Abyste si mohli udělat úsudek

12. dubna 2016 v 14:51 | Misantrop

Nestačí k správnému pochopení autora číst jeho citáty vytržené z kontextu (mnohdy ve zcela opačném vyznění), ale musíte přečíst celou jeho některou knihu, abyste si mohli o něm udělat ten správný úsudek.


Jen tenkrát můžeme dostat to, co se nám jednou zalíbilo, když nezasáhne nikdo, kdo by s pomocí lidu překroutil náš úsudek ještě slabý.
(Seneca: O volném čase)


Je zřejmé, že nikoliv správný úsudek, ale bláhová pýcha a vzpurnost nás vede k tomu, že se stavíme nad zvířata a vyčleňujeme se z jejich stavu a společenství.


Každý člověk, který si chce uchovat bezúhonné myšlení, nezávislý úsudek a vidět život, lidstvo a svět jako svobodný pozorovatel, povznesený nad každý předsudek, nad každou předpojatou víru a nad každé náboženství, musí se naprosto vyhýbat tomu, čemu se říká společenské styky, protože všeobecná hloupost je tak nakažlivá, že se nebude moci se svými bližními stýkat, vidět je a poslouchat, aniž se proti své vůli dá strhnout jejich přesvědčením, myšlenkami a morálkou hlupáků.


Zakoušíme všecky útisky a svízele společnosti, aniž vylovíme jediné družné srdce. Svůj svobodný úsudek podřizujeme jejímu despotickému mínění, svůj cit jejím podivným obyčejům, svou vůli jejím svodům.


Blázni mě nějak přitahují. Nic pro ně není nemožné, nepravděpodobnost neexistuje, pohádka se jim stává skutečností a nadpřirozeno je důvěrně známé. Kácí se stará hráz logiky, staré zdivo rozumu, stará přehrada myšlení - zkrátka zdravý úsudek.
(Maupassant: Paní Hermetová)


Bůh se o nás nestará. Jestli existuje, je to stejné, jako kdyby neexistoval. Svůj úsudek jsem kdysi shrnul do této věty: "Jsem ateistou díky Bohu." Ta věta si protiřečí jen zdánlivě.


"Filosofové" nikdy se nezabývají těmi správnými a vskutku důležitými problémy. Nepřijdou tak nikdy na nic - a zabývat se jimi déle, než dokud je ještě vtipné se tím zabývat, to může leda tak ohrozit zdravý zvířecí úsudek a neporušený klid poustevníkovy mysli.


Walther von der Vogelweide:
O celém stromu lze z jeho plodů úsudek dělat.


Rozjímání o tom, kolik bylo v naší době v Rakousku bláznů, mohlo by tvořit velmi objemnou knihu. To však není mým účelem, o tom si každý jistě udělá úsudek sám.
(Hašek: Dobrý voják Švejk v zajetí)


Velký dav má oči a uši, ale ne mnoho navíc, třeba bezkrevný úsudek a dokonce malou paměť.


Je vidět, že máš strach z jeho atributů, které tají, a tvůj úsudek se opírá o domnění, že jedině zvlášť mocné božstvo může projevovat tolik pohrdání k věřícím vyznávajícím jeho náboženství.


Kdo má správný úsudek mezi pošetilci, je jako člověk se správně jdoucími hodinkami, který je zrovna ve městě, kde jsou všechny věžní hodiny nařízeny špatně. Jen on zná pravý čas, ale co mu to pomůže? Celý svět se řídí podle špatně seřízených hodin; dokonce i ti, kteří vědí, že správný čas udávají jen jejich hodinky.


Pohled na pouličního žebráka v hadrech poskytuje "slušným" lidem falešný pocit úspěchu a postupu na společenském žebříčku. Ten pocit je pro systém životně důležitý. Vyvolává totiž pomyšlení na zhoubný úsudek, že otroctví se vyplácí.


Nedělejte si o knize úsudek podle obálky.


Život nečiní slastným ani ustavičné pitky a radovánky, ani požitky s hochy a s dívkami, ani požívání ryb a jiných věcí, které nabízí bohatý stůl, nýbrž střízlivý rozumový úsudek, který vyhledává důvody pro každý akt volby nebo odmítnutí a zahání plané domněnky, z nichž se rodí největší zmatek v lidských duších.


Křesťanství lze rozumět jedině z půdy, z níž vyrostlo - není to hnutí proti židovskému instinktu, je to jeho důslednost sama, je to o úsudek dál v jeho hrůzné logice... Ve formuli vykupitelově: "Spása přijde od Židů".


Ničí úsudek, ať již zkažený chorobou nebo zlozvykem, nemůže změnit přirozenou podstatu věcí.


Dobrodiní máme prokazovat jen lidem toho hodným, šlechetně smýšlejícím, byť byli nablízku nebo v dáli. Jedná se také o to, aby každý měl správný úsudek a aby odmítl toho, jenž není vítán.


Kritériem pravdy jsem, a vždycky budu, jenom Já, můj vlastní nezávislý úsudek, nikdy žádná blbá televize!


Umění je dlouhé, život krátký, úsudek těžký, příležitost prchavá. Jednat je lehké, myslit těžké; jednat podle myšlenky je nepohodlné.


Tak jako má pastýř vyšší přirozenost než jeho stáda, mají i pastýři lidí, kteří jsou jejich vůdci, vyšší přirozenost než jejich lid. Takto podle zprávy Philonovy uvažoval císař Caligula, a činil z této analogie dosti správný závěr, že králové jsou bohy a lid je dobytkem.
Tento Caligulův úsudek se shoduje s názorem Hobbesovým i Grotiovým a před nimi všemi řekl již Aristotelés, že lidé si nejsou od přírody naprosto rovni, že jedni se rodí k otroctví a druzí k nadvládě.


V jejich duši vyvinula se politováníhodná schopnost: viděli hloupost a už ji nesnášeli. Rmoutily je bezvýznamné věci: reklamy v novinách, profil nějakého měšťáka, hloupý úsudek, který náhodou zaslechli.


Jsme nuceni soukat do sebe naučné slovníky; samostatný úsudek se potírá.


Známe to: Kdo se nejméně spoléhá na to, že jeho věc je dobrá, je vždycky první rozhodnut pochybovat o úsudku svého soudce.
(Lessing: Spor zvířat o přednost)


Lidi jsou volové; čím větší pitomost nebo hloupost, tím více lidí sáhne do kapsy, aby se také mohli na to podívat.
Je velice málo samostatných lidí v úsudku. Kdo má svůj určitý vlastní náhled, nejde se obyčejně tam podívat.
(Hašek: Reelní podnik)


Jsem volný, nepodléhám vašemu přísnému úsudku.


"Lidstvo" neexistuje. Jsou jen jednotlivci hnaní rozpornými potřebami a iluzemi, náchylní k slabosti vůle a chybnému úsudku.


Divoch žije pro sebe, ale člověk společenský vždy pro svět, umí žít jen v mínění druhých a dovede cítit svou vlastní existenci takřka jen podle jejich úsudku.


Všechna náboženství volají: "Všechno je špatné, falešné a zlé!" Takové odsouzení může být jenom úsudkem nedokonalých!


Při svých vlastních činech neuvažujete a nic neděláte s úsudkem a s rozvahou, ale jen ze zvyku nebo z náruživé vášně.


Neučíme se úsudkem a dedukcí či tím, že bychom na filosofii aplikovali matematiku, ale přímým stykem a soucítěním.


Přemýšlivé hlavy, lidé se správným úsudkem a ti, jimž jde o věc, jsou všichni jen výjimkami; pravidlem je všude ve světě sběř: a ta je vždy pohotově a chce po svém horlivě zlepšit k horšímu, co druzí vyřkli po zralé úvaze.


Jestliže je náš úsudek správný, jestliže všechny světy jsou složeny jako náš, jestliže jsou, byly nebo budou stejně obydleny, jestliže jejich obyvatelé podléhají týmž zákonům, které ovládají náš svět, zlo je na svém vrcholu, ovládá nekonečno, a moudrému člověku nezbývá než utéci ze života nebo se smát dobrodružství tak žertovnému.
(France: Blouznivá snění)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm