Od rodu rod

16. června 2016 v 15:01 | Misantrop

Tak často to slyšel kolem sebe, že tomu nakonec uvěřil
Proč by tomu taky nevěřil?
Jak krásně zní ta věta
Vždyť on je fakt vládcem světa!
Může vraždit, trápit, poroučet
Na jiné se neohlížet
Zdědil ten trůn po předcích, kteří tu velkou říši zvětšovali od rodu rod
Rád dokazoval svoji moc a sílu, svůj původ


Co bychom tomu říkali, kdyby jiný živočišný rod nežli člověk hlásal, že vzhledem k svému vzdělání a počtu má jen on právo na to, aby obsadil celý svět a panoval všemu životu?
(Čapek: Předmluva k Válce s Mloky)


Zajde jejich rod! Zajde rod lidský!


VHEMT. Selže i tohle hnutí, ale aspoň je projeven nesouhlas, odpor, nenávist k lidskému rodu, který si zaslouží vyhynout a nechat svět zvířatům.


Jedním z nejúkladnějších nepřátelů, spíše než lidského rodu, lidí - je sexuální chtíč.


Obrazová galerie rodu Hohenemsů je v podstatě jen knižní katalog políčského muzea; mne však tento záhadný vyhynulý šlechtický rod se sídlem na panství v Bystrém eminentně zajímá, jelikož máma pořád říká, že naše rodina, respektive její babička měla s nimi něco společného. Zda pouze sloužila na zámku nebo zda byla sama obsluhovanou šlechtičnou - toť otázka. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se zjistilo, že mám kromě aristokratického ducha též aristokratické předky. Ale i kdyby byla moje prababička pouhou zámeckou sloužící, i to by hodně znamenalo, neboť urozené panstvo si nikdy nevybíralo za služebnictvo jen tak ledajakou sprostou verbež. Inu, je to zajímavé, leč v dnešní lůzokracii málo platné. Nicméně přemýšlet o původu věcí a bytostí je vždy dobrodružné i poučné zároveň, a to mě baví. Podle toho, i podle jiných ušlechtilých zájmů, se pozná modrá krev, jež se nedá zapřít a jež vyplouvá na povrch v mnoha znameních, spolehlivěji než úředně doložený rodový původ či krevní zkouška.


Kameny hozené mužem tvář mužů na sebe vzaly,
z kamenů vržených ženou zas ženské povstalo plémě.
Odtud je tvrdý náš rod a zkušený v práci a trudu:
dáváme tak jen bezpečné důkazy, z čeho jsme vznikli.


Moje nenávist k lidskému rodu nezná odpočinek!


Na stole stály stohy braku. Byly to literární hody - z odpadků. Špatné romány, bezcenné verše, pitomé filozofické systémy a morální prostopravdy, bezvýznamné životopisy a nudné cestopisy, pietismus tak odporný a dětské knihy tak vulgární a hloupé, že číst je znamenalo stydět se za celý lidský rod.


Jakožto popisný výraz byly "dlouhé vlasy" užívány ve starověku pro franský polobarbarský rod Merovejců.


Lidský rod žije jen pro mnoho malých lidiček.


Rci, kde je jaká pomoc?
Kdo z lidí ti přispěje?
Což nepoznal jsi,
jak malátná jest jich mdloba,
rovná snu, jíž lidstva slepý
jest poután veškeren rod?
(Aischylos: Upoutaný Prométheus)


Já zde potomstvo nehodlám vyvést. Můj rod se mnou zanikne. Můj živočišný druh musí zaniknout. Rád přenechám zničený a přelidněný svět těm, kdož jej do tohoto stavu uvrhli. Ať si jej protrpí sami. I oni musí jednoho dne zaniknout. I oni zaniknou, aby příroda žila dál.


Jejich ženy jsou pošetilé, jejich děti zlé, jejich rod prokletý.


Před 2700 lety se řecký básník Hésiodos domníval, že v posloupnosti lidských pokolení od zlatého k železnému je právě to jeho nejhorší, jaké může být. To byl ovšem ještě optimista. Neznal zdaleka dnešní pokolení. A těžko by si byl mohl někdo v jakékoliv době představit, jakých obludných forem zdegenerovanosti nabude kdy lidský rod.


Dědí se zákony a práva
tak jako věčná nemoc dál,
rod rodu odkazem ten neduh dává,
aby se všude rozlézal.
Krev a zhoubu na ten kmen!
Celý rod buď vyhlazen!


Ne, já nikdy nepřestanu
v zášti mít ženský rod!
(Aristofanés: Lýsistraté)


Žena je vábnička k pokračování lidského rodu na Zemi, ačkoli tento má vymřít, aby přenechal Zemi zvířatům. Ale vysvětlete to nějak šetrně těm "maminkám a tatínkům, kteří si přejí mít miminko". A tak se náboženská víra motá neustále v nehynoucím rozporu, přičemž lidský rod také zrovna nehyne, spíše naopak roste do katastrofálního množství.


Zničení lidstva je osudově nevyhnutelné. Nikdy se lidstvo nevyváže ze závislosti na hmotě. Dokázalo-li by to někdy, vyvázalo by se zároveň i z bytí. Není volby pro lidstvo; lidský rod nemá svobodnou vůli. Země odmítla nosit lidský mokvající vřed, svoji největší hanbu, svého nejnebezpečnějšího parazita. Ano, existuje-li ďábel, pak je jím člověk rodu Hovno Sapiens.


Co slibuje živý satan Faustovi? - Necudnost a oplzlost, nic víc. - Ale jedině neustálým prováděním tohoto jednání trvá lidský rod.


Bez jistých období dešťů
země by nemohla rodit nám k potěše chleba
a bez jídla by žádná živoucí bytost
nemohla zachovat rod a uhájit život.


"Proč vábíš mi je z vod?
Proč lákáš do smrtelných běd
svou lidskou lstí můj rod?"
(Goethe: Rybář)


Rod otců ztratil ctnosti svých praotců
a my pak, mnohem zkaženější,
zplodíme potomky ještě horší.
(Horatius: Ódy)


Sebou se může cpát,
ať nesápe se nikdy po rostlině,
vyrostla-li v tom jejich hnoji snad,
v níž ožívá to staré římské símě,
rod Římanů, který tam kdysi dlel,
než potomci se usadili v špíně.


Vášeň a s ní fantazie, po staletí vyznačující náš rod, draly se na povrch a vydechovaly opojené blaženství do celého Údolí duhových trav.


A zde pak mohlo vidět oko lidské
nestoudnost, drzost, skutky násilnické,
nechutnou dravost, hnusu výstřelky,
když zpitá vášeň slaví veselky
a dusí jakýkoli něžný vztah,
protože utápí se v sprostotách.
Zde bylo možno vidět, co je lidský rod,
když bezuzdně si tropí to, co je mu vhod.
Zde byli byste lidé uhlídali
onen svůj obraz Tvůrce dokonalý!


Nenávist, škodolibost, chamtivost, panovačnost a co všechno se ještě nazývá zlým: to vše patří k podivuhodné ekonomii zachování druhu, k ekonomii jistě nákladné, rozhazovačné a v celku nanejvýš pošetilé: - která však průkazně náš rod dosud zachovala.


16. března 43
Kleté číslo 16, které dědičně stíhá náš rod, se znovu projevilo. Šestnáctého mám vždycky smůlu. Dnešní šichta v očistci byla tak odporná, že jsem proklínal den, kdy jsem tam nastoupil.


Já nechci nic mít s blahem takovým,
jež mne a rod můj snižuje.
(Byron: Kain)


Vypadá to, jako by příroda chtěla vyhladit lidský rod jako na světě zbytečný a všechno stvořené ničící.


Spíše se mu vyhněte, je nedůtklivý a neoplývá důvěrou v lidský rod. Je to škarohlíd. Považuje právem lidský rod za nejnižší mezi zvířaty, kdežto lidé si myslí neprávem pravý opak.


Ó, zlosyne ty samozvolný,
jak mám tě v zášti s rodem tvým!
Tvůj zmar, tvých dětí úmor bolný
já s krutou slastí pozdravím!


Nikdy nebudu mít děti. To je ten nejdefinitivnější způsob, jak skoncovat s rasou svých rodičů. Byl jsem jedináček. Jejich rod zvládnu ukončit sám. Je to způsob, jak je zabít, aniž by člověk musel riskovat, že si to odnese.


OTÁZKA: Co se stává člověku, poněvadž je živočichem, schopným se rozmnožovat?
ODPOVĚĎ: Prostředky obživy se zmenšují v té míře, v jaké se jeho rod rozmnožuje.


Jednoho odpoledne jsem spatřil, jak zapadající slunce ozařuje protější stranu majestátního borového lesa. Jeho zlaté paprsky pomalu vstupovaly do uliček mezi stromy lesa jako do jakéhosi honosného sálu. Dělalo to na mne dojem, jako kdyby se v této části kraje jménem Concorde v plném lesku usadil nějaký mně neznámý prastarý a celkově úctyhodný rod, který má za služebnictvo slunce, nepřidal se k městské společnosti a nikdo ho nenavštěvoval. Vypadalo to, že se opírají o sluneční paprsky. Mají syny a dcery. Daří se jim celkem dobře. Poklidu jejich života se nic nevyrovná. V erbu mají prostý lišejník. Viděl jsem ho namalovaný na borovicích a dubech. Podkroví mají ve vrcholcích stromů. Politikou se nezabývají. Neozývaly se tam zvuky žádné práce. Nevšiml jsem si, že by tkali nebo předli. Přesto, když se utišil vítr a nebylo už nic slyšet, jsem zaznamenal ten nejjemnější líbezný, hudbou znějící hukot, jaký si jen lze představit - jako v květnu od vzdáleného úlu -, a který byl snad zvukem jejich myšlení. Nepřemítali o ničem nepodstatném a jejich práci nemohl zvenčí nikdo zahlédnout, neboť svoji činorodost neutápějí v sucích a výrůstcích. Nebýt takovýchto rodin, asi bych se z Concordu odstěhoval.
(Thoreau: Chůze)

Vincent van Gogh: Borovice při západu slunce (1889)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm