Krutost nemizí

10. srpna 2016 v 14:52 | Misantrop
William Blake: Satan, Hřích a Smrt (1808)


Někteří píší, aby získali lidskou chválu za ušlechtilost srdce, kterou snad mají nebo kterou vymýšlí jejich obraznost. Já však užívám svých vloh k líčení rozkoší krutosti! Rozkoší nikoli pomíjivých ani umělých, nýbrž těch, které začaly s člověkem a s ním skončí. Nemůže se z tajného úradku Prozřetelnosti génius spojit s krutostí? Chtěl bych být radši syn tygra, jehož krutost je známa: nebyl bych tak zlý.


Lidé jsou pořád krutí jako děti, jež se ještě nenaučily skrývat svou krutost za masku mravnosti. Ale byť zamaskovaná morálkou, krutost je tu ještě. Krutost se vztahuje nejen na zabíjení svobody (názor to ani ne vždycky obecně rozšířený), ale krutost přisuzuji také lásce. Krutost je vědomí samce, že v podstatě samici ubližuje. Když vidí samec krásné tělo samice, krutost lásky ho pudí, aby to tělo zničil, pokořil, zmrzačil a zošklivil těhotenským mozolem. Samice s důvěrou podstupují tento pro ně slastný druh bolesti, neboť dychtivě očekávají, že budou mít děti. I v tomto vědomí je vážná krutost - nemilosrdná krutost představy, co hrozného se mláďatům může stát v nastávajícím životě (nehledě na vědomí moci rodičů nad mláďaty). Rodiče se chlubí se svým rodičovstvím stejně jako lovci se svými trofejemi - chlubí se svou krutostí. Dosavadní pozemský život je něco, co vzniká a zaniká skrze krutost, často i co trvá skrze krutost. Krutost však nemizí.


Krutost a lhostejnost, které přírodě literátsky přičítají, jsou adjektiva či vlastnosti právě jen a jen lidské, do přírody drze a plačtivě projikované.


Všechny útěchy, jimiž si lidstvo ulehčuje krutost přírody a společenské zlo, považoval Huxley za marnost a klam; jejich hlasatele zesměšňoval jako šarlatány.
(Zdeněk Vančura)


Přes všechnu zdánlivou krutost šelem je tu však postižitelná jistá kiplingovská sounáležitost všech tvorů pod heslem "Jsme jedné krve, ty i já", která člověku chybí, ale kterou on nepostrádá a nehledá.


Ve skutečnosti se ze všeho nejraději rvou nebo se aspoň dívají na rvačky a všichni si libují v krutosti. V těchto dnech se vláda nad životem vymkla z jejich ochablých rukou, ale krutost a lstivost je neopustila.


Chápeme sice jakž takž - hlavně však jen u jiných, nikdy sami u sebe -, že život má zůstat silný, a slabých je proto nutné se zbavovat; méně však už chápeme, nebo skoro vůbec, otázku nejkrajnější a tudíž i nejkardinálnější: Proč má vůbec existovat cosi, co vyžaduje stálou krutost a co se vyznačuje tolikerým utrpením - proč má vlastně existovat sám život?


Ve slovech i v hlase zaznívá cosi mimořádně opravdového. Když mluví, poznáváte v něm jak šílence, tak člověka. Jeho pomatená řeč se dá na papíře těžko reprodukovat. Mluví o lidské podlosti, o násilí odpírajícímu pravdě, o mřížích v oknech, jež mu v každém okamžiku připomínají tupost a krutost násilníků.
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Vždy dělá větší čest rozmlouvat s učenci a básníky, než se probírat špinavou, základní matérií veškerého života, který ze špíny vznikl, ale běda, jestli se kdy očistí. Tou samou špínou se totiž také udržuje. Také krutostí. A tvor, rozumný tvor, který myslí, je omylem přírody, ale také jejím agonickým vyvrcholením. Ten se špatně hodí ke krutosti. Neboť kdo myslí, ten také cítí. A kdo cítí, ten také soucítí. A zde už musí být každá nutná krutost vykonávána s cynickou chladností rozumu.


Ta šelma, nad níž v tobě křičel hnus,
uštve ho k smrti ve štvanici hrůz.
Ta umí krutost s ničemností spojit,
jen větší hlad v ní vzbouzí každý hlt,
jen věčně lačnět, jen se neukojit.


Krutost ke zvířatům, ba již jen lhostejnost k jejich utrpení, je podle mého názoru jedním z nejtěžších hříchů lidského rodu a základem lidské zkaženosti.


Existuje mnoho zločinů, které jsou dílem člověka a jejichž zlo plyne z opuštění zvyků, obyčejů a tradic. Ale krutost mezi ně nepatří. Je to smrtelný hřích a nepřipouští žádné argumenty ani racionalizace. Jen jestliže nedovolíme svým srdcím, aby ztvrdla, vyvarují se krutosti a vždy budou jasně slyšitelná. Ale my dovolujeme, aby se v nás bezstarostně zahnízdila krutost - a ten, kdo se liší, se nám zdá divný...
(Rabíndranáth Thákur)


Pokud jste si uvědomili krutost pojídání zvířecí stravy; pokud jste se stali vědomými sami od sebe - nikoli z tradice, nikoli od narození, nikoli učením, přijetím návodu, nýbrž svou vlastní meditační zkušeností; pokud jste takto pochopili, že je hloupost zabít zvíře pro potravu - pokud jste si tento fakt uvědomili prostřednictvím své vlastní meditace, pak je to úplně něco jiného. Celý váš život pak bude nenásilný a láskyplný.


I zvířata, jimž se dostane jemnější potravy, odkládají svou divokost a krutost.


Jules Michelet, francouzský dějepisec, v r. 1861 v knize Moře píše: "Těžko si dnes představit, čím byla ona válka vypovězená světu zvířat před 100-200 lety. Organizovalo se obrovské zabíjení, krve se prolévalo více než v největší válce; kam vedlo toto krveprolití? Zabíjelo se pro zabíjení, k vychutnávání síly, krutosti, ke kochání se pohledem na zoufalství ubohých zvířat, příliš jemných, než aby se mohla bránit a mstít."
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Zvrhlost se u něho projevuje lidskou krutostí, světovládcovskými choutkami a nenasytností. A tak zatímco lev zabíjí své oběti, jen aby se nasytil, člověk přivedl na svět lidskou krutost, skrze niž se mstí všemu živému za to, že byl tak dlouho od přírody bit.


Láska ke zvířatům je jen jiná krutost s lepší pověstí.


Prof. Dobiáš: "Krutost u ní vyplývá ze sociálního instinktu, nikoli ze sadismu."


Už tenkrát - ten kosmatý divoch chápal: pravá, algebraická láska k lidstvu je nutně nelidská - a nutným příznakem pravdy je její krutost.


Nechci zažít nic jiného než krutou přesnost přírody. Extrémní klima mě vždycky přitahovalo. Bičující pouštní větry, kdy lze cítit tíhu slunce. Počasí, kterému je jedno, jestli vás zabije. Počasí, které si ničeho nevšimne, to je krutost, která mě přitahuje.


Když Karthagiňané obětovali Saturnovi nebo Molochovi lidi, opakovali křesťané mnohokrát, že krutost takového náboženství je důkazem jeho nesprávnosti; ale kolikrát dali naši fanatičtí kněží kacířům příležitost obrátit proti nim ten důvod? Kolik je mezi námi kněží Molochových!


Existuje nějaký prostředek, jímž by mohli zvětšit svou moc a své poklady a jehož nepoužili? Bylo-li k tomu cíli potřebí použít barbarské krutosti, byli krutí a barbarští. Mohu nazvat svatou horlivostí nakvašenost své ješitnosti? Není výstřednosti, které by se neoddala. Náboženská krutost je ohavná.


I dnes ještě stačí jen krutost pronásledování, aby dala sektářství o sobě sebelhostejnějšímu ctihodné jméno. - Jakže? Mění to něco na hodnotě nějaké věci, že někdo za ni položí život?


Musit mluvit a musit poslouchat něčí mluvení jsou dvě nejkrutější tortury, jaké si lidská krutost mohla vymyslet.


Pozorujeme-li lidskou společnost klidným a nezaujatým pohledem, vidíme zpočátku jen krutost lidí mocných a utlačování slabých.


Jakmile začnou nosit šaty a tím se podřídí mravnímu zákonu, zmocní se jich bezměrná pýcha, podlé pokrytectví a zbytečná krutost.
(France: Ostrov Tučňáků)


Prvním činem Solónovým bylo, že zrušil všechny Drakontovy zákony kromě těch, které se týkaly vraždy. Učinil tak pro jejich krutost a přísnost trestů, které stanovily. Téměř na všechna provinění byl totiž stanoven trest smrti, takže musil zemřít i ten, kdo byl souzen pro zahálku, a kdo ukradl kousek zeleniny nebo ovoce, byl potrestán stejně jako ten, kdo se dopustil svatokrádeže nebo vraždy.


Je nemožné vybudovat civilizaci na strachu, nenávisti a krutosti. Nebyla by schopná života. Rozpadla by se. Spáchala by sebevraždu.


Myslel jsem na tuto nezbytnost, jíž nikdo z nás nemůže uniknout. Slunce zapadlo. Otevřel jsem okno, díval se, jak se zažehují první hvězdy, a s hrůzou jsem myslel na to, že úděl tohoto světa nejen není jedinečný svou krutostí, nýbrž je možná údělem nesčetných světů a že v nekonečných prostorách, všude, kde jsou živí tvorové, jsou možná podrobeni témuž zákonu, který je přisouzen nám. Kéž ty sestry naší Země zplodí život a bytosti méně nešťastné, než jsme my.
(France: Blouznivá snění)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm