Stále větší a důmyslnější poroba

13. listopadu 2016 v 14:43 | Misantrop

Zcivilizovaný svět usiluje o stále větší a důmyslnější porobení.

A až se ozónová díra rozšíří nad obydlené části světa, a lidé budou smět vycházet na slunce jen ve skafandrech, budou poroba a závislost člověka na civilizaci definitivně zajištěny.


Liberalismus sociální neosvobozuje nás od hospodářské poroby, neboť nám odnímá vlastnictví a odevzdává je komunistickému státu.


Jeden prostředek poroby zruší teprve tehdy, když jej druhý již vystřídal.


Ach, Aiante, můj pane, není pro lidi
tu žádné větší zlo než úděl poroby.
(Sofoklés: Aiás)


Bořiti nechci měst
ani dožít se, bych se sám
octl v porobě jiných.
(Aischylos: Oresteia)


Solón skládal básně, v nichž činil Athéňanům výčitky:
Jestliže stihl vás žal jen pro vaši povahu špatnou,
nesmíte na bohy přec svalovat tento svůj hněv!
Sami jste ochranou svou přec povznesli mocné ty muže;
proto vás postihla teď neblahé poroby tíž.


Jak mohou lidé vzhlížet k nebesům a prosit boha nad nimi za spásu, když oni sami jsou nelítostní ke všemu na celém světě, přinášejíce ostatním bytostem na Zemi, i Zemi samé, jen zhoubu a trpkou porobu?


Hloupoučký lid tehdy, v časech cyrilo-metodějské misie, bláhově uvěřil, že tato přináší pokrok do našich zemí, zatímco ona byla jen vyslankyní poroby.


Bůh znamená porobu.


Strana hlásala, že osvobodila proléty z poroby. Před revolucí byli krutě utlačovaní kapitalisty, hladověli a byli bičováni, ženy musely pracovat v uhelných dolech (ženy ve skutečnosti stále ještě pracovaly v uhelných dolech), děti se prodávaly do továren od šesti let. Ale zároveň, podle zásad dvojmysli, Strana učila, že proléti jsou od přírody méněcenní a musí být drženi v porobě jako zvířata podle několika jednoduchých pravidel.


Člověk nese Misantropovi trpkou porobu.


Přílišná zvůle, hotová poroba.


Dobrá kultura je ta, která mluví o lese jako o příbytku samoty, nebezpečí a chaosu, kde stromy rostou halabala v bujné nepřehlédnutelné nekontrolovatelné změti a kde běhají "neužitečně" zvířata bez sebekázně, kázně, bez jakéhokoliv smyslu pro pořádek a s naprostým nedostatkem lidských citů. To bude neodolatelné pro všechny milovníky divokosti a volnosti a pro všechny nepřátele poroby.


Do té míry je v povaze velmi mnohých zakořeněna faleš, nestálost a nemírné pochlebování jako důsledek dlouhotrvající poroby.
(Cicero: Dopis bratrovi Quintovi)


- Ty máš tu porobu za kýženou?
- A co je lepšího, když jsme už zralou ženou?
(Molière: Učené ženy)


Říkáte: "To nemohu udělat; to nesmím." Proč nesmíš? Což jsi neříkal, že jsi svoboden? "Ale Aprylla mi to nedovolila." Mluv tedy pravdu, otroku, když máš tolik usvědčujících znaků poroby!
(Epiktétos: Rozpravy)


Dluh nese svobodnému trpkou porobu.


Naříkají-li si dnes Italové nebo Řekové na svou současnost, mají stokrát pravdu, protože jejich minulost byla veliká a obdivuhodná, zatímco přítomnost se topí v bídě, potupě a porobě.


Zřeknutí se získávání nových území a jeho nahrazení šílenstvím světové hospodářské poroby muselo na konci zákonitě vést jak k neomezené, tak i škodlivé industrializaci.


Rázný zákrok většinou přivodí rychlou zkázu, a necháme-li situaci nerušený průběh, sami strkáme hlavu do chomoutu poroby na bůhvíjak dlouhou dobu, než nás osvobodí smrt samovládce nebo náhoda.
Když se Samnité vzbouřili proti Římu, jejich vrchní velitel přednesl tuto pamětihodnou řeč: "Vzbouřili jsme se proto, že pro svobodný národ je mír v porobě horší než válka."


Lépe zemřít svobodný, než živořit v porobě.


Duchu den jedinký být při sobě
milejší, než let tisíc v porobě.


Nesnášel jsem porobu, byl jsem naprosto volný, a ještě víc než volný, neboť mě svazovaly jen mé záliby.


Jen se dotkněte existujícího pořádku věcí, říkají obyčejně nejen ti, jimž je tento pořádek věcí výhodný, nýbrž i ti, jimž je zřejmě nevýhodný, ale kteří mu tak přivykli, že si nemohou představit život bez vládního násilí, zničení vlády způsobí největší pohromy: násilnictví, krádeže, vraždy, po nichž budou vládnout všichni špatní lidé a budou v porobě všichni dobří lidé, říkají. Ale nemluvíc ani o tom, že vše to, tj. násilnictví, krádeže, vraždy, po nichž nastoupí kralování zlých a poroba dobrých, že vše to už bylo a i nyní je, nemluvíc ani o tom, domněnka, že porušení existujícího zřízení způsobí nepokoje a nepořádky, nedokazuje, že by ten pořádek byl dobrý.


To theoretické, potenciálně krvavé "jinak" by mi bylo možná milejší než tato tzv. demokratická habaďůra, při níž si bodrý lid ve svátečních krojích stvrzuje svou vlastní porobu.


Lidé hledají stále větší svobodu a až ji budou mít, budou chtít zase otroctví a porobu.


Volnost porobou ho trudí,
z polosna se zmlácen vzbudí,
a tak nehýbe se z místa,
leda do pekel se chystá.


Lidé, kterým byla vždy společná harmonie přírody, nikdy nehlásali doktríny beznaděje, duchovní či politické tyranie ani poroby.


Kdo mne od smrti spasil,
od poroby kdo?
Zda vše to samoten, všecko zda nezmoh,
srdce, tvůj svatý žár?
(Goethe: Prométheus)


Dost! Nechte mne jen s těmi boji
o moc či o porobu na pokoji.


Když jsou lidé utlačeni a zotročeni mrzkou porobou a útiskem, obracejí ušlechtilou vášeň, jíž svobodně tíhli ke ctnostem, na to, aby svrhli a zlomili to jho otroctví.


Nejsme-li svobodní a divocí, zjišťujeme náhle, že naše úcta k životu se vytrácí. Na to je jen jeden lék: odejít jako vanaprastha do lesů a žít životem volných tvorů, kteří neznají porobu, otroctví a blízkost člověka.


Nenávist má osvobodila mě. Osvobodila mě od člověka! Osvobodila mě od trpké poroby a bídného otroctví, jež on přináší všem tvorům.


Všemi nenáviděný, všemi obávaný, nikým nectěný a nemilovaný, sešel ze světa k úlevě všech. Pějme Aleluja! Neboť člověk je mrtev a s ním padla i poroba, jejímž byl strůjcem, vynálezcem i objevitelem.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm