Zrak můj jasně vidí

6. září 2016 v 14:54 | Misantrop

OPĚT A OPĚT jsou vrhána tělíska z těles,
do očí bijí a dráždí zrak; to mi uznáš.


Kam se ohlédnu, hned připadá mi,
co tvorů, čeledí, co druhů tu je,
zázraků, hvězd! Zrak neví, co by volil,
ó, svět je při nejhorším skvělý omyl -
(Byron: Don Juan)


Orlí zrak jen k dálkám chce se vznést.
Nevidí vás! - vidí dráhy hvězd!


Ó žel! kam zrak své světlo metá,
zří zákony jen zdeptané,
zří všude biče, pouta kletá
a robské slzy bezbranné.


Je-li pak možno, aby ten, kdo má možnost odvrátit zrak od tohoto obrazu, tak neučinil?


Mstu zoufalou i boj všem zhoubný,
kdož jsou míň než bůh,
zrak jeho hlásal.


Vím příliš dobře, jak nuzný, zoufalý život mnozí z vás vedete, neboť můj zrak zostřila zkušenost.


Nerostná říše v sobě nic příjemného a přitažlivého neskrývá, její bohatství je zavřené v nitru země, jako by bylo ukryto před zrakem člověka, aby nepokoušelo jeho chamtivost.


Mám špatný zrak, ale věřte mi, že jsem schopen vidět vás v duchu stejně dobře jako očima.


Běda, každý z nás vidí v sobě střed všehomíra. Toť obecná iluze. Ani pouliční metař jí neujde. Svádí ho k ní zrak, jehož pohledy, zaokrouhlujíce kolem něho nebeskou klenbu, staví ho právě doprostřed nebe a země.


Připlížil jsem se k nim tak blízko, až jsem cítil kouř z jejich cigaret. Kdyby jen tušili, že mají za zády rudookého vlkodlaka, který je pozoruje ostrým zrakem jaguára na lovu!


Prométheus neprozřetelný dal jim oheň, avšak strašná bohyně Ekpyrósis tím ohněm jednou zažehne svět! A když ne ona, pak Já jej sežehnu svým zrakem ohnivým!


Ten mocný životodárný Bůh, který jednou také veškerý život na Zemi vysuší, spálí a zničí, jak věděl již Hérakleitos, však nikomu nedovolí, aby na něm spočinul nechráněným zrakem pozemšťana. Dovedl by oslepit mé troufalé oko.


V šeru sedí,
co světy hroutí a též nové tvoří,
neb zrak tvůj pohled naň by nesnesl.


Proč svůj zrak ode mne neodvrátíš, nenecháš mě ani slinu polknout?


Když se podívám na náboženství zrakem nezkaleným tisíciletími náboženských tradic, rýsuje se mi cosi patologického.


Zrak byl upjat na historický okamžik: "království boží" přijde soudit svých nepřátel... Ale tím je všechno postaveno na hlavu.


To jsou všichni lidé; nikdo nemá tak poctivý zájem na pravdě, nikdo nemá tak dlouhodobý zrak, aby přehlédl posvátnou lží zarostlý záhonek a chtěl jej vyplet od všeho lidského.


Říká se, že žili kdysi výsostní šťastlivci, jichž nadlidsky silný zrak pronikl sutinami navršenými na sebe jako brány, pilíře a neforemné úlomky nějakých obrovských paláců: skrze tento chaos svítil potom vzhůru k nim zázračný lesk magického drahokamu a plnil jejich srdce nevýslovným okouzlením.
(Wagner: Virtuos a umělec)


V podzemních nebo v podmořských jeskyních žijí v úplné temnotě macaráti, kteří se nemohou spoléhat na svůj zakrnělý zrak, a přesto se po svém temném bydlišti pohybují s neuvěřitelnou jistotou - zdánlivě bez jakéhokoliv orgánu orientace, jenž by jim v tom byl nápomocen. Snad to dělají tak, že si mnohokrát prohmatali svůj domov, až se jim nakonec vtiskl do paměti. Oni nevidí svoji jeskyni, ale dokonale si ji představují.


Takové zvíře může vědět na čem je v tomto smyslu i bez zraku, úplně slepé, a orientovat se čichem, po paměti, citem, "šestým smyslem". Nikdy není naprosto slepé.


Pokud se mne týká, velice se pozastavuji nad stavem citů, duše a rozumu člověka, jemuž jako prvnímu zachutnalo zabité zvíře, a vzal do úst jeho mrtvé tělo, položil před ostatní lidi jídlo z mrtvol a nazval masem a potravou to, co ještě před chvílí křičelo, kvičelo, hýbalo se a vidělo; jak mohl jeho zrak snést pohled na zabité tělo, sedřené z kůže a rozčtvrcené.
(Plútarchos)


Vycítil jsem ten sprostý pohled děvky a schválně jsem se na ni ani očkem nepodíval, hlavu i zrak sklopený k matičce zemi. Matičku zemi mám rád, děvky nesnáším.


Spatřil jsem na silnici zdechlinu; s hnusem odtrhl jsem zrak; "Hle jej!" pokřikovala za mnou, "ten má špatné svědomí, že nesnese můj pohled!"
(Klíma: Hledění do očí)


Dej slepci zrak a uvidí tolik špatností na zemi, že až prokleje toho, kdo ho vyhojil.


Zvedl jsem vyděšený zrak výš, ještě výš, až jsem spatřil trůn z lidských výkalů a ze zlata.


Zrak je aktivní, sluch pasivní smysl. Proto působí tóny rušivě a nepřátelsky na našeho ducha, a to tím víc, čím je sluch činnější a vyvinutější: rozrušují všechny myšlenky, narušují momentální myšlenkovou sílu. Naproti tomu neexistuje žádné analogické rušení zrakem, žádné bezprostřední účinky viděného jako takového na myšlenkovou činnost; nýbrž nejpestřejší rozmanitost věcí před našimi zraky připouští zcela nerušené, poklidné myšlení. Podle toho žije myslící duch zrakově ve věčném míru, sluchově ve věčné válce.


Chtějí, aby celý svět měl klapky na očích.
Ten, kdo má jasný zrak, je libertin dle nich.
(Molière: Tartuffe)


Skutečný vědec musí znát přírodu lépe díky tomu, že je pro to vhodněji uzpůsoben - musí mít lepší čich, chuť, zrak, sluch a hmat než ostatní.


Jak ubohý je člověkův zrak! Kondor vidí zdechlinu na vzdálenost pěti mil, ale člověk nemá takový dalekohled, který by to dokázal.
(Twain: Nejnižší živočich)


Můj zrak byl normální, vnímal jinak než u ostatních lidí, vnímal lépe.


Jeho skoro příšerně bodavý zrak nespatřoval ve vnějším světě nic než obtížné rušení vlastního niterného světa.


Kde slabý zrak už nedokáže pro přílišnou sublimnost rozeznat zlý pud jako takový, tam člověk klade říši dobra.


I bratr Trdlo zrak měl navrch lebi.
Hned spínal ruce, vzdával díky nebi.


Zrak můj jasně do budoucna vidí!
Neshlédá tam žádné více lidi!
(Procházka: Budoucna "ráj")


Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou
spěchá ku cíli, než červánky pohynou?
Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj,
jak zajde za onou v obzoru skalinou,
nikdy - ach, nikdy! To budoucí život můj.
(Mácha: Máj)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm