V mrazivém vichru lidství

1. ledna 2017 v 15:16 | Misantrop

Psaní je pouze jedním z mnoha mých koníčků, jen odpadní produkt, jen můj exkrement, který se zdráhám někomu cizímu ukazovat, poněvadž mě příliš obnažuje v mrazivém vichru lidství, příliš toho o mně prozrazuje, což není v životě právě nejvýhodnější. Ale co naplat: všechny živé organismy se musí naplňovat, aby se posléze vyprazdňovaly; to je železný zákon životního metabolismu.


Snesu jen absolutní kritiku lidství, výsměch lidství, nebo takovou literaturu, jež se svým způsobem také vymyká všemu lidskému, neboť hovoří převážně o mimolidských věcech, jako je například příroda, liduprázdná krajina a podobně, nebo popisuje také takové totální odtržení od lidského světa, jaké jsem učinil Já sám.


Bída lidství - v tom spočívá významný pokyn o povaze světa a pobývání v něm.


Lidství, ztékané strázněmi, může být šťastno, jen pohrdá-li lidstvím.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Lidé se mohou vzdát svého bláznovství jen tehdy, vzdají-li se svého lidství.
(Antická žeň: Démokritos)


Opilství, které se neshoduje s důstojenstvím člověka, je zároveň projevem hlubokého lidství a průvodním jevem nejslavnostnějších chvil. Kde je tudíž nejvíc nablito, tam se nejbouřlivěji oslavovalo lidství a tam se nejslavnostněji zapíjela ztráta lidského důstojenství. Tedy všude, kde je oslavováno lidství, nezvedá se důstojenství jeho, nýbrž pouze žaludek všech přítomných.


Jiní lidé jsou však horší: ti své hovadské lidství zatvrzele obhajují jako husité proti všem (a hlavně proti mně), jsouce na svou zkaženost ještě až šovinisticky pyšni.


Příkladní jedinci vzorného lidství, kteří jsou humanistickou propagandou vyzdvihováni, jsou nějak falešní a nekonsekventní.


I když kráčejí nadmuti pýchou nad svým lidstvím, svoji ubohost stejně nezmění.


Vrací se z práce jeden výlupek nejhnusnějšího lidství! To snad není pravda! A čumí na mne!


Mého hrdinu drtí lež: nereálná snaha, s níž se pokoušel starý obsah svého lidství osvědčit ve starých životních formách.


Všechna ta nenáviděná lidskost; je to tresť lidství v té nanejvýš odporné formě.
Je čas, abych dostál své pověsti misantropa a zaútočil na poslední baštu lidství, na tuto zatím nedobytnou, odolávající a nezmarnou pýchu člověka s velkým, opravdu velkým Č! - Řeč je o lásce.
Pak mu vezmu sebeúctu - tu směšnou lidskou pýchu, jíž předchází pád a s níž se člověk hrdě hlásí ke svému lidství, domnívaje se, že stojí na nedotknutelném vrcholu potravního řetězce.


HUMANITATIS OPTIMA EST CERTATIO
Soutěž v lidství je nejlepším závodem


Soutěž v lidství je tím nejkrvavějším masakrem.


Abys utišil hlad a žízeň, nemusíš sedět na prahu zpupných lidí, nemusíš snášet zamračené obočí ani ponižovat své lidství.


Jejich nádherná hudba, jejich dojemné básně, jejich tklivé umění, které mne tak nevýslovně uchvacuje a přináší mi ty nejskvělejší duševní prožitky - i tyto milované květy na jejich zapleveleném záhonu lidství slouží v konečné instanci jen k mému dalšímu zotročení.


Zplozenec velkého Pokroku doktor Tristan Chavassus přišel na to, jak léčit "Hlasy", jež slyší naše svědomí. Přikurtuje vás k zubařskému křeslu a řve vám do ucha tak dlouho slovo "Lidství", až budete nadobro hluchý ke všem těm vnitřním Hlasům, jež člověka, který zaspal dobu a je citlivý na urážky, ponoukají k vlastenectví, k šlechetnosti, k čestnosti, k nezištnosti, k soucitu, k zmužilosti, k zodpovědnosti, ke slávě a k podobným nemoderním přežitkům.


Křesťan a komunista. Oba tyto odporné typy nejnižšího lidství mají společnou také zradu, jíž se dopouštějí na své vlasti. Spolčí se kdykoliv, jakkoliv s jakýmkoliv vnějším nepřítelem, a to jen proto, aby zruinoval moc svého domácího hostitele, na jehož troskách pak tím veseleji prospívá.


Čím větší parchant, tím obdivovanější představitel pravého lidství.


Trautenberk - karikatura nejzkaženějšího lidství - chce přelstít vládce hor Krakonoše (jenž zde vystupuje jako jasný symbol a ztělesnění Přírody), ale nikdy se mu to nepodaří, ať dělá co dělá, vždycky na sebe přivolá za svou zpupnost a chamtivost jen hněv a spravedlivý trest. Stejné jako v "kauze člověk": i on se stále znovu a znovu pokouší přelstít přírodu, nedá si pokoje, neschopen se změnit, neschopen konat jinak, otrokem své zparchantělé přirozenosti a sebeklamu.


A jaký je to zjev, kterým se u divocha projevuje vstup do lidství? Tážeme-li se dějin, je to stejné u všech národů, které se vymanily z otroctví stavu zvířecího: radost ze zdání, sklon k zdobení a ke hře.


Jinak než prizmatem lidství se nemyslí! Samozřejmě!


Nesmrtelnost, přiznaná každému Petru či Pavlovi, byla dosud největším, nejzlovolnějším atentátem na vznešené lidství.


Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k spravedlnosti a svatosti pravdy.


Mé nitro vyráží vzhůru za světlem a volností jako šlahoun trnitého ostružiní, nezadržitelně proráží betonovou krustu sarkofágu nukleárního, radioaktivního, radiačně zamořujícího lidství vzhůru a zpět k divokému zvířeti uvnitř!


Bývaly kdysi doby, kdy lidé přinášeli zvířatům obětiny v podobě jídla a květin, protože se styděli za svoje hloupé a nedokonalé lidství.


Máme se zříct svého nejvlastnějšího lidství a žít v osamocení a v nepřátelství jako divá zvířata?


Dejte mi poznat kravskou víru - a ze skeptika se stane rázem věřící této nové víry s prastarými kořeny, jež uhnily v blátě přemoudřelého a nadutého lidství.


Ani ten nejhlasitější přírodní zvuk neruší tolik, jako i ten nejtišší lidský šepot. Čím to je? Zjistit toho pravou příčinu a obsáhnout ji, postihnout ji v celé šíři i hloubce, filosoficky ji promyslet a ji vysvětlit - to by bylo teprve to správné poslední slovo do všelidské pranice; slovo o podstatě člověka, slovo o podstatě lidství.


Kdo sebe považuje za člověka a říká o někom druhém, že je to pravý humanista a ukázka příkladného lidství, má to znamenat: "Hle, tohoto vyzdvihuji. Já a on jsme hlasatelé nejvyššího lidství. Toho má být dosaženo ke všeobecné spokojenosti."
Člověk, spokojený se svým lidstvím, se zmítá v otřesech násilí a bolestí. Jen do výšek, kde dlí Misantrop, už neproniká zápach živočišnosti, zápach krve a spermatu.


V porovnání se směšnými slovy o zajištění klidu a pořádku za účelem poklidného vzájemného okrádání se jeví úkol zachování a podporování nejvyššího lidství, darovaného dobrotivostí všemohoucího, jako skutečné poslání.


I když je nyní nacismus označován jako hluboce "nelidský", opak je pravdou: Tvrdím, že nacismus byl naopak hluboce lidský, neboť dovedl lidství k největšímu rozkvětu! Národně socialistický režim naplňoval přirozené touhy lidí jako dosud žádný jiný řád. Zfanatizované davy jásaly a rvaly se za svůj sen o tisícileté říši čistého lidství až do hořkého konce. A tento boj zdaleka nekončí!


V Athénách přečetl si Pompeius monostichum, verš napsaný na jeho oslavu na městské bráně. Verš zněl:
Do jaké míry si uvědomíš své lidství, do té míry jsi bohem.


Je mi útěchou, když vím, že nad kouřem a špínou lidských nížin je vyšší, jasnější lidství, které bude co do počtu malé (neboť všechno, co vyniká, je svou podstatou vzácné): náležíme k němu.


Ale na koho to tu apeluji? Vždyť člověk raději zemře potupnou smrtí, než by se vzdal svého lidství.


Oni se nikdy nezmění. Ten stesk po totálním lidství, po fašistické jednotě, ty pokusy o zglajchšaltovanou totální společnost jsou stále přítomny a nikdy nezmizí.


Každé vybočení z řady je tu chápáno jako nebezpečí pro další jsoucnost lidského druhu. Snad poprvé se musela postavit na stráž lidství inkvizice, posléze přebudovaná na vědu o duševních chorobách. Správně pochopila a chápe, že ti "ďáblem posedlí/blázni" jsou, nebo by mohli být, předvojem rodícího se nového živočišného druhu, jenž by mohl oslabit nebo vyhladit nehodné lidské plémě.


S každým, s kým musím přijít do styku, buduju vztah založený na nepřátelství. Ať už je to do očí bijící nebo diskrétní, vždy to je tak. Je to upřímné a je to podstata lidství.


Poslední šichta za mnou! Konečně volný! Když jsem se po práci sprchoval, nebyla to jen obyčejná nutná očista jako vždycky, to byla téměř dekontaminace, to byl téměř křest, neboť nový čistý tvor z toho vzešel; to nebyl křest, to byl exorcismus, neboť spolu se špínou jsem spláchnul ze sebe i nečistého ducha lidství, jenž mne tak dlouho, příliš dlouho obklopoval, leč nepohltil zcela.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm