V znamení zármutku

2. listopadu 2016 v 11:06 | Misantrop

Těžký je žít. V bolesti nemluvně vsaje první dech, v bolesti starej člověk vydechne naposledy a všecky jeho dni jsou plný trápení a zármutku.


Dokaž, že sis vědom své situace; chceš-li, neskrývej ani svůj zármutek; ten zármutek bude pochopen, neboť každému je pochopitelné, že loučit se s tisíciletou civilizací je těžké, ba nesnesitelné.


Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?


Jedinou jejich touhou bude přinášet nenasytně všemu živému smrt a zármutek.
(Leonardo da Vinci: Hádanky)


Zármutek nebyl stvořen pro zvířata, ale pro lidi; když se však člověk nad něčím přespříliš rmoutí, hned je z něho jakoby němá tvář.


Jelen se rodí uprostřed lesů
Vodu jen pije, travou se živí
Složí běhy, pod stromem spává
Líbezný, bezelstný, důvěřivý
Svázaný octne se v hodovní síni
Pokrm z něj šťavnatý, tučný je
Odmítám třeba jen okusit
Tvář hořký zármutek mi stahuje
(Chan Šan: Hostina)


Ne - pohled na tohoto neživého zajíce zde ležícího přede mnou, nad jehož vyhaslým tělem bez duše pietně postávám, nevzbuzuje zármutek. Ušák nebyl zabit: on prožil plný, spokojený a svobodný život.


Jak v kruhu strážných géniů žil jsem mezi kvetoucím stromovím a jasné potoky, které tudy stékaly dolů, mi v prsou svým šuměním tišily zármutek jako božské hlasy.


Postál jsem chvíli na místě bývalého tábořiště pod dubem v zármutku v srdci jako truchlící pozůstalý na hřbitově. Tady to bylo stejně nejlepší. Vosa, uvězněná za oknem podkroví chatky, již také mele z posledního. Všichni mřou zimou a zármutkem z konce teplých dnů.


Na špičce obrovského modřínu před mojí ubikací sedí jeden osamocený čížek a zpívá. Nádhera. Škoda jen, že se ten všemi ptáky oblíbený strom nachází příliš v ostrém úhlu od mého okna, takže na toho čížka nemám moc dobrý výhled. Nevadí, stejně mě potěšil v mém zimním zármutku.


Zármutek a nespočetné starosti, které na nás doléhají na každém kroku a hlodají naši duši, to vše jsou neblahé důkazy, že většina našich útrap je naším vlastním dílem a že bychom se mohli skoro všem vyhnout, kdybychom si zachovali prostý, jednoduchý a osamělý způsob života, jaký nám určila příroda.


Samozřejmě, zármutek také je. Vždyť na světě je rovnováha citů, a nejen citů. Je však také porušování této rovnováhy.
(Vodička: Ptačí cit)


Čím více lásky, tím strašnější zármutek nad smrtí milovaného člověka. A on bude, ten zármutek, a my to víme, víme to líp a přesněji než cokoli jiného na světě.
(Arcybašev: Ze zápisků jednoho muže)


Je to totiž slabost a ne láska, jež přináší lidem, kteří se neučí čelit osudu rozumem, nemírný zármutek. A ti, kdo si takto počínají, mají být trestáni od gynaikonomů, poněvadž se ve svém zármutku dávají unášet zženštilými city a dopouštějí se poklesků, které nesluší mužům.


Vdané ženy, které nosily své vlasy rozpuštěné, byly veřejným míněním odsuzovány, neboť to bylo vyhrazeno jen svobodným dívkám, jakkoli měly tyto vdané ženy povoleno si vlasy výjimečně rozpustit například na znamení zármutku.


Největší atrakce by byla střelba do dětí a jejich matky by se na to musely dívat. Až by šílené zármutkem oplakávaly a tiskly k sobě bezvládná zkrvavená tělíčka svých dětí, v zoufalé snaze probudit je k životu, pak to našít i do nich - to by si misantrop krásně pročistil hlavu!


Jevsej by se byl nejraději rozplakal. Cítil v němém zármutku, jak je mu tato žena náhle cizí, nepotřebná a nepříjemná a jak všechno, co pro ni choval ve svém srdci laskavého a pěkného, bylo rázem pohlceno jejím žádostivým tělem a beze stopy v něm zmizelo jako opozdilá kapka deště v kalné louži.


Namnoze z hoře a zármutku ulehli sami;
ani jeden se nenašel, koho by tenkrát
nestihl ani mor, ani smrt, ani smutek.
(Lucretius: Mor v Athénách)


Jakýsi Elýsios z Teriny, sklíčený těžkým zármutkem nad smrtí svého syna, přišel do věštírny, kde se vyvolávají duchové zemřelých, a ptal se, co je příčinou tak velkého neštěstí. Dostal prý na tabulce napsané trojverší tohoto znění:
Lidé životem bloudí, však s duší neschopnou chápat;
Euthynoa ti postihla smrt, tak kázala sudba.
Užitečnější - pro něj i pro tebe - bylo přec umřít.


"Konsule, tvůj syn onemocněl a zemřel." Tato zpráva zarmoutila všechny, kdo ji slyšeli. Horatius se jí však nedal nikterak přivést z míry a odpověděl jen: "Hoďte tedy mrtvého, kam chcete, já se zármutku neoddám." Pevnost tohoto muže je obdivuhodná.


Zármutek trvající dvě léta je jen špatný zvyk.


Ne, ne; tak umí každý kázat klid těm, kteří pod břemenem zármutku se svíjejí, však nikdo nemá sil a schopnosti tak moudrým býti sám, když trpí podobně.


Když zemřel Héfaistión, způsob, jakým Alexandros tuto ztrátu snášel, byl prost všeho rozumu. Užívaje války jako útěchy ve svém zármutku, vytáhl jakoby na lov a hon lidí, podroboval si kmen Kossaiů a všechny v mladých letech pobíjel. To se nazývalo Héfaistiónovým zasvěcováním smrti.


Nářek člověka stravujícího se zármutkem nad tím, že nemůže poroučet svobodným lidem, je však nestoudný.
(Cicero: O zmírňování zármutku)


Ze strachu smrti si nejednou znechutí život
a světlo světa tolik, že v zármutku srdce
na sebe vloží ruku.


A co mi chybí? Nejsem prost zármutku a strachu, nejsem svobodný?
(Epiktétos: Rozpravy)


V mé moci je žít více v radosti než v zármutku.


Neměl jsem nikdy žádný zármutek, který by nezaplašila hodina četby.
(Charles Louis Montesquieu)


Tupost ducha je naprosto v souladu s tupostí vnímání a nedostatkem dráždivosti, což činí člověka méně vnímavým k bolestem a zármutku každého druhu a velikosti.


Čím tupější je oko, tím dále sahá dobro! Odtud to věčné veselí prostého lidu a dětí! Odtud zachmuřenost a špatnému svědomí podobný zármutek velkých myslitelů!


Jen zármutek jest - údělem mudrce!
(Arcybašev: Vypravování o veliké vědě)


"Tebe sic uspala smrt a pro zbytek časů
jsi tedy každého bolu a zármutku zproštěn;
leč my, když hranice hrozná tě sežehla v popel,
nenasytně jsme lkali a z našeho srdce
žádný den nám nesejme věčného žalu."
Tak se mluví; i ptejme se, nač se má někdo
užírat věčným hořem a proč mu tak hořko,
jestliže věc se uzavře spánkem a klidem!


Vy jste na mne uvalili těžké břímě zármutku, které mi nikdo nést nepomůže. Proto jdu pryč a loučím se s vámi.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm