Ty věčně platné principy

13. července 2016 v 12:58 | Misantrop

Vítej, milý čtenáři. Pro případ, že ještě nejsi členem naší Euthanasijské církve, využívám této příležitosti, abych ti vysvětlil naši teologii. Euthanasijská církev stojí na čtyřech základních principech, čili "pilířích", a tyto jsou sebevražda, potrat, kanibalismus a sodomie. Teď se možná ptáš, proč tyto věci podporujeme. Co mají společného? Ano, ovšemže je při nich také sranda, nicméně správná odpověď je ta, že všechny pomáhají snížit lidskou populaci.


Svět je špatný, vládnou v něm pokrytci a hlupáci - pokrytcům patří svět, neboť jej ovládají spřaženi do svých mafií, a hlupákům možná ještě víc, neboť jsou šťastní se svými jednoduchými principy a ubohými cíli, aniž si kladou otázky po smyslu toho všeho.


Ba kritizují se tu a odsuzují i ty věčně platné principy moci, jež nepřestaly platit ani dnes, v současné "liberální demokracii" po konečném globálním vítězství mezinárodních "pokrokových sil" totálně zbolševizovaného a zfašizovaného světa.


A přece ani jediná vláda není zákonná, přes jejich odvěké principy. Tak je principem naší vlády svrchovanost lidu, zahrnutá v parlamentární formě, ačkoli to parlament nepřipouští!


Lid je bezhlavé stádo, ihned pitomě trpělivé, hned zase sveřepě střečkující. Řeknou mu: "Bav se!" I baví se. Řeknou mu: "Jdi se rvát se sousedem!" I jde se rvát. Řeknou mu: "Hlasuj pro císaře!" I hlasuje pro něj. Nato mu řeknou: "Hlasuj pro republiku!" I hlasuje zase pro ni. Ti, kdož ho řídí, jsou rovněž hlupci, kteří místo aby byli poslušni lidu, jsou poslušni principů, které jsou pošetilé, plané a falešné už proto, že jsou to pouhé principy, což je totéž jako ideje pokládané za pevně vyhraněné a nezměnitelné na tomto světě, kde si nejsme ničím jisti, neboť světlo je klam stejně jako zvuk.
(Maupassant: Horla)


Ctižádostivec, který se první povznesl nad své spoluobčany, tyran, který po nich šlapal, fanatik, který je drží u svých nohou, všechny ty rozličné metly člověčenstva, různé ty druhy zlosynů, dobře cítily, že jejich moc se zakládá jen na nevědomosti a ohlupování lidu; a vždy také ukládali mlčení každému, kdo odhaloval národům pravé principy morální a byl by jim ukázal všechna jejich neštěstí, ale také všechna jejich práva, a byl by je vyzbrojil proti nespravedlnosti.


Falešné principy morální jsou nebezpečné jen tehdy, jsou-li zákonem.


Mnoho veganů mluví o principech jakési etiky, soucitu, nenásilí a úcty k životu. Podle mne se však tenhle svět a jeho příroda neřídí žádnou etikou, která by se shodovala s veganstvím. Jediná morálka přírody je zákon džungle neboli zákon silnějšího neboli zákon vraždy neboli boj o život. Proto musejí být všechny úvahy z hlediska mravnosti zákonitě chybné.


Ve světě, ve kterém krouží planety kolem slunce a kolem planet jejich měsíce a ve kterém je vždy pouze síla vládkyní slabosti a nutí ji buďto být jejím poslušným služebníkem, nebo ji ničí, nemohou pro člověka platit zvláštní zákony. Také na něho působí tyto věčné principy této poslední moudrosti. Může se pokusit je pochopit, avšak odpoutávat se od nich se nikdy nevyplácí.


I tzv. morální principy jsou diktovány z pozice síly. Neživou věcí jsou principy. Žena, která nedopatřením otěhotní, odmítne ze zásady umělý potrat a přivede do našeho přelidněného světa nechtěné dítě, ta rovněž slouží víc neživému principu, než blahu živých. Neživé věci a principy vládnou živým. Mravní principy a jejich dodržování vede k sebeuspokojení. A sebeuspokojení je hrob vývoje. To už není skloubení protikladů; to je splynutí dvou principů v jeden.


Aktuální přesah je do očí bijící: inscenace byla natočena v r. 1969, ale mohla by být klidně natočena i v r. 1989 a stále by byla dnešní. Ba nejvíc z toho pochopíme právě po tomto datu. Jinak to snad ani nemůže být, neboť inscenace zobrazuje věčné principy, jež nezaniknou, dokud budou lidé lidmi, tj. tvory společenskými.


Prvotním cílem moderní války (v souhlase s principy dvojmysli řídící mozky Vnitřní strany tento cíl současně uznávají a neuznávají) je zužitkovat produkty průmyslu, aniž by se zvýšila všeobecná životní úroveň. Občan Oceánie nesmí vědět nic o principech druhých dvou ideologií, ale je mu vštěpováno, že je má zatracovat jako urážku mravnosti a zdravého rozumu.


Kvůli nadhodnocování lidského života se běžně porušují i základní principy demokracie! Trest smrti je vyškrtnut z právního řádu, i když je 80% občanů pro jeho zachování! A v médiích je tato převažující poměrná většina kulantně formulována jako "určitá část společnosti"!


Soudruh Ogilvy neznal jiné náměty k rozhovoru než principy Angsocu, a jiný životní cíl než porážku eurasijského nepřítele a rozdrcení špiónů, sabotérů, ideozločinců a vůbec zrádců. Věřil v principy Angsocu, ctil Velkého bratra, radoval se z vítězství, nenáviděl kacíře.


Díky limitujícím faktorům a hluboce zakořeněným principům "řádná" náboženství nemohou nikdy dojít ke změně, která by vycházela vstříc potřebám člověka.


"Satanská bible" tudíž opět hlásá ty staré omšelé humanistické principy, náboženství lásky a tolerance, kde však bohem není "Bůh na nebesích", ale člověk na zemi, a tentokrát na rozdíl od křesťanství jeho přirozenost namísto jeho nepřirozenosti, leč stále člověk.
(Pozn. Mis. k předešlému)


Platón přírodní nutnost podřídil božským principům jako mocnějším.


Empedoklés kromě čtvera živlů uznával ve světě jako principy spojování a rozlučování lásku (filotés) a svár (neikos).
(Pozn. překl. k: Lucretius: O přírodě)


Nejvíc principů volnomyšlenkářství lze najít v přírodě a čím víc těmto myšlenkám sloužíme, tím víc sloužíme přírodě.


Vyplížil jsem se pomalu a potichu jako duch z mé lesní skrýše. Srnci kdesi na pláni se již také scházejí, slyším je bekat. Není to úžasné, že jsem i Já přijal jejich zvířecí způsoby za vlastní? Aniž bych chtěl chování zvířat jakkoli napodobovat, přece rád zjišťuji, že se chovám úplně stejně. Některé přírodní principy jsou prostě vlastní všem živým tvorům, zvlášť těm plachým a lidem se vyhýbajícím.


O skrytém smyslu věcí rozmlouvám s bílým oblakem
Oddal jsem se samotě, odešel k horám a řekám
O principech Cesty rozjímat jsem přišel sem


Dokonalý člověk je božské povahy! Smrt či život na něm nic nezmění, což teprv principy užitku či škody.


V pohrdání jakoukoli ctižádostí lze nalézt jeden ze základních principů pozemského štěstí.
(Poe: Arnheimské panství)


Uváděj v praxi ty zásady, které jsem ti ustavičně vštěpoval, a zabývej se jimi v mysli a měj na paměti, že jsou to základní principy krásného žití.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm