli jeho krásné vlasy! Pak náhle, když to nejméně očekává, zatnout dlouhé nehty do jeho měkké hrudi, ale tak, aby nezemřel; neboť kdyby zemřel, ušel by nám později pohled na jeho útrapy.


Jest věru lépe život rázem ukončit,
než po všechny dni příští snášet útrapy.
(Aischylos: Upoutaný Prométheus)


Mysli jen na lidská divoká selata: nezdá se ti, že jejich stupeň rozumové schopnosti, který je odděluje od ostatních tvorů, jim byl dán za neodvolatelnou cenu nesčíslných útrap?


Mohou jak chtějí projikovat své vlastní nezdary, držkopády, útrapy a bídnou existenci do celého pozemského života, jako by oni byli tím zrcadlem a tím životním principem, a ne příroda. Jedno je jisté a nade vši pochybnost. Je to lež a rouhání a Já jim nevěřím ani půl slova z toho, co říkají.


Je tu jen chvilkové pohodlí, prchavý, nedostatkem podmíněný požitek, mnoho dlouhého utrpení, neustálý boj, bellum omnium, každý je lovcem a zároveň kořistí, tíseň, nedostatek, bída a strach, křik a řev: a tak to jde dál, in secula seculorum, nebo dokud se opět nerozlomí zemská kůra. Tyto všechny útrapy se opakují tisíckrát a tisíckrát.


A často jsem viděl žebráky, jak se těší dobrému zdraví právě pro svou nouzi, a naopak boháče churavějící z nenasytnosti svého neblahého žaludku a svých chtíčů. Neboť tím, že jim vyhovíte, pošimráte na chvilku své choutky rozkoší, která vám pak připraví velké a silné útrapy.


Kdo unikne všem trudům?
Kdo všem útrapám?
Závist, hněv a rozepře,
boje, vraždění.
A nakonec nás čeká stáří nemilé,
chabé a opovrhované,
všemi opuštěné,
vždyť útrapy všechny
druží s trampotami.
(Sofoklés: Oidipús na Kolónu)


Konfrontace všedních útrap lidského osudu s pokojem muže oddávajícího se plně náboženskému životu přiměla Buddhu vzdát se rodového bohatství i vladařské kariéry, pro kterou byl předurčen, a odešel do bezdomoví. K vysvobození z neustálého koloběhu životů, jejichž základem jsou útrapy, volí Buddha zlatou střední cestu a odmítá jak požitkářství, tak i asketické sebetrýznění.


Kdo útrap zlých je prost, hleď na zlo hrozící,
a žiješ-li kdo šťastně, hleď si života
tím více, abys náhle nebyl zahuben.
(Sofoklés: Filoktétés)


Žít, to znamená do úmoru se dřít a snášet útrapy.
(London: Ženská statečnost)


Ty zapomínáš na výrok,
jenž vás hnal z ráje: Válku se všemi
a smrt všem, nemoc, útrapy a hořkost -
ty plody vám nes' zakázaný strom.
(Byron: Kain)


ÚTRAPY LÁSKY
Co chtěli, to tisknou tak těsně, až působí bolest,
často se ženě i zuby zahryznou do rtů
a celováním je drtí, neb rozkoše ryzí
se netkli a skrytý osten je nabádá zkrušit
to, co v nich živí tu vášeň, ať je to co chce.
Leč během milkování jim ubírá útrap
Venus a lahodná slast začne hrubosti mírnit.


Lidé snášejí a navzájem si strojí bezpočet starostí a nástrah, jejichž plodem jsou jenom útrapy a škody.
(Leopardi: Islanďan)


Ano, lidé si připravují sami sobě různé útrapy a pak se obracejí s optimismem, s vírou či s pesimismem nebo s nadějí k autoritě státu nebo Boha a upadají tak do bláta, z něhož je těžké vybřednout. To útrapy přivádějí lidi k víře. Mají snad snášet životní útrapy, jež jsou tím větší, čím větší je duch?


Nikdo není s nikým. Lidé s lidmi bývají toliko na hodech a na bursách, rozličného druhu bursách a hodech! A ještě tam bývají s sebou někdy, kde křiklavé, svítivé útrapy života nebo smrti bijí do očí a rvou srdce za struny elementárního vzrušení.


Láska k lidstvu a přehlížení pravdy zavádí vše živé do strašlivých útrap.


I pravím: Kdo nikdy to nepoznal
a nezplodil žádných dětí co živ,
tenť o mnoho šťastnější nežli ti,
kdo rodiči jsou!
Jsa bezdětek, nemůže zkusiti sám,
jak slastné či strastné pro lidský rod
jsou dítky, a žije si klidně, jsa prost
tak hojných námah a útrap.


Žena musí mít v sobě zase jistou dávku masochismu, aby se mohla podrobit útrapám těhotenství a porodu. Není právě zátěž těhotenství určitým projevem iracionálního masochismu, přičemž ženy v porodnicích naříkají, že už nechtějí žádného chlapa ani vidět a pak znovu podstupují útrapy "požehnaného" stavu?


V každém případě chcete mít raději trampoty a svízele než žít bez nich. Vždyť mnoho vzácných věcí, z nichž máte velkou radost, se pro vás získává za cenu četných nezdarů a útrap.


Je skutečně největší zvrácenost chtít přeměnit tohle jeviště útrap na sídlo rozkoší a místo co největší možné bezbolestnosti si stanovit za cíl požitky a radosti, jak to přece tak mnozí činí.


Pročpak pospícháš vyjmout, co vlétlo ti do oka, avšak
léčení útrap duše chceš odložit na rok? Kdo začal,
má již polovic díla. Měj odvahu zmoudřet a začni!


Peníze mám, těžce vydřené a vysoužené, za útrap pro normálního smrtelníka nepředstavitelných.


Velcí a vznešení jsou ti, kteří pošpiněni životními útrapami noří se do očistné lázně mrzoutství.


Řekne se, že despota zabezpečuje svým poddaným občanský klid. Budiž. Co tím ale získají? Co získají, když tento klid je jednou z jejich útrap? Většina našich útrap je naším vlastním dílem a my bychom se mohli skoro všem vyhnout, kdybychom si zachovali prostý, jednoduchý a osamělý způsob života, jaký nám určila příroda.


Všechno kromě misantropů se bojí vyhynutí svého druhu víc než vlastní smrti a víc než vlastních životních útrap!


Já sám nepomýšlel jsem na to, že zachraňováním života poraženým individuím chystám celé věky útrap jejich potomstvu... slabomyslným, mrzákům, zrůdám a zločincům...
(Arcybašev: Zločin dr. Luriera)


Pozor na chlapy! Jejich žahadlo je kdykoliv připravené tě uštknout. Obsahuje nebezpečný jed - sperma, které ti přivodí devítiměsíční zácpu, jíž se budeš muset v křečovitých bolestech zbavit, a co je nejhorší, potom zdaleka nebude útrapám konec, protože se pak budeš muset pod dohledem zákona o to hovno starat a jedinou odměnou ti bude jeho plivanec za to, že jsi ho vysrala do takového špinavého hajzlu, jemuž se říká "svět".


V parku je ovšem živo s velkým "Ž"! Živo a svobodno, jak jen divoká zvířata mohou být! To je zcela jiný obrázek a zcela jiná hudba! Okamžitě se také rozveseluji tou symfonií různých ptačích hlasů, jež mě blaží jako nenadálé štěstí uprostřed pekelných útrap.


Periklea zachvátil mor, přičemž nemoc zvolna stravovala tělo a podrývala síly duševní. Theofrastos předkládá na jednom místě své Ethiky otázku, zda povaha podléhá změnám vlivem životních okolností a zda účinkem tělesných útrap může ztratit svou původní sílu. V této souvislosti vypravuje, že Periklés, když ho v nemoci přišel navštívit jeden přítel, ukázal mu amulet, jejž mu ženy zavěsily kolem krku, jako by mu chtěl ukázat, že už je to s ním velmi zlé, jestliže si dá líbit takovou hloupost.
*
V Antigonově vojsku sloužil voják chorobného vzezření a chatrného zdraví. Na královu otázku, proč je tak bledý, přiznal, že trpí tajnou chorobou. Král se ho ujal a přikázal svým lékařům, je-li ještě nějaká naděje na záchranu, aby mu věnovali všemožnou péči a nic neopomenuli. Milý voják se vyléčil, ale ta tam byla jeho touha po nebezpečí a smělost, takže se i Antigonos divil té změně a vytýkal mu to. A voják se netajil s příčinou, nýbrž odpověděl: "Králi, tys to sám zavinil, že jsem nyní zbabělý, když jsi mě zbavil útrap, pro které mi byl můj život bezcenný."


Ó, jak je snadno trpělivým býti
a krotkým, kde tě pranic neroznítí!
Když protivenstvím zdrcen nešťastník,
hned voláme, by zmlknul, jak jen vzkřik;
leč břímě jeho útrap snášejíce,
my naříkaly bychom ještě více.


Dřív jsem takový nebýval; vím, že jsem se těšíval na svítání a vítal jsem s nadšením a radostným očekáváním každý nový den. Teď mám raději tichou noc a bezesný spánek, protože vidím, jak se všechno postupně víc a víc zhoršuje, všechno už mi leze na nervy, ze všeho jsem už akorát otrávený, znechucený vším a každým. Myslím, že takhle nějak se asi umírá, takhle nějak prosí o smrt, o vysvobození z útrap životem a lidmi uštvaný vyděděnec, pro něhož už není na světě radosti. "Umřít a spát, nic víc...", řečeno s Hamletem.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm