Přednostmi všemi ozdoben

28. července 2016 v 11:21 | Misantrop

ROZKOŠI BOHŮ i lidí, rodičko Říma,
milostná Venus,
ten přednostmi všemi
od tebe ozdoben, paní, se proslaví provždy;
tím spíše dej trvalý lesk, ó božská, mým slovům!


Dřívější zpupné přednosti, jimiž se lidské zvíře povyšovalo nad ostatní zvířata, už padají. Víme, že lidská bytost není jediná, která myslí, mluví nebo pracuje. Každý živočišný druh má svoje zvláštnosti, jimiž vyniká, a jiné mu chybí. Ale domnělé přednosti lidí jsou spíš náhražkami nějakých nedostatků.


Velkosvětskost - ovšem, ale na druhé straně příroda má nesporné přednosti i před velkým světem.


A za mírného deštíku, kdy jsem byl zabrán v tyto úvahy, jsem zčistajasna pocítil tak líbezné a blahodárné společenství v přírodě, v každé pleskající kapce a v každém zvuku a hnutí kolem svého domu, jakési neskonalé, nevysvětlitelné přátelství, zaplavující mě náhle jako povětří, že se mi pomyslné přednosti lidského společenství zdály bezvýznamné, a už jsem na ně od té chvíle ani nepomyslil.


Dovídáme se stále jen, jak je člověk rozumný, dokonce moudrý, a jak je vynalézavý a tvořivý a jaké má morální přednosti, jež jej odlišují a vyvyšují nad ostatní tvorstvo. Nikde se však neuvádí, že člověk je nerozumný jako záplava, ničivý jako zemětřesení, že zničil svět, že je věčným kazisvětem a chorobou světa, což jsou jeho vlastnosti z nejcharakterističtějších.


Sám víš, že já chválím dobrotu, velkodušnost, čistotu mravů a vzdělání víc než krásu, neboť tyto vlastnosti jsou cennější než tělesné přednosti.


Lidé bohy obdivují a považují za šťastné, jak se zdá, pro jejich nesmrtelnost a věčnost, děsí se a bojí se jich pro jejich neomezenou moc, milují je, ctí a váží si jich pro jejich spravedlnost. Ale i při tomto smýšlení lidé přece touží po nesmrtelnosti, jíž naše přirozenost není schopna dosáhnout, a po moci, která závisí většinou na náhodě, ale ve svém nerozumu nedbají mravní velikosti, jediné ze všech božských předností, jíž můžeme dosáhnout.


Internetové "knihy" mají spoustu výhod a mnoho nedocenitelných předností před zastarávajícími knihami papírovými: lze v nich rychle a jednoduše cokoliv vyhledat, lze je snadno kopírovat a šířit dál, upravovat na individuální míru, lze je číst doma rovnou z monitoru nebo z jakéhokoliv jiného počítače kdekoliv na světě, popřípadě si je vytisknout a vzít si je s sebou ven do přírody nebo se s ní zavrtat do postele; jsou skladné, uloženy v obrovité paměti počítače nezabírají žádný fyzický prostor... - a hlavně mohou být úplně zadarmo!


Kdo má významné osobní přednosti, ten spíše nejzřetelněji rozezná chyby svého vlastního národa, neboť je má neustále před očima.


Ten, komu všechny přednosti a zásluhy chybí, si přeje, aby je neměl nikdo: pohled na jiné ho natahuje na skřipec; v nitru se užírá zelený závistí: všechny osobně význačné by chtěl zničit a vyhladit: bohužel je však musí nechat žít, ovšem jen za podmínky, že své přednosti skryjí, úplně zapřou, ba zřeknou se jich.


Takzvaná dobrá společnost nechává platit přednosti každého druhu, jen ne duševní, ty jsou dokonce něco jako kontraband. Tahle společnost nás zavazuje k nekonečné trpělivosti se vší pošetilostí, bláznovstvím, zvráceností a tupostí. Naopak osobní přednosti mají žebrat o prominutí nebo se skrývat; neboť duchovní převaha zraňuje pouhou svou existencí.


Příslušně tomu slibují všechna náboženství po smrti odměnu za přednosti vůle nebo srdce na věčnosti; žádné však za přednosti hlavy, rozumu.


Ach, koho dneska svět svou chválou nezanese?
Náš věk už nevidí, čím vlastně lišíme se,
a každý pitomec má jenom přednosti.
(Molière: Misantrop)


Neznám jiných předností člověka než ty, které činí, že jej lze počítat k lepším lidem; kde je najdu, tam je můj domov.


Isokratés
(makedonskému králi Filippovi)
Neměl bys mít příliš v lásce takové přednosti, kterých se dostává i nicotným lidem, nýbrž ty, na nichž by se nikdo bezvýznamný nemohl podílet.


Neboť v lásce jsou lidé většinou slepí
a spatřují přednosti tam, kde jich opravdu není.


A teď se zastav nad velmi pravdivou myšlenkou našeho lombardského autora, totiž autora Dvořana, jenž říká, že ten, kdo není sám zběhlý ve psaní, i kdyby byl vzdělaný, jen zřídkakdy plně ocení práci a důvtip jiného spisovatele, nevychutná lahodnost a svrchovanost stylu a osobité přednosti, které lze často najít u klasiků. Zkušenost mě přesvědčila, že zdrojem obdivu a úcty k největším spisovatelům bývá, a to i u lidí, kteří je čtou a píší o nich, jen slepě přijímaný vžitý názor; nevyslovují vlastní soud a nerozpoznali jejich přednosti sami.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


HAUD FACILE EMERGUNT, QUORUM VIRTUTIBUS OBSTAT
RES ANGUSTA DOMI
Nesnadno vyniknou lidé, když jejich přednostem brání
chudoba v domě


Jakmile se do Sparty vkradla žárlivá láska ke stříbru a zlatu a nabývání bohatství začala následovat hrabivost a lakota, jeho pak užívání a požívání rozmařilost, změkčilost a přepych, Sparta ztratila většinu svých předností a setrvávala v nízkém a nedůstojném stavu až do těch dob, kdy kralovali Ágis a Leónidás.


Kynik má nejen ukazováním svých duševních předností dosvědčovat obyčejným lidem, že je docela dobře možné být řádným a dobrým člověkem bez oněch věcí, kterých si oni cení, nýbrž i svým tělem má ukazovat, že prostý a střídmý život pod širým nebem ani jeho tělu není na újmu: "Hle, také této věci jsem svědkem já i mé tělo."
(Epiktétos: Rozpravy)


Nouze sama od sebe není přece ničím ponižujícím, nýbrž jen v tom případě, kdy je důsledkem nedbalosti, nevázanosti, přepychu a neschopnosti hospodařit. Ale u rozumného a statečného muže ve spojení se všemi přednostmi svědčí o velkodušnosti a ušlechtilém smýšlení.


Morálně soudit a odsuzovat je oblíbenou mstou duchovně omezených na těch, kteří jsou omezeni méně, také jakýmsi odškodněním za to, že je příroda odbyla. Na dně srdce jim činí dobře, že existuje měřítko, před nímž jsou jim rovni i ti, kdo byli obdařeni statky a přednostmi ducha: bojují za "rovnost všech před bohem" a už k tomu víru v boha více méně potřebují.


Myslíš si ješitně, že se pochlubíš svými přednostmi v přátelském rozhovoru, ale je tvoje klady nezajímají. Pasou jen po tvých záporech. A že je umí využít proti tobě, to si zapiš za uši! V tom jsou mistry světa.


Roku 1725 byli čtyři divoši z Mississippi přivezeni do Fontainebleau, a já měl čest hovořit s nimi. Byla mezi nimi domorodá dáma, které jsem se otázal, jedla-li lidi; odpověděla mi ve svaté prostotě, že jedla. Projevil jsem jistý odpor; omlouvala se řkouc, že je lepší snísti svého mrtvého nepřítele, než nechat ho na pospas zvěři, a že vítězové si zaslouží přednosti.


ADVOCATUS DEI
Zastánce boha, obhájce boha
Obecně se označení užívá pro toho, kdo obhajuje danou situaci poukazováním na její přednosti. Církevního původu. Opak → Advocatus diaboli.


Čuang-c' poučoval žáky o přednostech neužitečnosti: křivý strom nechá tesař stát, protože se k ničemu nehodí.


ARISTIU FUSKOVI
[o přednostech venkova a spokojenosti s životním údělem]
Ty si své hnízdečko chráníš, já venkova přepůvabného
potůčky chválím a háje a skály porostlé mechem.
Zkrátka: žiju jak boháč, když to jsem opustil, co vy
souhlasně s nadšenou chválou až k nebesům vynášíváte.


HABENT SUA COMMODA MORAE
Odklady mají své přednosti
Tato zobecněná formulace myšlenky je odvozená z Ovidiova verše (Kalendář 3,39): Habent parvae commoda magna morae - Přinesou odklady malé často i veliký zisk.


Nestyďme se veřejně se přiznat ku svým přednostem! Jak je to krásné, když směle dovedu říci: "Vašnosti, já jsem génius," kde by nemístně skromný muž řekl: "Vašnosti, já jsem hovado."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm