ZÁKONODÁRCI v literatuře a filosofii

22. září 2016 v 11:17 | Misantrop

Prvním zákonodárcem Řecka byl Zaleukos v západních Lokrech v jižní Itálii (kolem r. 663).
(Pozn. překl. k: Lucretius: O přírodě 6.)


Zřejmě se ani sám zákonodárce nedomnívá, že by z nich mohl učinit ušlechtilé lidi.
*
Feidón z Korinthu, jeden z nejstarších zákonodárců, byl toho názoru, že počet domácností i občanů musí zůstat stále týž.
*
Zákonodárce vymyslel mnoho moudrých ustanovení; a aby neplodili příliš mnoho dětí, odloučil muže od žen tím, že zavedl pohlavní obcování mezi muži.
(Aristotelés: Politika)


Zákonodárce: ό νομοθέτης. Výrazem "zákonodárce" se zde patrně míní Lykúrgos. Lykúrgos byl podle antické tradice autorem většiny starých spartských zákonů. Není jisté, zda skutečně žil a zda vykonal všechno, co se mu připisovalo, nebo byl pouhou bájnou postavou. Antické údaje o době jeho života se značně rozcházejí (11.-8. stol. př. n. l.). - Pozn. překl. - Není vyloučena ani možnost, že zákonodárců Lykúrgů mohlo být víc, přičemž mohli být ztotožněni a sloučeni pod souhrnné označení "zákonodárce" jako takového. Podobné případy lze srovnat i u Caesara, z jehož jména se stal posléze povšechný titul pro jakéhokoliv pozdějšího císaře, anebo u Karla Velikého, z jehož jména je zase odvozen povšechný titul král. A pokud snad konečně čirou náhodou v dějinách chybí nějaká skutečná osoba, často si ji musí lidé prostě vymyslit, vybájit, přímo vyfantazírovat.
(Pozn. Mis. k předešlému)


Solón
(athénský politik a zákonodárce 7. stol. př. n. l.)
Opatřením zvaným seisachtheia (= shození břemen) zrušil dluhy a napříště žádný občan nesměl být pro dluhy prodán do otroctví.


Za panování Tarquinia Superba se poprvé dostala do rozepře se svou tchyní manželka jakéhosi Pinaria, pojmenovaná Thalaia. Tak skvělým a cudným způsobem bylo uspořádáno manželství od zákonodárce.
*
Řečtí zákonodárci ustanovili trest pro toho, kdo zahodí štít, ne však pro toho, kdo ztratí meč nebo kopí, naznačujíce tak, že pro každého a zejména pro toho, kdo stojí v čele obce nebo vojska, je důležitější obrana než útok na nepřítele.
*
Jak se zdá, zakotvil spartský zákonodárce Agésiláos v ústavě ctižádost a řevnivost jako živnou půdu pro ctnost s úmyslem, aby stále vládl mezi dobrými občany spor a soupeření, protože sklon všude a vždy ustupovat bez vyzkoušení sil na protivníkovi je vlastně lenost a zbabělost, jméno svornost nese takové počínání neprávem.


Člověk, který se odhodlá žít, je čistotou svého vztahu k zákonodárci povznesen nade všechny zákony pozemské i nebeské.
(Thoreau: Chůze)


Nejvyšší člověk jako zákonodárce budoucnosti.


Jako nejvyšší zákonodárce a ochránce nadlidské kultury musíte být vždy o krok před nimi a nespoléhat na jejich "svědomí" - žádné totiž nemají.


Každý moralista či zákonodárce, ať už se prohlašuje za lidumila, nebo ne, celou svou bytostí dokazuje, jak lidský rod musí být držen na uzdě etických příkazů či omezován strachem ze zákonného trestu. A přece se ještě žádnému zákonodárství ani žádnému přikázání morálky nepodařilo člověka změnit.


Povždy se domníval, maje víčka sklopena pod rezedami skromnosti, že je složen jen z dobra s nepatrnou dávkou zla. Já však náhle nadobro odhalil jeho srdce i s jeho předivy a poučil jsem ho, že se naopak skládá jen ze zla s nepatrnou dávkou dobra, kterou zákonodárci stěží udržují, aby nevyprchala.


Co lidé nazývají obecně zbožností a svatostí, to je lživý výmysl podvodníků a sofistů nebo zákonodárců, kteří chtějí zastrašit a držet na uzdě lidi páchající bezpráví.
(Epiktétos: Rozpravy)


Otevřeme-li korán, vidíme, že ta kniha může být vykládána tisícerými způsoby, je temná, nesrozumitelná. A taková je zaslepenost lidská, že pokládá za božskou takovou knihu, v níž je bůh vylíčen v podobě tyrana; tento bůh je stále zaměstnán trestáním svých otroků za to, že nepochopili to, co je nepochopitelné; tento bůh, původce výroků, nepochopitelných bez výkladu imámova, je tupohlavým zákonodárcem, jehož zákony potřebují vždy výkladů. Jak dlouho si mohamedáni zachovají tolik úcty pro dílo, tak přeplněné hloupostmi?


Násilnický prznitel nevinných panen je jen o něco víc dychtivějším vyznavatelem věrného milování a lásky nebeské, ve srovnání s běžným zákonodárcem, imámem, policajtem, pojišťovacím agentem nebo dějinným sjednotitelem národů, kteří dělají v podstatě to samé, jen déle a tedy umírněněji a tudíž nevykořenitelněji.


Dokázals jasně, že nevzdělanost, lenost a neřest jsou vlastně nezbytnými vlastnostmi pro zákonodárce.


Jen vzdělaní jsou svobodni. Jak vám tedy máme ještě dále věřit, drazí zákonodárci?
(Epiktétos: Rozpravy)


Byl jsem rozhořčen, že ve státě, kde si nárokoval slovo a kritizoval každý poloblázen, ano a byli tací dokonce i v Říšském sněmu jako "zákonodárci", mohl nositel císařské koruny dostávat "nařízení" od nejslabší instituce a žvanírny všech dob.


Přísní logikové vždy byli také těmi nejdůslednějšími lháři, dokonce byli fanatiky posvátné lži, zákonodárci, byli těmi, kdož tvořili zákazy, kdož ničili duchovní hodnoty, byli demagogy, moralisty a byli sofisty. A co hůř: byli nudní a otravní jako samy jejich poučky. Jejich úzký rozum se prostě nevyznal v nádherně členitém labyrintu přírody a života, a proto si stvořil zákon železné logiky; zákon, jejž s železnou důsledností prosazoval.


Z otroka přírody, dokud ji jen čije, stává se člověk jejím zákonodárcem, když ji myslí.


Stejně jako náboženství staly se i politika a morálka svatyněmi, do nichž nebylo dovoleno laikům vstoupit, a lidé neměli jinou morálku než tu, kterou jim předkládali jejich zákonodárci a kněží, tvrdíce, že pochází z nebes.


Svět je přece věc tak dutá, klamná, pomíjivá a smutná, z níž ani ústavy a zákonodárci, ani parní stroje a telegrafy nemohou udělat něco podstatně lepšího.


Na světě není spravedlnosti, neboť je jeden a půl miliardy zákonodárců. Kolik lidí na světě, tolik názorů na tu pravou pravdu.


Chci připomenout zákonodárcům, aby důkladně a bedlivě zvážili následky, jež bude mít udělení občanských práv těm polovičním opicím, tvorům nižšího řádu, těm nemocným dětem: jsou pomatené třináctkrát do roka v době menstruace, úplně šílené v době těhotenství a nezodpovědné po zbytek života; vždyť ty bytosti, které se pudově dopouštějí zločinů a nejhorších ničemností, jsou zlé šelmy - a ani o tom nevědí.


Zeptáte-li se mne, jsem-li knížetem nebo zákonodárcem, že píši o politice, odpovím, že nikoli a že právě proto o politice píši. Kdybych byl knížetem nebo zákonodárcem, neztrácel bych čas tím, že bych říkal, co se má činit, ale činil bych to, nebo bych mlčel.

Ruský zákonodárce Jaroslav (11. stol.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm