Pročpak se modlí kněz?

12. září 2016 v 12:15 | Misantrop

Pročpak se modlí kněz? - Chce mít konečně uspokojení.
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Pokud je kněz ještě uznáván za vyšší druh člověka, tento popírač, utrhač, travič života z povolání, potud není odpovědi na otázku: co je pravda? Pravda už jest postavena na hlavu, je-li uznáván vědomý advokát Ničeho a záporu zástupcem "pravdy"...


Na prsou měj pravdy štít;
tak vyjdeš jako vítěz z tuhých půtek -
a kněz římský bude nosit smutek!


Co je knězi po vědě! Stojí na to příliš vysoko! A dosud kněz panoval! - Určoval pojem "pravdy" a "nepravdy".


Samostatné jedince, samostatně uvažující, sami sebe diagnostikující a léčící podle svých vlastních individuálních potřeb a pocitů, svými vlastními hojivými prostředky, neboť sebe zná každý nejlépe jen on sám a nikdo jiný, žádný kněz takové samostatné jedince nepotřebuje; žádný, jakkoli filantropicky se tvářící a přetvařující podvodník a tmář na světě. Samostatnost v něčem, nezávislost na nich - z toho měli vždycky všichni podfukáři, nepoctivci a kšeftaři největší hrůzu.


Nikdy ji nikdo neslyšel, že by naříkala, že by čehokoli litovala nebo někomu záviděla. Říkávala "všichni máme svůj osud" s přesvědčením fatalistky. Nechodila do kostela, faráře neměla v lásce, v Boha moc nevěřila a všechno, co se týkalo náboženství, nazvala "zbožím pro ufňukance". Sousedi přivolali lékaře a ona ho vyhnala. Když pak přišel kněz, vstala napůl nahá z postele a vyhodila ho ze dveří.
(Maupassant: Královna Hortenzie)


Kněz i prorok blouzní z opojného nápoje, jsou pomateni vínem, po opojném nápoji se potácejí, blouzní při viděních.


Z nemoci se raduje lékař, ze smrti kněz.


Pak přišel vojenský kněz, který si dal velice záležet, aby jako hlasatel křesťanského přikázání "nezabiješ" pohnul Möcskeho ku přísaze: Přísahám Bohu všemohoucímu, že užiji zbraně.


Velmi přesná jsou pravidla pro ceremonie, po nichž lze s pomocí bohů zplodit syna. Nejprve vloží kněz ženě do pochvy oběť pro Pradžápatiho, pána tvorstva, potom musí muž vstoupit do manželského lože nejprve pravou a žena levou nohou.


Až běda je taky výstižná ta náboženská terminologie: kněz = pastýř; věřící = ovečky. Kdyby lidé nebyli stádní ovce, nebyla by vznikla takováhle terminologie, která musí zahanbovat každého misantropa se špetkou sebeúcty v těle!


O nestoudném podvodu, který sehráli s Högstedtovým vínem piccadon, láhev za 65 öre, a s Lettströmovými kukuřičnými oplatkami kilo za dvě koruny, když je kněz vydával za tělo a krev buřiče Ježíše Nazaretského, popraveného už před více než osmnácti sty léty, neuvažovali, protože tenkrát se vůbec moc neuvažovalo.


I když někdo nežil podle přikázání, přesto může v poslední minutě zavolat ke svému smrtelnému loži duchovního, aby mu poskytl poslední rozhřešení. Kněz nebo pastor se přižene poklusem, aby dal s Bohem "vše do pořádku" a postaral se, aby jeho propustka do nebeské říše byla v pořádku.


V kostele, když je ticho, nebo když mluví jenom kněz, ozývá se časté pokašlávání. No ovšem, kde je nemocný duch, tam je nemocné i tělo.


Alexe všichni zradili nebo se ho snažili využít jen ve svůj prospěch (rodiče, kamarádi, lidi ve službách státu, opozičníci, straníci), jen vězeňský kněz se zastával jeho práva na výběr. To je tak trošku hodně paradox. Má-li mít celé dílo především anti-totalitářský podtext, pak je třeba si uvědomit, že to byla církev, kdo vynalezl totalitu - politickou i vymývání mozků - a všechny pozdější totality (komunisti, nacisti) už jenom praktiky církve kopírovaly.


Nauka knězova i jeho chování dokazují jeho touhu po moci. Co kněz chrání? Nevědomost. Proč? Protože nevědomec je lehkověrný; protože málo užívá svého rozumu, protože myslí podle jiných, protože je snadnou věcí ho oklamat a protože se dá napálit i nejhrubším sofismatem.
Co kněz pronásleduje? Vědu. A proč? Protože vědec nevěří bez zkoumání, protože chce hledět svýma očima a protože se dá nesnadněji klamat. Jeho nepřáteli jsou kněží kteréhokoli vyznání. V Evropě se kněží pozvedli proti Galileovi; dali ve Vergiliovi do klatby objevy protinožců; kdysi obviňovali všechny velké muže z magie a dávali je upálit jako čarodějníky.
Snahou kněze bylo vždy odstranit pravdu ze zorného pole lidí. Je jim zakázána každá poučná četba. Kněz se s lidmi uzavírá do tmavé světnice a stará se jen o to, aby ucpal štěrbiny, jimiž by mohlo proniknout světlo. Nenávidí a vždy bude nenávidět filosofii. Vždy se bude obávat, aby lidé osvícení nezvrátili vládu, založenou na omylu a zaslepenosti.
První z ctností je víra a podřízenost knězi; jen otrokům přiznává název svatých a hodných lidí.


Chtěl bych jimi být zapomenut jako naučení, jež na ně maří kněz.
(Shakespeare: Koriolanus)


Chraň se koňského (oslího) zadku, panského (ženského) předku, a kněze zpředu i zezadu (ze všech stran).
*
Kněz nikdy nemá dost; jednou rukou žehná a druhou bere.


A chlípný kněz Tvrdoň ze Svojanova dostal na tvrdo pět let kriminálu kvůli svému tvrdoni, jímž znásilnil pět pobožných žen a pohlavně zneužil jednu naivní nezletilou dívenku. Všechny tyto oběti doplatily na svou víru - ani ne tak na víru náboženskou, jako na víru v dobro člověka.


"Když budeš lhát, vytáčet se, nebo ze sebe dělat hlupáka, okamžitě budeš řvát bolestí. Rozumíš?"
"Ano," řekl Winston.
O'Brienovo chování ztratilo na strohosti. Zamyšleně si posunul brýle a udělal pár kroků. Když promluvil, jeho hlas byl mírný a trpělivý. Vypadal jako lékař, učitel nebo dokonce kněz, který se úzkostlivě snaží spíš vysvětlit a přesvědčit než trestat.


Kněz na modlitbách, k němuž ďábel přišel
a blíž si přised důvěrný co host,
prohlásil, že být zde Pokušitel,
nestrpěl by jeho přítomnost.
Cha! ďas málem vzkřik, toť vyčichlý trik,
vždyť v kočáře, můj milý, by tě nevozili,
kdybys čertu nelíbil se dost.
(Shelley: Ďáblova procházka)


Kněz odříkávající morbidní mši za zesnulou: "Simono Choulová, Bůh tě vzal k sobě, tak jako pastýř shání své ovečky do ohrady na sklonku dne. Co může být přirozenějšího, co je větší útěchou? Není to snad největší naděje nás všech, že přijdeme ke stádu; že nás čeká život na věčnosti, ten pravý život, zbavený všech světských starostí, ve věčném blaženství před tváří Všemohoucího, jenž skrze Ježíše Krista pro nás zemřel na kříži; jenž shlíží na nás, ubohé smrtelníky, naplněný láskou, nekonečně milosrdný, na nemocné, trpící, na umírající? Ano, umírající. Ledový hrob - a v něm se obrátíš v prach, z něhož jsi vzešel. Jen kosti zůstávají. Červi vyžerou oči, rozleptají rty, ústa, zalezou ti do uší, zalezou ti do chřípí, tělo shnije až do nejvnitřnějších zákoutí a bude vydávat nepříjemný puch. Ano, Kristus vstoupil na nebe a přidal se k zástupu andělů božích. Ale ne k takovým, jako jsi ty! Tobě patří nejnižší hřích, který ti dává pouze tělesné uspokojení. Jak se opovažuješ mě trýznit a smát se mi zde u mého hrobu! Taková drzost! Co děláš zde, v mém chrámu? Patříš na hřbitov! Budeš zapáchat! Budeš zapáchat jako hnijící mrtvola u cesty! Vpravdě ti říkám: nikdy nevejdeš do mého království!"


MALÍŘ A KNĚZ
Kněz chodil na Bílou sobotu po své farnosti, a jak je obyčejem, vykrápěl domy svěcenou vodou. Došel do domu malíře a svěcenou vodou pokropil i několik jeho obrazů. Malíř se otočil a dopáleně se zeptal, proč kropí jeho malby. Kněz odtušil, že takový je zvyk, že je to jeho povinnost, že je to prospěšné a že kdo dobro činí, dobro může očekávat, neboť jak slíbil Bůh, za každé dobro vykonané na zemi dostaneme shůry stonásobnou odměnu. Malíř počkal, až páter vyjde z domu, postavil se v patře k oknu, vychrstl na něho vědro vody a řekl:
"Tady máš stonásobnou odměnu shůry za to dobro, které jsi vykonal, když jsi mi svou svěcenou vodou zničil polovinu obrazů."
(Leonardo da Vinci: Žerty a příběhy)


Jsem blízko svého posledního vzdechu a představuji si dost často poslední žert. Sezvu ty ze svých přátel, kteří jsou přesvědčení ateisté jako já. Celí smutní mě obklopí kolem mé postele. A tu přijde kněz, kterého jsem zavolal. K velkému pohoršení všech se vyzpovídám, požádám o rozhřešení a přijmu poslední pomazání. Potom se otočím na bok a umřu.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm