Ta úžasná lakota!

19. září 2016 v 10:50 | Misantrop

Ta úžasná lakota, s níž se člověk pořád setkává!


Co všecko napáchá pýcha, co lakota, zvůle,
co zla se naplodily!


Zakopané poklady (lakota totiž znova ukládá pod zem to, co odtamtud k svému neštěstí vynesla).


Starověcí misantropové mohli lidstvu spílat zatím jen kvůli takovým, z dnešního pohledu, zdánlivým drobnostem v celkovém uspořádání člověka, jako jsou lakota a hamižnost. Být misantropem v dnešní době je mnohem, mnohem snazší.


Lidé jsou skrbličtí při uchovávání dědictví, jakmile však jde o čas, marnotratně plýtvají jediným majetkem, při němž je lakota čestná.
(Seneca: O krátkosti života)


Numa zcela ze sebe vypudil nejen hanebné náruživosti duše, nýbrž i násilnost a lakotnost, jež byla u nevzdělaných národů velmi proslulá, takže pak pokládal za pravou mužnost to, jestliže někdo dovedl rozumem potlačit žádosti svého nitra. Z toho důvodu odstraňoval ze svého domu veškerý přepych a nádheru; ve svém volném čase ani nevyhledával požitky, ani se neupínal k hromadění bohatství.
*
Majetek má být úměrný potřebě; neboť kdo si opatřuje mnoho a užívá z toho jen málo, není skromný, ale bláhový, jestliže není chtivý, a přece se pachtí po tom, po čem netouží; a jestliže touží, je ubohý, protože si odpírá požitek pro lakotu.
*
Jakmile se do Sparty vkradla žárlivá láska ke stříbru a zlatu a nabývání bohatství začala následovat hrabivost a lakota, jeho pak užívání a požívání rozmařilost, změkčilost a přepych, Sparta ztratila většinu svých předností a setrvávala v nízkém a nedůstojném stavu až do těch dob, kdy kralovali Ágis a Leónidás.


Moc, lakota a ctižádost teď mění
v suť, smrt a zkázu svět náš zkrvavený.
(Shelley: Válka)


Jeden je otrokem svého chtíče, jiný lakoty.
(Seneca: O vlídném zacházení s otroky)


COR VESTRUM ERIT, UBI THESAURUS VESTER EST
(Nový zákon, Lukáš 12,34)
Vaše srdce bude tam, kde je váš poklad
Slova řeči k apoštolům, v níž Ježíš varuje před lakotou a péčí o pozemské statky.


Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty.
(Bible: Římanům)


SUAVE EST EX MAGNO TOLLERE ACERVO
Je příjemné brát z veliké hromady
Míněno ironicky: člověk může spotřebovat jen určité omezené množství všeho a je tedy nesmyslné hromadit více jen proto, aby mohl brát z větší hromady. Celá satira napadá lidskou zištnost, lakotu a chorobnou touhu po zbohatnutí.


Nadobro ho ohromil můj dějepisný přehled událostí u nás za poslední století. Dušoval se, že je to pouhá snůška spiknutí, vzpour, vražd, řeží, převratů, vypovídání, nejhorších to následků lakoty.


PECUNIA NON SANAT AVARITIAM, SED IRRITAT
Peníze lakotu neléčí, ale podněcují


Vědění a vzdělanost spojují se s mravní zkázou a jednotlivé vědy vznikají z lidských vad: astronomie pochází z pověrčivosti, řečnictví ze ctižádosti, hněvu a lichocení, geometrie z lakoty.


DESUNT INOPIAE MULTA, AVARITIAE OMNIA
(Seneca Mladší, Listy Luciliovi 108,9)
Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno


Když jsem mu připomínal, že by se měl přece jen vrátit zase k lidem, aby neumřel opuštěn jako zvíře, odpověděl: "Proč mě tak lákáte? Zde je mír, tam boj; zde nevím nic o pýše, lakotě."


Lakota několika lidí hřešila i na králi i na dělnících. Neposílaliť horní úředníci všechno stříbro do Prahy a havířům ještě na mzdě utrhovali.


Kdo ve zpěvu a hudbě oslem lýry jest, ve chlévech trhových a soudních zůstaň si, kde neumělost svoji můžeš vyrážet a nadějemi kojit svoji lakotu.
(Antická žeň: Terentius Varro)


Zlá myšlenka byla s ním všude jako stín a nedala mu pokoje. Ctižádost a lakota mu ji vnukly. Pořád se mu ozýval vnitřní hlas: "Zbav se toho chlapce, zbav!"


Svět lakotou dnes šílí celý,
je po penězích zfanfrnělý.
Kdo lakotí a shání jmění
a jen v tom má zalíbení,
zda doopravdy blázen není?


Hle, kohokoli si vyber
z davu: buď lakotou stůně, neb ctižádost bědná ho trápí.


Bohové nemilují lakotu a odměňují štědrost.


QUID NON MORTALIA PECTORA COGIS,
AURI SACRA FAMES
(Vergilius, Aeneis 3,57)
K čemu nenutíš lidská srdce,
prokletá chtivosti peněz
Často užíváno jen auri sacra fames jako výraz chamtivosti a lakoty.


OLYMPŠTÍ BOHOVÉ odměňovali dobro a lásku, ale také přísně trestali zlé skutky a lakotu. O tom se až příliš dobře přesvědčil fryžský král Midás. Král Midás toužil jen po bohatství, neboť byl zaslepen lakotou. "Král Midás má oslí uši, král Midás má oslí uši!" Nic nepomohlo, že král i nadále nosil svůj turban. Tak byl potrestán za svou někdejší lakotu a trvalou pošetilost.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm