Ohlašuje se zničení světa

1. dubna 2016 v 16:16 | Misantrop

Ve jménu jediné osvobozující Anarchie - ohlašuje se zničení světa. Důvody: Každý řád je násilí. Náboženství je podvod. Zákony jsou otrocká pouta. Každá vláda je tyranie. Jediná odpověď na tento stav je hromové Ne!


Není žádný mír; jednoho svede nepatrný zisk k zničení druhého; každý chce vydělat na škodě druhého; šťastného nenávidí, nešťastným pohrdají; špatně snášejí většího; stávají se nesnesitelní pro menší; jsou podněcováni protichůdnými touhami; usilují o zničení všeho pro bezvýznamnou rozkoš nebo kořist.
A to je jen nepatrná část zločinů! Onen básník nepopsal vojenské tábory stojící proti sobě, ačkoli by měly být na jedné straně, nepopsal případy, kdy otcové a synové složili protichůdné přísahy, nepopsal plamen, jímž ruka občana zažehla stát, a oddíly k boji připravených jezdců, kteří stále jezdí kolem dokola a hledají skrýše proskribovaných, nepopsal otrávené studny, morovou nákazu rozšířenou lidskou rukou, příkopy vykopané kolem obležených rodičů, plné žaláře, požáry spalující celá města, zhoubná panování, tajné rady směřující ke zničení království i republik.
(Seneca: O hněvu)


Lidé, viděni vcelku, jsou jakýmsi nepřátelským mimozemským druhem, naprogramovaným k zničení planety.
Stejně neexistuje způsob, jak chránit nějaký druh, který je naprogramován k zničení planety. Otázkou je pouze to, zda takový druh vyhyne dřív, než vezme planetu s sebou.


Šťastná volba, která přinesla lidské rase současnou moc, znamenala zničení nesčetných ostatních forem života.
Zničení přírodního světa není výsledkem globálního kapitalismu, industrializace, "západní civilizace" nebo nějaké závady v lidských institucích, je to výsledek vývojového úspěchu výjimečně dravého primáta. Během celé historie včetně pravěku šly lidský postup a ekologická devastace ruku v ruce.


Zničení, jež v minulosti postihlo již tolik různých civilizací, nebylo nikdy dílem žádné vnější příčiny; bylo vždy sebevražedné povahy.
(Toynbee: Studium dějin)


Rychlé zničení je pro lidi příliš dobré. Nějaká hrozná, smrtelná choroba z vesmíru by byla jedině spravedlivá.


Vše opravdové postuluje konsekventně sebezničení, tady a rázem, neboť v poledne je namále, o půl druhé pozdě.


"Mor lidstvo zchvať!" utrousil by asi Timón Athénský. A to ještě ve své době nebyl vystaven, tak jako my, reálné hrozbě zničení veškerého života lidstvem.


Naději zakládá pouze výmyk z horizontály, vypáčení obzoru, tj. zničení všeho dosavadního.


Čistý by měl být vztah člověka k přírodě. Bezmezný až k pokraji sebezničení člověka. Neboť člověk má být zničen.


Existence paradoxně touží po sebezničení jakožto jediné možnosti, jak nabýt původního klidu, jak splynout.


Jedna věc je od nynějška jistá: věda je nepřátelská člověku. Lichotí instinktu všemocnosti v nás, který vede k našemu zničení. Ostatně nedávný výzkum to dokázal: ze sedmi set tisíc "vysoce kvalifikovaných" vědců, kteří v této době pracují na světě, usiluje pět set tisíc o zdokonalení smrtících prostředků, o zničení lidstva. Jen sto osmdesát tisíc jich hledá způsob, jak přežít.


Vyvstala mi obludná skutečnost, že svět je založen na lži a machinacích, že dobré bezpodmínečně podléhá zlému, kvalita bezcennosti, slušnost sprostotě, krása ohavnosti a zničení.


Proč jen, proč, musí všechno krásné a ušlechtilé podlehnout zkáze a zničení?


Lidská rakovina již natolik prorostla do běžného života zemského organismu, že i naprosto zdravé a vůči rakovině zcela imunní buňky, které by se i snažily klást jakýs takýs odpor proti povinnému a jakoby samozřejmému zkarcinogenizování, vystavovaly by se tyto statečné buňky zjevnému riziku zničení.


Tu vyhlazovací válku začali oni, Já ne. Také lidstvo chce zničit nás. Je to tedy kdo z koho. I když lidi nevidím, coby jejich nenávistník, sami se den co den ušizaléhajícím způsobem vnucují, hlásí se a vnukají mi myšlenky na jejich konečné zničení; sami mi vnukají představy nesmírné krásy světa bez lidí.


Prvotní modlitby směřovaly k přírodě. Lidé žili a umírali z dopuštění přírody, ne z dopuštění nějakého nepředstavitelného jediného antropomorfního Boha; a už vůbec ne z dopuštění lidí nebo jejich institucí, jako to vidíme dnes v této zvrácené, ke zničení hodné a odsouzené době!


Život sám, jeho věčná plodnost a návrat, podmiňuje trýzeň, zánik, vůli k zničení.


Je třeba si uvědomit, že absolutní samota je absolutní svoboda; že v soužití s druhým člověkem je nutné část své svobodné vůle obětovat jeho vůli; že život v kolektivu si vynucuje rozštěpení svobodné vůle kvůli společným zájmům a pokud se zájmy kolektivu neshodují ani trochu s vašimi, znamená to úplné zničení vaší svobodné vůle!


Je potřeba zničit svatouškovství, které se nazývá "morálka". Je nutné zničení toho, co se nazývá "suffrage universel", tj. systému, s jehož pomocí se nejnižší povahy předpisují vyšším jako zákon. Je třeba zničit prostřednost a její platnost.


Připíjím na úplné zničení nynějšího řádu, to jest všeho, čemu se říká výsada, monopol, direkce, hierarchie, autorita, stát!


Výchova: v podstatě prostředek ke zničení výjimky ve prospěch pravidla.


I lidem přikazuje příroda sebezničení. Ach, kdy už budou konečně lidé poslouchat přírodu? Kdyby lidé konali, co je jim přirozené, kdyby poslouchali hlas přírody ve svých myslích, vyvraždili by se navzájem. Před nelítostnou tváří přírody, jež odkrývá každou šalbu, lidé sami pokorně uznávají, jakým špatným a nešťastným semenem jsou v základu. Příroda nenašla ani deset spravedlivých a trouby posledního soudu se již rozezvučely. Ani svatá trojice, ani sedm statečných nespasí, co je v jádru nehodné, nepolepšitelné, nedokonalé. Naštěstí nelze neodbytnému puzení přírody odolávat věčně. A zničí-li člověk přírodu, pak tím zničí ve druhém sledu zase jenom sebe. Zničení lidstva je osudově nevyhnutelné.


Nikdy nepochopím, proč něco takového musí na světě být a žít jen proto, aby to bezohledně otravovalo ostatním život i celou planetu. Leda by člověk byl součástí grandiózního plánu přírody na sebezničení. Člověk je druh, který sežral planetu.


Není snadné nechat se vést jedině pojmy: i na tu nejsilnější mysl se tlačí nejbližší vnější svět se svou názornou realitou. Avšak právě v potlačení tohoto dojmu, ve zničení jeho mámivé hry ukazuje lidský duch svou hodnotu a velikost.


Gautama dosáhl svého cíle, stal se Buddhou, tj. Probuzeným, odebral se do Váránasí - známějšího mnoha čtenářům pod starším názvem Benares - a tam pronesl ke svým prvním pěti žákům své slavné první kázání neboli, jak říkají buddhisté, "roztočil kolo Zákona":
"Toto je, mnichové, ušlechtilá pravda o zničení strasti: je to zničení oné žízně pomocí úplné bezvášnivosti, je to vzdání se, odvrhnutí, uvolnění se, neulpívání na oné žízni.
Toto pak je, mnichové, ušlechtilá pravda o stezce vedoucí k zničení strasti: je to tato ušlechtilá osmidílná cesta - totiž: pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravé snažení, pravá bdělost, pravé soustředění..."


Jen se dotkněte existujícího pořádku věcí, říkají obyčejně nejen ti, jimž je tento pořádek věcí výhodný, nýbrž i ti, jimž je zřejmě nevýhodný, ale kteří mu tak přivykli, že si nemohou představit život bez vládního násilí, zničení vlády způsobí největší pohromy: násilnictví, krádeže, vraždy, po nichž budou vládnout všichni špatní lidé a budou v porobě všichni dobří lidé, říkají. Ale nemluvíc ani o tom, že vše to, tj. násilnictví, krádeže, vraždy, po nichž nastoupí kralování zlých a poroba dobrých, že vše to už bylo a i nyní je, nemluvíc ani o tom, domněnka, že porušení existujícího zřízení způsobí nepokoje a nepořádky, nedokazuje, že by ten pořádek byl dobrý.


Historie nás učí, že národy ponenáhlu ztrácejí statečnost, ctnost a i lásku k svobodě tím, jak se civilizují; že každá společnost hned po svém utvoření spěje podle okolností, v nichž žije, krokem více či méně rychlým k otroctví a musí podlehnout despotismu; neboť to je konec, k němuž směřuje každý druh vlády a forma, kterou udržuje každý stát až do svého úplného zničení.


Je třeba uvážit, oč se jedná!... Hrdinovi mého románu U poslední čáry Naumovovi zdála se jeho myšlenka o nutnosti sebevražedného zničení lidského pokolení, proto, aby se ukončilo zbytečné lidské trápení v budoucnosti, nejvelkolepější humanitou.


CENZOROVA DOUŠKA
Vzhledem k tomu, že obsah tohoto rukopisu je v mnohém směru nemorální, rozhodl se Cenzurní úřad uložit ho do oddělení nebezpečných rukopisů v Tajném archívu Univerzálního státu. Definitivní zničení nebylo doporučeno, protože právě tento nemorální obsah by mohl být spolehlivějšími badateli použit jako materiál při zkoumání mentality tvorů obývajících zemi za našimi hranicemi.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm