Na hraně šílenství

21. června 2016 v 13:18 | Misantrop

Pohybuji se na hraně šílenství. Někdo je ovšem tak radikální, tak nenávidí jejich svět, že se mu odmítne přizpůsobovat i tehdy, je-li to naprosto nezbytné. Přestane mluvit, přestane jakkoli komunikovat, přestane vycházet z domu, z pokoje, nevstává již vůbec ani z postele, přestává o sebe dbát, nejí a nepije; jeho kdysi jasný a živý pohled náhle zeskelnatí, zhasne zkrátka svoje světlo rozumu, povolí všechny svěrače a odstřihne se úplně od jejich světa, který je mu jen na obtíž a nepochopitelný. Nač se s něčím namáhat? Nač se o něco snažit? Nač zbytečně prodlužovat agónii? Všechno je stejně k ničemu. Všechno stejně použijí proti němu. Jde tak daleko ve své radikálnosti, že raději ztratí i poslední zbytky důstojnosti, vzdá se majetku, nezávislosti a svobody; někdy se vzdá i svého zdraví, svého střízlivého vědomí nebo se vzdá života vůbec a zabije se, aby jim konečně unikl z mučidel. Poddá se plně svému šílenství, jež je mu jediným refugiem v lidském světě.


Chci tě uvést do světa zkaženosti a smrti, v němž jsem již dlouho jako doma, jak jistě dobře víš: vím, že se ti v něm bude líbit. Chtěla bych, abys nyní sdílel stejné šílenství jako já. Nevyrovná se kratičký okamžik šílenství, který ti poskytnu, vesmíru hlouposti, v němž se všichni třesou zimou?
(Bataille: Matka)


Ačkoli tento svazeček pojednává o lásce, není to žádný román, a vůbec už není zábavný jako román. Je to prostě přesný a vědecký popis jednoho druhu šílenství.


Básník musí být v podstatě šílenec; sám si volí formy šílenosti, dávaje přednost šílenství chladu nebo žáru, ale to je podružné; podstatné je, že si musí umět šílenství vážit a mít k němu výslovnou vůli.


Jaké to šílenství klást bohy jen z doslechu známé
nad bohy, které je vidět?


Co je ztřeštěnějšího než život, než svět? Stvořit je mohlo jen všemohoucí šílenství.
(Grabbe: Vévoda Theodor Gothlandský)


Jako by si mládež absolutně umínila, že přivodí konec světa - že jej zmechanizuje k šílenství, až prostě sám sebe zahubí. No, nechme je, když to chtějí, hlupáčkové. Ale je to pokořující pomyšlení, hrozně pokořující, že si lidé mají všechno takhle zatraceně zkaňhat. Život by mohl být tak krásný, kdyby si na něm dali záležet! A kdysi býval krásný, ano, já tomu věřím. Ale teď je to jen šílenství; je to jenom násilně galvanizovaná smrt, která sebou škube a tropí pekelný povyk, aby sama sebe přesvědčila, že není vlastně smrt, ale nejbujnější život.


Na mou duši, kdybych já byl klavírista nebo herec nebo něco a tyhle tupci by mysleli, že jsem senzační, tak by mě to asi dohnalo k šílenství.


Ukažte mi "člověka", který nehoubaří, nepejskaří, nepodlehne ani žádnému jinému masovému šílenství; takový "člověk" bude jistě jen velmi málo blbý; možná že bude naopak i velice rozumný a snad i moudrý. Pak to však pravděpodobně nebude člověk vůbec, nýbrž misantrop, jenž pohlíží na lidstvo s pohrdáním, despektem a nenávistí.


Jestliže má být navždy znemožněna rovnost mezi lidmi - jestliže Ti nahoře, jak jsme je nazvali, si mají natrvalo udržet své postavení - potom musí být řízené šílenství převažujícím stavem mysli.


Předkřesťanská Evropa ovšem také měla své přírodní rezervace: byly jimi pohanské posvátné háje a okrsky, zasvěcené přírodním božstvům. To všechno zhatilo to prokleté židokřesťanské šílenství na dlouhá staletí!


Ne, nedotýkejte se mne! A na mne nepřenášejte svoje šílenství!


Čekáte a čekáte na cosi zvenčí, a jinak žijete ve všem tak, jak jste žili jindy, - až se toto čekání promění v hlad a v žízeň a v horečku a v šílenství, a konečně ve vší nádheře nadejde den známé bestia triumphans?


Jsem přesvědčen, že lidstvo vydává v každé době stejné množství šílenství a hlouposti. Toť kapitál, který musí dávat ovoce tak nebo onak.


Michel Foucault: Dějiny šílenství:
Šílenství se v člověku stalo možností zrušit člověka i svět.


Svaté učení
je právě vaší kletbou, moji milí,
jen co jste je totiž objevili,
hned křivíte, hned obracíte si ho
ohánějíce se nejsvětější knihou
a výsledkem je šílenství či pouta.


Kdy jen,
kde jinde nezjevilo se, než právě
zde, tak černě zbožné šílenství,
mít Boha lepšího a vnutit jej
co nejlepšího všem?
(Lessing: Moudrý Nathan)


Učenci teď tvrdí, že genialita je příbuzná šílenství. Můj drahý, zdraví a normální jsou jen všední, stádní lidé.
(Čechov: Černý mnich)


Už jen samotný výčet těch různých masových šílenství, jež pravidelně zachvacují lidstvo, se mi protiví, natož abych se jich účastnil a abych si nechával vnucovat z nich vyplývající povinnosti!


Myslíš, že Héraklés, člověk ze všech lidí nejlepší, božský muž a právem uznávaný jako bůh, bloudil sem a tam se lví kůží na nahém těle a obešel se bez vašich potřeb jen tak z šílenství? Ale on nebyl ani šílený, ani to nebyl chudák: znal však míru a byl vytrvalý; chtěl vítězit, a ne žít v rozmařilosti.


Konečné poznání je však vždy porozumění pudové podstatě - to znamená, že člověk nikdy nesmí upadnout v šílenství a věřit, že je povolán býti pánem a znalcem přírody, jak by mu to domýšlivost polovičaté výchovy mohla zprostředkovávat, nýbrž musí porozumět fundamentální nezbytnosti řízení přírody, a pochopit, jak je i jeho existence zde podřízena těmto zákonům věčného boje a zápasu směrem výše.


Neznám nic tak děsuplného, hrůzunahánějícího a mrazivě chladného, jako je právě křesťanství. Z dřívější hrdé, zmužilé a nebojácné pohanské Evropy, která měla svým způsobem života a filosofií tak blízko k přírodě a jejím zákonitostem, udělal tento semitsko-arabský hnus stádo vystrašených ovcí, odmítajících všechnu přirozenost, drmolící ve svatém poblouznění zvrácené bludy pomateného šílenství a zneucťující posvátnost divočiny.


Při pouhém projití náměstím v době předvánočního šílenství hledá našinec málem mačetu, aby si mohl proklestit cestu.


Láska má všechny příznaky šílenství a halucinace a někdy vidí krásu tam, kde není. Zná nepochopitelnou nenávist, šílené představy o skutečných názorech druhého a zná i mánii stihomamu, v níž jeden sleduje druhého, klade nástrahy a pronásleduje ho.


Po zhroucení středověkého systému nabyli vrchu bohové Zmatku, Šílenství a Nevkusu. Vlády nad Evropou se chopili kupčíci a šarlatáni nazývající své obmyslné evangelium "Osvícením".


Když skupina lidí onemocní kolektivním šílenstvím, je potřeba je učinit neškodnými. Evropa nyní ve svém šílenství začala něco neuvěřitelného. V takových časech člověk vidí, k jakému žalostnému druhu dobytka náleží.


Všechny ty ponuré úvahy o Bohu nejen nejsou s to utěšit lidi v jejich životním neštěstí, ale naopak vnášejí nepokoj do jejich srdcí a vyvolávají šílenství, zhoubné pro ně samé.


Boží vůle nebo lidské šílenství - říkal si, že z toho dvojího je možno si vybrat, má-li se dojít k poměrně správnému zdůvodnění většiny událostí. Nebo, obráceně (a to ho napadlo, když porovnával příjemně upravenou kabinu a vyhlídku na tak děsivou přírodní scenérii), lidská vůle a boží šílenství.


Šílenství! Stojíte tu tak poklidně, bez účasti, vy mravopočestní občané, opovrhujete šílencem, nesete se mimo jako veleknězi a děkujete Bohu, jako ten farizej, že nejste jako jeden z nich. Mé vášně nikdy nebyly příliš vzdáleny šílenství, a není mi toho líto, neboť naučil jsem se tak pochopit, ve svých mezích ovšem, proč všichni lidé, kteří vykonali něco velkého, něco, co se zdálo nemožné, musili být odjakživa prohlašováni za šílence.


Nikdy neexistoval talent bez nějakého doteku šílenství.
(Seneca: O blaženém životě)


Říká se, že geniální lidé mají sklon k šílenství. Toť jisto. Proto však ještě nestačí být hlupákem, aby člověk platil za rozumného.
(France: Komická historie)


Genialita a šílenství mají jednu stránku, kde vzájemně hraničí, dokonce vzájemně přecházejí. To se často pozorovalo a dokonce básnické zanícení bylo nazváno druhem šílenství: amabilis insania je nazývá Horatius.


Neuvěřitelná pošetilost, nechat lidi hrát složité hry, aniž se tím zvýší spotřeba. Šílenství! Dnes dovolují úředníci vrchní kontroly zavést novou hru jen tehdy, jestliže se dokáže, že je k tomu zapotřebí alespoň právě tolika pomůcek jako pro tu nejsložitější, už zavedenou hru.


Co všechno od sebe v šílenství úmyslně odhazoval, jak obludné formy sebetrýznění a odříkání si vymýšlel, a důvodem byl vždy strach a výsledkem ponížení nekonečně strašnější než to, jaké si představoval a jakému se ve své nevědomosti snažil uniknout.


Nakonec se v tom poslušném převychovanci ozve stará anarchistická krev a namíří a vypustí při ostrém cvičení atomovou raketu přímo do hlavního štábu.
"Ano, svoboda je to! Svoboda, jež je projevem šílenství."


Bůh nepochybně existuje. I Sněhurka a sedm trpaslíků existují kdesi za sedmero horami. Pochybuji pouze o existenci šílenství. A jestli opravdu šílenství existuje, tak tam, kde chybí smysl pro realitu.


Existují náboženská šílenství, existují světská šílenství. Zešílíš-li náboženským způsobem, lidé tě budou respektovat - hm? -, protože se budou domnívat, že jsi něčeho dosáhl. Nezešil tedy světsky, to si pamatuj.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm