Zachovej čest!

28. března 2016 v 15:44 | Misantrop
Emil Hipp: Čest (1939)


Tento systém spočívá v tom, připravit člověka, který se dobrovolně odhodlal jít na galeje, rázem do té míry o čest, aby se neopovážil ani pípnout. Až tvá minulost bude pokálena, až celý tvůj život bude zničen, až hanba a opovržení padnou na tvou hlavu, tehdy tě s dokonalým klidem zapíšou do řad Svistikovů. Řekneš mi, že nikdo z toho nic nemá, bude-li tak s tebou jednat, že to připravuje o čest ty, kteří tě používají, že to bez jakéhokoli užitku podrývá k nim důvěru. Toť se ví, můj milý! Ale cožpak oni chápou, co dělají, cožpak hledí na svou činnost jinak než jako na prostředek, který jim dává možnost spokojeně prožít příští minutu, copak vidí budoucnost, copak počítají? Ty bys toho na nich chtěl! A s kým ses spolčil, kým ses obklopil! Ale cožpak necítíš, jak je z nich cítit hnilobu, copak tvá schopnost vyznat se v lidech se do té míry otupila, že nemůžeš pochopit, že tito lidé ani nejsou zárukou života?


Postavili nás před nelehká dilemata. Často nemáme jinou volbu než volit svobodu a čest, zatímco ti méně hrdí svou bezectnost a nedůstojnost prodávají za prchavé okamžiky nízkého chlévského štěstí.


Vždy dělá větší čest rozmlouvat s učenci a básníky, než se probírat špinavou, základní matérií veškerého života, který ze špíny vznikl, ale běda, jestli se kdy očistí.


Onen nárok na čest a uznání, onen slunečný svit dobrého jména, ono ustavičné stvrzování vlastní hodnoty a prospěšnosti, tím musí být stále znovu překonávána niterná nedůvěra na samém dně srdce všech závislých lidí a stádních zvířat.


Je to věčná válka, jako výsledek lidských povah
Kde prostí lidé, obelhaní a svedení
Neprohlédli podvod lstivějších mozků
A umírají s falešným vědomím statečnosti
Pro jakýsi "Zákon", "Pořádek", "Vlast" a "Čest"


A v záři paprsků slunce, jakož i hvězd
zmarňují v bitkách veškerou svou čest


Buddhistická filosofie v Indii doběhla do konce. Byla páteří indického filosofického myšlení. Nikdy nikoho nesváděla k dogmatismu - to je velká čest pro ni! Největší rozkvět indické kultury je nedílně spojen s dobou rozkvětu buddhismu.


Lidmi utýraná a tisíckrát zlynčovaná krásná mladá dívka schválně vjela nákladním autem na chodník a přejela tam dvacet lidí, z nichž osm se jí podařilo zabít. Anonymní dav jí ničil život, ona na oplátku zničila pár anonymních životů jejich. Jak jí rozumím! Čest jejímu činu, nesmrtelná sláva jejímu jménu! Nikdy nezapomenu! Opakuji si její slova: "A nalomený anděl nezlomen..."


Čest a ctnost jsou ozdobou duše a tělo bez nich, skvěj se jakkoli, nemůže být doopravdy krásné.


Někteří dávají život za čest a sochu.


Vezmi si Sókrata a pozoruj ho: Když byl poslán od "třiceti tyranů" pro Leónta, tehdy, protože jejich rozkaz pokládal za hanebný, vůbec o něm ani neuvažoval, třebaže věděl, že bude musit snad i zemřít. Ale co mu na tom záleželo? Něco jiného si chtěl zachovat: nikoliv své bezcenné tělo, nýbrž svou čest a svou důstojnost. Tyto věci jsou nedotknutelné, nikomu nepodrobené.
(Epiktétos: Rozpravy)


Často myslí na sebevraždu, když jsou jejich vznešené plány zhaceny či jejich neposkvrněná čest pošpiněna. Praví nadlidé jsou hrdinové a hrdinky vyšlí z pera Stendhalova!


Čest připadne moudrým do dědictví, hlupáci si však odnesou hanbu.
(Bible: Přísloví)


Kdo spoluviníky se chrání,
smí setrvat v svém zločinu;
kde muž svou vlastní čest jen brání,
i ctnost se uzná za vinu.


Všechna čest vašim míněním! Avšak drobné odchylné skutky jsou cennější!


Bertrand Russell:
Základní chyba otců: Očekávají od svých dětí, že jim budou dělat čest.


Být velkým mužem,
který lichotky a lest
klade výš než vtip a čest,
který pletichami přízeň mámí,
se ctí, s přísahou si hraje jako s poklonami,
takto sloužit,
je v tom chvála nebo hana?
(Lessing: Cvičený medvěd)


Klesla římská sláva a čest, vždyť Řím, tak zkažené město,
sám si byl prodejným zbožím i kořistí.


Budu vás pronásledovat, psát proti vám, pomlouvat vás, pohřbím vaši čest.


Víc než muži čest a ženě stud je géniovi sám génius: a je-li ve své nejvlastnější podstatě, která v sobě v nejvyšším stupni obsahuje čest i stud, sebeméně uražen, pak už není ničím, zhola ničím.
(Wagner: Umělec a veřejnost)


Kdo dává velkou hodnotu mínění lidí, prokazuje jim příliš velkou čest.


Musí být větší čest být jako pouliční metař občanem této Říše, než králem v nějakém jiném státě.


"Vyhražuju si úplnou volnost akce, absolutně ničím se nepoutám. Dosud byla jsem v tom málo konsequentní, poutajíc se ohledy na čest, sílu, atd. Zde nutná náprava. Vznešený člověk stojí absolutně nade vším, tedy i nad dodržením slova a nade ctí."
(Klíma: Ženy Cesareovy)


A béřete-li, je to, jako byste kradli, vy malí ctnostní lidé; ale i mezi darebáky takto se ozývá čest: "Krásti se má, jen kde nelze loupit."


Nedělá věru čest náboženskému nadání silných ras severní Evropy - o vkusu ani nemluvě, že neodvrhly křesťanského boha.


Ještě v živé paměti byly hranice s Giordanem Brunem a Vaninim: i ti totiž byli obětováni onomu Bohu, pro jehož čest krvácelo nepoměrně více lidských obětí než na oltářích všech pohanských bůžků obou polokoulí dohromady.


Nic šlechetného nemáš v mysli, žádnou čest.
Kéž zhyneš! A já často tohle jsem si přál.
(Sofoklés: Filoktétés)


Člověk může být velmi citlivý na čest, a přece žádnou nemít.


Víš, jaká o nich jde po světě zvěst:
zášť, pýcha, zištnost, to jsou jejich mravy,
ty nebuď slepý a zachovej čest,
ty nevíš, co ti osud chystá slávy.


Vlast, mravnost, čest, láska atd. svobodu jednotlivcovu obmezují, vnucujíce různé příkazy a zadržujíce jeho pud požitku, vlastního štěstí atd. Jsou to naše výtvory, a nikoli bytosti mimo nás, a ne že my jim, nýbrž ony nám, lidským jednotkám, mají sloužiti.


Tulák rozhlíží se. Tak co? Všechno se točí kolem mne. Celá země. Celý vesmír. Přílišná čest pro mne.


Prodáváte čest, abyste si mohli koupit větší televizor.


O slávu chceš usilovat?
Pak se poučkou dej vést:
že včas musíš rezignovat
na svou čest!


Ctnostných lidí je tak málo, že se o nich zmiňuji jen pro čest lidstva.


Nejskvělejší díla velkých mužů pocházejí všechna z doby, kdy ještě museli psát zadarmo nebo za nepatrný honorář. Takže i tady se osvědčuje španělské přísloví:
Honra y provecho no caben en un saco.
(Čest a zisk se nevejdou do téhož pytle)


Čest v otroctví.
Ó cti ty milá - ubohá!
Jak je mi tebe líto!
Že tak mnohý tě zaprodá
za zlato - za koryto...!


Učit se nevšímat si věcí, jež se nás netýkají, můžeme ostatně všude, i u nás: ani tady se příliš neshoduje se ctí nechat se urážet. Nicméně vždy utrpí pouze naše čest falešná, a i ty domnělé urážky, jež nás mnohdy tolik hnětou, jsou vždy nepravé, protože skutečně čestného muže se nemohou dotknout.


"Vy pacholku, vy jste připravil naši dceru vo čest."
"Zajisté, dovolil jsem si ji zkurvit, milostivá paní."

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm