Za jaké provinění?

7. prosince 2016 v 15:03 | Misantrop

Křesťanství je učení o hlubokém provinění lidského pokolení samotným jeho bytím a o touze srdce po spasení z něj. Za jaké provinění musíme snášet tato muka? Život se podává jako úkol, penzum k odpracování, a proto zpravidla jako stálý boj s nouzí. Každý se tedy snaží žít, jak to jde: odpracovává si život jako robotu, kterou si zavinil. Kdo však kontrahoval tento závazek? - Jeho zploditel, v požitku rozkoše. Tedy proto, že jeden si zažil slast, musí druhý žít, trpět a zemřít. - Nevyplývá z toho, že naše bytí obsahuje provinění?


Existence je eo ipso provinění, protože je proti původnímu klidu neklidem, proti nehybnému pohybem, proti ne ano, proti dokonalému minusu plus.


Ani jejich děti nejsou nevinné! Neboť na ně padá tisícileté provinění jejich otců a matek. A pak z nich přece vyroste také tatáž pakáž! Nic nesmyje jejich vinu. Až jejich zánik a smrt.


Zjev mi nebe v okamžení,
jež mne týráš v mukách zlých,
jaký jsem jen spáchal hřích
proti tobě v narození?
Ano, znám své provinění.
Nechť mi padne za podíl
tvoje přísnost ze všech sil,
uznávám to v hořkém pláči,
za hřích člověku to stačí,
že se vůbec narodil.


Theofrastos ve svém srovnávání lidských provinění správně filosoficky dovozuje, že těžší jsou přečiny spáchané z popudu chtíčů než z hněvu: neboť rozhněvaný se odvrací od příkazů rozumu s pocitem jakési lítosti a tajné sklíčenosti, kdežto člověk chybující z popudu chtíčů se dává přemoci pocitem libosti, a projevuje tudíž ve svých poklescích větší míru nekázně a slabosti. Však také ty sám jsi jeden z nich! A jestliže se některých provinění zdržuješ, pak máš alespoň náklonnost k nim, i když se jich vystříháš ze zbabělosti nebo ze ctižádostivosti či z podobných nevalných pohnutek.


Tento hřích je nepředstavitelný, můj choti a pane. Já jsem se musela narodit v rybářské rodině jen za velmi malé provinění vůči kravám - a čím by se mohl vykoupit tento hřích?


CAUSAM PECCANDI NIMIS ASPERA DOGMATA PREBENT
Důvod k provinění dávají příliš tvrdé předpisy


Prvním činem Solónovým bylo, že zrušil všechny Drakontovy zákony kromě těch, které se týkaly vraždy. Učinil tak pro jejich krutost a přísnost trestů, které stanovily. Téměř na všechna provinění byl totiž stanoven trest smrti, takže musil zemřít i ten, kdo byl souzen pro zahálku, a kdo ukradl kousek zeleniny nebo ovoce, byl potrestán stejně jako ten, kdo se dopustil svatokrádeže nebo vraždy. Proto se stal později Démádés proslulý svým výrokem, že zákony Drakontovy jsou psány krví, ne inkoustem. Když se Drakonta ptali, proč stanovil na většinu provinění trest smrti, odpověděl prý, že si podle jeho mínění malá provinění zaslouží tento trest, pro velká že nemá většího trestu.


Mág Smerdis neměl uši, neboť mu je dal Kýros uříznout za nějaké těžké provinění, jak bylo v Persii zvykem.


Různí lidé mají různé příčiny a co si představují jako hanebné, to zpravidla nikdy nedoznávají; například bojácnost a soucitnost považují za znak mírné povahy, ale pošetilost za vlastnost docela otrockou; také provinění proti lidskému společenství naprosto nedoznávají.
(Epiktétos: Rozpravy)


Ve skutečnosti střepinový soud nebyl trestem za provinění, nýbrž eufemisticky se tak nazývalo zmenšení a oslabení vlivu a příliš veliké moci; střepinový soud bylo lidské utišení závisti.


"Každé osamocení jest provinění": tak mluví stádo.


Kdybych i mocí mermo chtěl své srdce podrobit obecnému vkusu, vyšlo by z toho cosi falešného, a tudíž nepravdivého, pročež bych se opět nevyhnul provinění.


- Tvé provinění, Claudio?
- To říci, bylo by jen vinou zas.


Ti, kteří mají vlasy krátké, ostříhané (či oholené), jsou často titíž, kteří žijí pod společenskou kontrolou, jako například ve vězení, nebo je to trest za nějaké provinění, kdežto ti, kteří mají vlasy dlouhé, žijí typicky vně společenských systémů.


Mačkáš se mezi lidmi, kteří jsou ještě naživu, ale kteří nikdy nežili. Jejich zájem je zmrzačený proviněním a omezený na hranice jejich miniživotů.


INITIUM EST SALUTIS NOTITIA PECCATI
(Seneca Mladší, Listy Luciliovi 28,9)
Začátkem záchrany je (poznání) znalost provinění


Naše bloudění není trest za nějaké provinění. I jiní rekové zakusili veliké strasti. Bouře přejde a jednou zasvitne slunce.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm