Co kdo považuje za nežádoucí

3. ledna 2017 v 15:40 | Misantrop
Heywood Hardy: Nežádoucí společník


Považuji za nežádoucí zkrat, dokonce za svého druhu příkoří, aby po umělci zbylo jen a jen dílo a současně nebyl vydán počet i o jeho soukromém utrpení, kterým je nejen vykupoval, ale bez něhož by prostě nebyl ani občanem, ani otcem, doslova nikým.


Slovní zásoba novořeči byla vytvořena tak, aby poskytovala přesné a často velmi propracované výrazivo pro každý pojem, který by člen Strany chtěl slovně vyjádřit, a přitom vylučovala všechny ostatní významy a také možnosti dospět k nim nepřímými metodami. Toho se dosáhlo částečně vytvářením nových slov, ale hlavně eliminací slov nežádoucích. Jak jsme už viděli v případě slova svobodný, byla někdy z pohodlnosti zachována i slova, která v sobě kdysi nesla kacířský obsah, avšak byly z nich vymýceny nežádoucí významy. Tyto výrazy připomínaly vědecké termíny současného jazyka a byly utvořeny ze stejných kořenů, obvyklá péče se však věnovala tomu, aby byly stroze definovány a zbaveny nežádoucích významů.


Docent Beránková: "Dámy a pánové! Somniologie, věda o snech, se dostává tak daleko, že jsme schopni odnímat pacientům nežádoucí sny a nahrazovat je takovými, které budou mít vliv na jejich duševní stabilitu i na jejich produktivnost."
Jiný vědátor: "Ano! A když uvážíte, že takto můžeme zdravě ovlivnit sny milionů lidí - to bude za krátkou dobu možné ovlivnit je, tedy ve smyslu společenskopolitickém - no tak to je ohromné, to je prostě ohromné!"
Beránková: "Ano, můj preparát může mít vliv na zdravý vývoj - celého lidstva."
Další vědec: "No dovolte! Jsme vědci, nemáme přece právo zasahovat do snů lidí ve smyslu jakýchkoli doktrín!"
Beránková: "Právě proto, že jsme vědci! My tedy musíme vědět, co lidstvu prospívá a co ne!"
Jiný vědec: "Správně! Ani sny se nemohou vyvíjet živelně!"


Hleď, pouhou zábavou a hrou tě pohostí
dav vyšlapanou cestou jdoucí;
má vyžehlenou tvář bez kmitu starosti
a nezříš slzy nežádoucí.


Základním neduhem je nemoc ducha, jejž nevyléčí žádné lektvary, nýbrž zase jen duch sám může. Věřím, že pro svou snadnost má tahle metoda popularitu, ale jen takovou, jakou má náboženství, alkoholismus nebo pop music. Všechno to může dát dobrý pocit, ale za jakou cenu. Jsou to jen drogy s vedlejšími nežádoucími účinky.


Psychiatři hledají za vším a všude nežádoucí patologické jevy, mohou člověka zničit nebo prohlásit za Boha, aniž sami míří exaktním směrem vědy.


Protipřirozené vykleštění boha v boha pouhého dobra bylo by tu naprosto nežádoucí. Zlého boha je zapotřebí stejně jako dobrého: vždyť neděkujeme za vlastní existenci právě toleranci, lidumilnosti...


Ministr Amaragupta řekl: "Nebuď nespokojený, že nemáš s kým bojovat, neboť nepřítel není nikdy žádoucí, nýbrž vždy nežádoucí."


Některé duše mohou však dosáhnout vysvobození z tohoto věčného koloběhu životů a činností, a to tak, že zničí karmany askezí a správným způsobem života zabrání ulpívání další nežádoucí karmické hmoty.


Je třeba se vystříhat vzniku nežádoucích a zhoubných představ a zvyků, myšlenek a úmyslů, které jsou na překážku dosažení cíle, a jestliže již vznikly, je třeba usilovat o jejich překonání.


Zajímavý je ovšem sestup jak mystiků znovu na tuto zemi, tak sešup drogou opitých do střízlivosti. Obojí se rovná nežádoucímu probuzení.


A tak se to má se vším: s různými omamnými drogami, alkohol v to počítaje, které umožňují krátké, avšak extatické odpoutání od jejich šedivého světa, ale jejichž distribuce je tak výnosným obchodem, že jsou lidé s to se pozabíjet, jen aby mohli s touto cennou surovinou obchodovat bez nežádoucí konkurence.


Opojení divadlem jsem nikdy nesdílel. O přestávkách hraje docela svévolně hudba, která dodává k dojmu ze hry ještě další a nežádoucí.
(Čechov: Ze zápisků starého muže)


V romantické "baladě" - rozuměj v baladicko-romantické metalové smršti! - o dávné ztracené zemi Saeftinge, jež je nyní zatopena Severním mořem, zní v pozadí velmi vhodně a půvabně zakomponovaná flétna, jež nenásilně obrušuje drsný povrch a skladbu celkově zniterňuje, nijak ji však také nezměkčuje nežádoucím způsobem, ale přidává jí starodávný keltský nádech. Velmi pěkné.


Ptáci nezpívají dokonce ani pro potěchu člověka, a nejsou ješitní, protože když mistra pěvce opeřence vyrušíte, on přestane, neboť nechce mít nepovolaného posluchače a nežádoucího svědka pro svůj intimní výstup. A člověk koneckonců ruší vždy a všude.


Přímé estetické srovnání života zvířat a lidí by bylo více než nežádoucí. To by lidská Rakovina nikdy nepřipustila. Nikdy nesmí vyjít najevo, že počínat si a žít jako divoké zvíře je lepší a vkusnější než plácat se životem jako ubohý člověk. Zvěř je v optimálním stavu vždy mladá a čilá, kdežto člověk dosahuje vrcholu moci a majetku většinou až v pokročilejším věku. Chorobný však zůstává v každé fázi svého nežádoucího života.


Za lesem jsem zase uvíznul na louce kvůli stádu býků a znovu jsem je musel složitě obcházet a přeskakovat potok, čímž jsem vzbudil nežádoucí pozornost nejméně tří čoklů v zahrádkářské osadě, kteří se okamžitě mohli vzteknout samou zuřivostí při pohledu na podezřelého vagabunda, který se plíží kolem potoka vysokou travou.


Nechci, aby mě tu někdo (zvláště oni!) vídal příliš často; mohlo by to vzbudit nežádoucí zájem o mou osobu, jakož i o činnost, již tu v skrytu tajně provozuji.


Musím se chovat tak, jako kdybych tady vůbec nebyl; úplně stačí, když mě tu občas někdo potká nebo zahlédne. Musím být opatrný. Líbí se mi tady a nerad bych vzbudil nežádoucí pozornost, kvůli níž bych se musel třeba odsud odporoučet. Jsem tu inkognito.


I tygr se lidem raději vyhýbá. Přitom by mu v přímém souboji s člověkem stačilo jen se ohnat svou vražednou tlapou a bylo by rázem po boji - a po člověku. Ale i ta lítá šelma moc dobře ví, že by na sebe strhla nežádoucí pozornost a pomstu toho nebezpečného lidského hnusu.


Všude, kde jsou shromážděni "lidé", bývám brzy nápadný a soustřeďuji na sebe nežádoucí pozornost. Čím to je, nevím, ale přece: řečí, svým jazykem, svým způsobem a tvarováním mluvy. Lidé jen papouškují a lžou, jak když tiskne, a to v mojí výbavě není.


Pro něho, pochopte, znamená hovor s průměrným novým příchozím velkou námahu. Pouhá přítomnost lidských vášní je pro něho nežádoucí.


Běda každému, kdo ví příliš mnoho o lidech. Ten je totiž vlastníkem informací, jež se nikdy neměly dostat na veřejné světlo pravdy. A on je také tím, jejž lidstvo za trest stíhá štvanicemi a běsy. Tak se jim stává nebezpečným, nepohodlným a nežádoucím svědkem, jehož považují za nutné buď umlčet, rozsápat anebo přetáhnout na svou stranu.


Moje matka se běžně stýká s jistými nežádoucími živly, jež se ji pokoušejí obrátit na jakousi sportovní víru, s nepodarky lidského rodu, kteří si pravidelně prokulují svou cestu do zapomenutí.


Žil jsem dost dlouho s lidmi, a tak si dovedu představit, jak se asi cítí děcko obtěžované pedofilem. Stát svoje děti chrání před tímhle nežádoucím sexem - v pořádku. A Já bráním sebe, lidumilové a lidumilci!


Lykúrgos svým spoluobčanům zjednal, že měli dostatek volného času, poněvadž naprosto nebylo dovoleno zabývat se řemeslem; a rovněž vydělávání peněz, které bývá spojeno s obtížemi a námahou, nebylo nikterak zapotřebí, neboť bohatství se stalo nežádoucím a bezcenným.


Hodnota toho, že si ponecháte lebku jako trofej, je sporná ze dvou základních důvodů. Za prvé, lidská lebka může připoutat nežádoucí pozornost na nového vlastníka.


Ať klátí a ničí přírodu jaká chce lidská choroba, vyrovnání jednoho dne nastane a Rakovina na kůži Země bude nakonec přemožena, vyléčena a vyloučena z těla přírody jako živel nežádoucí.


HUMANUS NON GRATIS
Lidé jsou nežádoucí
Obrat, který je zřejmě parafrází výrazu PERSONA INGRATA (PERSONA NON GRATA), použilo HDVL ve svých propagačních materiálech ve větě: Když Římané poháněli svoji říši tím, že těžili blízké i vzdálené zdroje, jistě někdo poznamenal, že "Humanus non gratis", nebo něco v tom smyslu.


Události posledních dnů se mi natolik uhnízdily v mysli, že mě až donutily vážně přemýšlet, tzn. myslet, proti mým dosavadním sklonům, na budoucnost. Co bude vůbec? Je jasné, že tady nebudu čekat na prdeli, tohle jsou možná poslední řádky. Samozřejmě nejsem ani trochu bezradný a v tuhle chvíli vím, co udělám, vlastně jsem to věděl vždycky, jen jsem na to nemusel myslit. Ale nesvěřím se s tím těmhle stránkám, aby náhodou nepadly do nežádoucích ruk.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm