Když mudrc otevře ústa

22. listopadu 2016 v 13:14 | Misantrop

Když mudrc otevře ústa, vyjdou samy najevo krásy jeho duše, tak jako krásy chrámových soch.


Mudrc jako astronom. - Dokud ještě cítíš hvězdy jako něco "nad sebou", chybí ti pohled poznávajícího.


Pravý mudrc a filosof přemýšlí a píše jen pro sebe, nebo nanejvýš pro pár vyvolených, kteří okamžitě, z pouhého náznaku pochopí a správně ohodnotí jeho filosofii, jíž by hlupáci neporozuměli, ani kdyby k tomu měli dost nutné odvahy, nezbytného rozumu a ochoty, a ani kdyby se jim to vtloukalo do jejich blbých hlav násilím či polopaticky. Pravý mudrc a filosof ostatně nízký dav nenávidí a je-li ten filosof rovněž důsledný, pak nenávidí bez výjimky všechny lidi, protože nejvyšší naukou misantropického filosofa je to, že lidi jsou hnusná verbež. Náboženský vůdce proto hlásá lásku a mír, avšak pravý mudrc a filosof hlásá vždy naopak nenávist k lidem a totální válku proti všemu lidskému, to jest proti všemu špatnému a hloupému.


Mudrc se nikdy nepřestane hněvat, když jednou začne.
(Seneca: O hněvu)


To je přesné, moudrý Seneko. I tak je to slabota, i když z výsledného mého výtahu možná vznikne falešný dojem, že Seneca byl mudrc podobný mně. Naopak: většina myšlenek je naivní, nedůsledná, humanistická či lidstvu podlézavá.


Mudrc, anebo prostě myslící, uvažující člověk, se vyznačuje tím, že utrpení přezírá; se vším je spokojen a ničemu se nediví."
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Stoikové tvrdili, že mudrc nemůže upadnout v šílenství (mania), nýbrž jen v melancholii.
(Pozn. k: Epiktétos: Rozpravy)


Řekl Bidpaj mudrc: "Ke všemu najde se podobenství. Svět je vesmír, jednota všech věcí, pročež jedna vidí v druhé obraz svůj, zvlášť ale
v tom, nač se poctivě duch podívá,
duch se, ač převrácen, mnohdy skrývá."


Lao-c' říká, že příroda ani mudrc neznají slitovnost.


Mudrc nechť si postačí sám. Byl si vším a nesa sám sebe, nesl s sebou vše.


Pravého mudrce nezkruší žádná rána.
I když vše pozbude, má vždycky sebe sama.
(Molière: Učené ženy)


Za kralování Numova se nepřipomínají v celém světě ani války, ani povstání, ani převraty, ani proti němu samému nepřátelské činy nebo závist nebo úklady nebo spiknutí občanů, ale úcta před jeho ctností vydala zřejmé svědectví a potvrzení onoho výroku Platónova, jejž se tento mudrc odvážil o něco málo později pronést o vedení státu, že pro lidi jediným ukončením trampot a běd a vyváznutím z nich je to, když se v jedno sloučí věhlas mudrce s královskou mocí, dodá sílu ctnosti a učiní ji mocnější, než je špatnost. Neboť vskutku na výsost šťastný je mudrc sám a na výsost šťastni jsou i ti, kteří poslouchají slova vycházející z úst mudrcových. A je zřejmé, že nikdo jiný nepoznal tuto zásadu lépe než Numa.


Mudrc je nejlepším mistrem i v každém oboru,
sám jen je králem.


Kdysi se posvěcoval mudrc odlukou pro svědomí davu - dnes se vidí poustevník jakoby obklopen mrakem kalných pochyb a podezřívání.


Žije-li mudrc mezi lidmi, musí vědět, že jeho vědění bude obáváno, snižováno, nenáviděno a zneuznáváno těmi, kteří vědí málo, a z toho mála, co vědí, vědí ještě ponejvíce jen to, že oni jsou dobří a úctyhodní a že je každý musí ctít a vychvalovat, mít je rád a být jim k užitku.


Epikúros říká: "Mudrc ať se nezabývá veřejnými záležitostmi, leda dojde-li k něčemu mimořádnému."
(Seneca: O volném čase)


Nač, blázni, kazit bláznovství,
když mudrc sám se za mudrce má?
Vždyť je to blázen jako vy:
nechutný světa dík on promrhá.
(Goethe: Nevzrušený poutník)


Když moudrý muž překoná nedbalost bdělostí a dosáhne výšin poznání, tu tento mudrc, osvobozen od strasti, shlíží na pokolení lidí, stíhané strastmi, jako na pošetilce - stejně jako horolezec shlíží s vrcholku hory na lidi upoutané k zemi.


Existuje víc bláznů než mudrců, a dokonce i mudrc má v sobě víc bláznovství než moudrosti.


Lepší moudrý blázen než bláznivý mudrc.


To byl by mudrc výborný, jak díš,
kdo vštípil by rozumnost těm, kdož ji nemají.
(Eurípidés: Hippolytos)


"Hlupákovcům není třeba chleba, Hlupákovci se jedí navzájem a bývají syti," řekl jakýsi mudrc a řekl nespornou pravdu.


Praví již kterýsi starý mudrc: "Žena vcelku je od přírody marnotratná."


Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém. Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sama sebe, a ne druhého člověka. Tak si počíná i mudrc.
(Konfucius)


V Číně byl políček již obvyklým za časů mudrce Konfucia, který prohlašuje, že moudrost nedá se obejít bez políčku, neboť i ten největší mudrc a filosof byl zpolíčkován, nebo někoho zpolíčkoval.


Jeden mudrc praví,
že v naříkání taký ples je pravý,
že třeba hledat strasti,
bychom se mohli naříkáním pásti.
Ba, filosof ten milý
byl jistě starý chlastoun pošetilý,
pár na hubu mu dáti,
by moh s lkaním příjem kvitovati.


Poustka byla plna kajícníků. Svázanými vlasy a šaty z lýka se podobali stromům. Mezi nimi zářil mudrc Kanva, obklopen poustevníky, jako je měsíc obklopen planetami. Panovník se přiblížil a v úctě padl k nohám mudrci, aby mu vzdal úctu. Asketa ho přijal pohostinně.
Když si král odpočinul, řekl mu mudrc: "Rád bych ti, králi, poradil něco, co ti bude k prospěchu. Víš, jakou hrůzu cítí tvorové před smrtí. Proč tedy bez potřeby vraždíš ubohou zvěř? Tvůrce dal kšatrijům zbraň, aby chránili slabé a hubili jejich nepřátele. Těš se ze své moci, buď štědrý a slavný po celém světě, ale zanech lovecké vášně, ničivé zábavy smrti, která hubí vraha i jeho oběť. Proč se oddávat lovu, který ti přináší jen škodu! Což jsi neslyšel, co se přihodilo Pánduovi?"
Rozvážný král vyslechl s potěšením řeč moudrého Kanvy a odpověděl: "Prokázal jsi mi velkou milost, pane, žes mě poučil. Ode dneška se vzdávám lovu, zvěř může být beze strachu."
"Jsem rád," řekl mudrc, "že slibuješ šetřit tvorů."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm