Pln výtek

5. října 2016 v 10:23 | Misantrop

Vím, že za mé psaní
mě stihne zlobné napadání.
Též nezbavím se výtek těch,
že nevyhovím vkusu všech.


Pokud jde o mne, vystavuji se raději výtce, že mám neurovnaný styl, než že jsem bezobsažný.


Platón - slavný řecký filosof (427-347 př. Kr.) je tu Nietzschem veden jako představitel vyšší moudrosti, určené pro zasvěcené, tj. pro ty, kteří vědí, že je rozdíl mezi pravdou a vírou v pravdu. Ale ani on posléze neuniká výtce "posvátné lži".
(pozn. překl. k: Nietzsche: Antikrist)


Každý si dělá nárok na bezpodmínečnou úctu, každý je nedůtklivý i k nejmenší výtce.


Ale ovšem, zasluhují výtku: zřejmě bloudí při hledání Boha a ve snaze ho nalézt.


Třebaže se dnes píše převážně pomocí textových editorů, jim je zatěžko i jen zapnout si počítačový program na kontrolu pravopisu! Tak jsou líní, nedbalí a neteční k výtkám!


Ve stanu jsem dočetl "Maldorora". Ke konci jeho Zpěvy ztratily mnoho ze své prudkosti a utápěly se v nesouvislém blábolení beze smyslu. Také počet tiskových chyb se nebývale zmnožil. Nedivím se, že to žádný redaktor nechtěl číst podruhé nebo potřetí, tak jak to dělávám s každou knihou vždycky Já: poprvé normálně; podruhé, když vybírám úryvky do výpisků; a potřetí, když rediguji napsané. Tu třetí operaci zřejmě redaktoři vydavatelství neznají, nebo spíš nedodržují... To je výtka zlozvyku, který nikdy nepřestanu pranýřovat.


Že v mravu jsem se neškolil,
tu výtku snes' bych od kohokoli.
Moudře já opodál vždy byl,
když kathedry se svářily a školy.
(Goethe: Kniha Šenkova)


Je-li rozštěpen národ, i zloduch pak dosáhne pocty, jako tehdy v Římě, kde byl lid tak pokažen, a římské státní zřízení trpělo všemi neduhy, takže jeden po druhém povstával jako vládce. Nečiním výtku tomu, kdo dovede za takovéto situace dosáhnout největší moci, ale také nepokládám za bezpečný důkaz právě ten, že je nejlepší, kdo se stane první ve státě žijícím v tak bědných poměrech.


Není v tom výtka, že člověk je masožravý živočich?


Sulla a Valeria na sebe vzájemně vrhali zamilované pohledy, stále se po sobě ohlíželi a vyměňovali si líbezné úsměvy, až nakonec došlo k vzájemnému dorozumění a k uzavření sňatku; jí zřejmě nelze činit výtky, ale Sulla, i když tato žena byla počestná a vznešená, neuzavřel s ní tento sňatek počestným a náležitým způsobem, neboť se jako nějaký mladíček dal oblouznit pohledy a zamilovaným tlacháním, z čehož obvykle vznikají nejhanebnější a nejnestoudnější vášně.
*
Sulla zacházel zprvu se svým štěstím uměřeně a státnicky rozvážně, takže budil dojem, že bude vůdcem, jenž je sice nakloněn šlechtě, ale i zastáncem lidu, a k tomu ještě byl od mládí přítelem smíchu a žertu a při lítosti zas tak měkký, že snadno propukal v pláč, a proto právem přivodil veliké moci výtku, že nedovoluje, aby lidé zůstávali při svých původních povahových vlastnostech a při svých mravech, nýbrž že přílišná moc vede k nestálosti, k zpupnosti a nelidskosti.


Máma si stěžovala sousedce na včerejší nesnesitelné vytí její Čubky a Já ji před barákem potkal, když jsem se vracel domů z fabriky.
Býval bych si už nevzpomněl, kdyby s tím nezačala sama. Prý jak jsem se včera vyspal. Udivilo mě, na co se mě to ptá, načež to z ní začalo lézt: Že prý se omlouvá a kdesi cosi. Hned jsem se upamatoval živě na tu hrůzu a řekl jsem jí, že se to, lidužel, děje až příliš často a že by to chtělo tu Čubku dát jinam nebo jí dát výcvik. Nemyslím, že by si moje výtky vzala k srdci a zařídila se podle nich, ale aspoň to ví.


Catonův rod až do čtvrtého pokolení dával Římanům praetory a konsuly, jeho vnukové a jejich děti dosáhli nejvyšších hodností. Zcela jiný osud měli potomci prvního muže v Řecku. Veliká a tíživá nouze dohnala jedny k žebravému vykládání snů podle tabulek, druhé donutila z nouze nastavovat ruku milodarům z veřejných prostředků, a tak nikomu nedovolila pozvednout se k vznešené myšlence hodné jejich velikého předka.
Uvažme, zda je možno tuto první výtku odmítat. Nouze sama od sebe není přece ničím ponižujícím, nýbrž jen v tom případě, kdy je důsledkem nedbalosti, nevázanosti, přepychu a neschopnosti hospodařit. Ale u rozumného a statečného muže ve spojení se všemi přednostmi svědčí o velkodušnosti a ušlechtilém smýšlení. Neboť nemůže vykonat nic velikého ten, kdo se obírá malichernými věcmi. Pevnou oporou není bohatství, nýbrž skromnost, protože sama pro sebe nepotřebuje věcí zbytečných.


Spravedlnost je ctnost po výtce mužská, lidumilnost po výtce ženská.


Cicero mu vytýká, že nevyvinul větší úsilí o dosažení úřadu ani se nesnažil získat lid přívětivým chováním. Na tyto výtky se Cato ospravedlňoval, že nepropadl podle svobodného rozhodnutí lidu, protože ten volil pod nátlakem a podplacen; prý poznal, že vzbudil u lidu nelibost pro své chování a pro svou povahu; tu však rozumný muž nemůže změnit kvůli tomu, aby se zalíbil druhým.


Pozdější římský císař Augustus (tehdy ještě coby Octavianus) přenechal vojenské velení a řízení bitvy u Filipp r. 42 př. n. l. Marcu Agrippovi, čímž si u Marca Antonia vysloužil výtku za zbabělost. Podle Plútarchova Životopisu Brutova, vypravuje sám Augustus ve svých Pamětech, že opustil vojenský tábor na základě snu jeho přítele Marca Artoria. A udělal dobře, neboť Brutovi vojáci pak v táboře pobili všechny zajatce.


Taurión se nejprve stal Arátovým důvěrným přítelem a pak mu podal jed, který nebyl silný ani neměl okamžitý účinek, nýbrž nejprve vyvolával v těle mírně zvýšenou teplotu a potom vedl k pozvolnému chřadnutí. Přesto to Arátos poznal. Ale protože by mu výtky a stížnosti nic nepomohly, snášel své utrpení mlčky a trpělivě, jako by trpěl nějakou obyčejnou a známou nemocí. Jen jednou si postěžoval, když ho navštívil přítel a s údivem zpozoroval, že Arátos vyplil krev: "Milý Kefalóne, to je odměna za přátelství s králem."


Kdybychom mohli všechnu bídu světa položit na jednu misku vah a všechnu vinu světa na druhou, zajisté by byl jazýček v rovnováze.
Z tohoto poznání mluví básník plný výtek, Calderón, v díle "Život je sen":
Pues el delito mayor
Del hombre es haber nacido.
(Neboť největší vinou
člověka je, že se narodil.)

Život je sen
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm