Idea zachycená v uměleckém díle

23. května 2016 v 9:05 | Misantrop
Charles Sims: Duchovní idea (1927)


Idea zachycená a zopakovaná v uměleckém díle oslovuje každého jen podle míry jeho vlastní intelektuální hodnoty.


Jestliže nějaká idea postrádá dostatečnou hodnotu, aby prošla bez toho, že by byla od prvopočátku vynucována, pak si zřejmě zaslouží být zapomenuta.


Někteří indičtí filosofové říkají, že "člověk", jenž umíraje myslí soustředěně na nějaké zvíře, znovuzrodí se po své smrti, až opustí lidské tělo, v těle zvířete, na něž před smrtí myslel. Je to samozřejmě příliš krásné na to, aby to bylo pravda, ale přesto se mi ta idea líbí.


Záštiplný boj mezi sviní a géniem, toť vůdčí idea historie lidstva.


Lidáci to mají v hlavách tak do blýskava vymaštěné, že dostane-li se jim do nich nějaká myšlenka, idea, blbost, odráží se tato blbost od hladkých stěn jejich mozkovny donekonečna jako odraz obrazu v zrcadlové síni a vypudit ji odsud může zase jen jiná taková blbost.


Podruhé připomíná kniha pana Horáka cimrmanologický seminář. To už je ta horší zpráva. Za vším byli Slované! Nemohu se ubránit dojmu, že se jedná o pouhý vtip. A myslím, že ona základní idea celé knihy - tedy kulturní panslavismus - je tu zaměněna spíše za kulturní všeárijství, v jistých momentech dokonce i za kulturní panhumanismus, někdy i v převráceném gardu.


Nepamatoval se, že by se byl někdy cítil tak šťastný. Měl rád ten vznešeně tichý svět, který mu poskytovalo Šangri-La, svět spíš zklidněný než ovládaný svou jedinou fantastickou ideou.


Ach, mít tak své Šangri-La! Mít tolik času a pohodlí jako jeho mnichové! To by byl život! Nikdy z něho nemuset odejít, po dvě stě let se těšit z jeho nedostupné odloučenosti! Ta idea se mi líbí.


EVA
Mne čeká krásný úkol:
budu první matkou na světě!
LUCIFER (stranou)
Ta idea je, ženo, chvályhodná,
tím lidská bída bude znásobená!


Válka je v nás a čeká jen nedočkavě na to, až nám nějaká autorita či vůdce či idea ukáže na nepřítele.


Melodie jako idea zjevuje celou mou bytost.
(Wagner: Umělec a veřejnost)


Můj názor je ten, že lidstvo nikdy neposedne stejná idea. Lidé jsou příliš různí na to, aby chtěli být všichni sami, ale to taky znamená, že ne všichni chtějí žít ve státě!


Tragická idea tkví zcela v osobním osudu hrdinově. Nesmiřitelná pýcha, svrchovaně silná a svévolná vynikající povaha může vzbudit naši účast a útrpnost jen svým zhroucením.
(Wagner: O ouvertuře)


Jistěže není Boha. To jenom někde něco od nějakého blázna zaslechli, a protože idea Boha je taková docela pěkná smyšlenka, tak ji bezmyšlenkovitě opakují. Ale přitom tuto ideu interpretují tak různě, že se dva lidé neshodnou v jediném bodě.


"Tohle je sebevražda."
"Nu, a proč ne? Je snad život tak veselý? Důvody nemám. Spadlo to na mne jako fixní idea, jako vrtoch, jako pud."


Pořadí kast, nejvyšší, dominující zákon je pouze sankcí přírodního pořadí, přírodní zákonitosti prvého řádu, nad níž nemá moci žádná libovůle, žádná "moderní idea".
"Pokrok" je pouze moderní idea, to znamená idea falešná.
"Rovnost duší před bohem", tato falešnost, tato záminka zákeřné nevraživosti všech nízce smýšlejících, tento pojem-třaskavina, který se nakonec stal revolucí, moderní ideou a úpadkovým principem celého společenského řádu, - toť křesťanský dynamit...


Nakonec se i sebelepší idea zvrhne v moralizování a v hledání univerzálně platných pravidel společenského chování, jimiž se stejně nikdo nikdy nebude řídit.


Velká hodnota, ba základní idea království se mi zdá spočívat v tom, že jelikož lidé zůstávají lidmi, musí být dáno jednomu vysoce postavenému tolik moci, bohatství, bezpečnosti a absolutní nezranitelnosti, aby mu nezůstalo nic, co by si přál, v co by doufal a čeho by se obával pro sebe.


Základní idea je, že všechno se vším souvisí. Jak člověk zachází se zvířaty, tak zachází i s lidmi a sám se sebou.


Policajtskou náturu a fašistickou přirozenost lidí dokládá, mimo jiné, i idea jejich vševidoucího a všudypřítomného, trestajícího a odměňujícího Boha.


Na tomto je založena idea Poslední Revoluce Myslí o spojení lidstva. Spojovacím tmelem je právě ona odlišnost.


Krásný člověk už přestává být člověkem - pro něj muselo být zavedeno nové označení. A tak vznikla idea Misantropa.


Jsem si jistý, že nás nedráždí libertinství, ale idea zla.


Je vždy lepší roztříštěnost, určitá kladná nevědomost o tom druhém, ba i jistý druh odtažitosti, nebojím se říct i nepřátelství - idea i osoba jsou pak mnohem silnější a neporazitelnější, méně napadnutelnější, pokud vyvěrají z mnoha nezávislých zdrojů. Všimni si, že přesně takový je i život, který je právě proto tak silný a nezdolný. Chceš-li být i ty tak silný, buď sám a nespoléhej v ničem na jiné. Určitá idea se nestane silnější tím, čím víc jejích sympatizantů sloučí se v jeden celek. Ba právě naopak: taková shloučená myšlenka je v nejvyšší míře nejzranitelnější, snáze napadnutelnější a posléze i snáze zničitelná.


Ach, tato šílená smutná bestie člověk! Jaké to nápady, jaká protipřirozenost, jaké paroxysmy nesmyslu, jaká bestiálnost ideje vyvře ihned, jakmile se mu jen trochu zabrání být bestií činu!


Jednotlivosti jsou psi. Jen všeobecné jest ušlechtilé. Jakmile sestoupím od všeobecné ideje k jakékoli jednotlivosti, stal jsem se otrokem.


O rozvoj ideje vegetariánství na přelomu XIX. a XX. století v Evropě se zasloužil Tolstoj svou morální autoritou. Narozen v r. 1828, kolem svého 60. roku přešel na vegetariánství a začal propagovat tento způsob výživy především z důvodu filosoficko-etického.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Muž není vždycky egoistou... jeho možno uvléci ideou, přimět, že zapomene na všechno svoje... Kdežto žena je vždycky sobecká, a zároveň jako zvíře: hrubá a omezená... Muž je s to odervat se od země, žít v ideji, v myšlenkách... ale žena je stále na zemi, v ložnici, v dětském pokoji, ale hlavně v ložnici, v posteli!
(Arcybašev: Maličký Otto)


Je neschopnost vůdce dokázána tím, že se mu nepodařilo získat pro určitou ideu většinu náhodně více či méně čistými způsoby dohromady sehnaného houfu? Pochopil vůbec tento houf nějakou myšlenku dříve, než úspěch prokázal její velikost?


Ze všeho vyčuhuje stále to smířlivé a zhoubné přesvědčení o nutnosti nápravy a zachování Rakoviny na této Zemi; dětinská víra v možné dobro člověka - rakoviny Země. A tato zhoubná "myšlenka" je v přímém rozporu s mým vznešeným misantropismem a s mou ideou světa, navždy osvobozeného od lidí.


Další globalizační šílenství. K smíchu: komunismus poražen židovskou ideou o multikulturní, multinárodní syfilitické grupě, skoro bych se nebál říct "o židovské promiskuitní pouliční směsi". Udělat "revoluci" jenom proto, aby mohli žrát hamburgery, to je vážně pitomost, kterou může vymyslet jen člověk...!


A tak se dostal pan Hejhula do blázince podruhé, neboť trpí fixní ideou, že musí od ní dostat peníze za své zvony.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm