Přemozte svá pokušení

16. března 2017 v 19:00 | Misantrop
Théodore Chassériau: Pokušení svatého Antoníčka (1850-55)


Přemozte, radím vám, své pokušení psát,
svět nemá, pane, kdy se kdečím zabývat.
(Molière: Misantrop)


Přes zeď v druhém domě vedle mne bydlí zpěvačka, která mi velmi krásně zpívá. Navštěvuje ji přítelkyně a ta pro mne hraje Beethovena. Jsou to moji nejlepší sousedé a často jsem v pokušení se s nimi seznámit, abych jim poděkoval za všechny krásné chvíle, které mi darovaly, ale vždycky překonám pokušení, protože vím, že to nejkrásnější v našem vztahu by vyprchalo, kdybychom si museli navzájem vyměňovat banality.


Spolčovat se s nějakým člověkem, nebo dokonce s vícero lidmi? Být jim byť i jen nablízku? - Ne, na tato pokušení vždy jednoznačně odpovídám: Apage, humanitas!


V tichých nočních hodinách dosud přicházela znamení, že Eleonora je u mne. Žasl jsem, jaké spalující myšlenky mě posedly, jaká strašlivá pokušení mě začala mučit.


Měla na sobě jen tílko a šortky a už zdálky se na mne usmívala. Sklopil jsem zrak k zemi a prošel jsem kolem ní mlčky, nedívaje se na ni. Proti takovým pokušením jsem se zatvrdil. Byla černovlasá, s pevně staženými dlouhými vlasy, rasově spřízněná, s tělem pružným a štíhlým, jaké mívají jen hezké dívky v jejím mladičkém věku, ale později už ne. Také ve tváři nebyla škaredá, a možno-li soudit podle výrazu, byla snad i trochu inteligentní, vstřícná a přímá. Ale říkám: vanaprastha míjí dívčí krásu a lásku k dívkám. Je to jen mámivé chvilkové pokušení zatvrzelého samotáře, s nímž se tento zatvrzelý samotář lehce vyrovnává a jež snadno poráží.


Neuveď se v pokušení začít si něco s lidmi!


Poté, co jsem shlédl pár stovek televizních seriálů, kde dobří chlápci nakopávají prdel zlým chlápkům, jsem v pokušení vidět skutečný svět stejně jako tihle šašci podřadné mentality. Ale náš nepřítel ve skutečnosti nemá prdel, do které bychom ho nakopali. Koneckonců, skutečnými "nepřáteli" jsou lidská chamtivost, nevědomost a útlak.


Vážně jsem někdy v pokušení zdvihnout na ně pravici k starořímskému pozdravu, ale oni by takovou zjevnou provokaci stejně nepochopili - a zase bych byl špatný jenom Já, a ne oni, jak je tomu ve skutečnosti...


Ztropit skandál - jaké sladké pokušení!


Když se ti parchanti drží dole ve své díře, není po nich ani vidu ani slechu. Téměř jsem v pokušení domnívat se a uvěřit, že tam nejsou, jaký je tu krásný klid!


Pokušení! To pokušení mě přepadlo jako červ, který hryže. Hryže a postupuje; jde celým mým tělem, mým duchem, který myslí už jen na toto: zabíjet!


Jabloň oslavovali Hebrejci, Řekové, Římané i Skandinávci. Někteří se domnívali, že její ovoce uvedlo v pokušení první lidský pár.
(Thoreau: Historie jabloní)


V té zahradě byl zlatý strom se zlatými větvemi a zlatou korunou a také ovoce na něm bylo zlaté. Všechno se kolkolem lesklo a třpytilo, až oči přecházely. Perseus si vzpomněl na radu Athéninu a překonal pokušení utrhnout si alespoň jedno zlaté jablko.


Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.


Ač o řádu templářů se nemohlo říci, že by byl býval mravně zkažený, přece podlehl pokušení: dal hromaditi statky. Na to i zahynul.


A podívej se třeba na svaté otce! Byli to přece spravedliví Páně, a přece se neubránili pokušení těla a hřešili až až.


Křesťanství učilo vidět v nejvyšších hodnotách duchovnosti hřích, klam, pokušení.


Novořeč se lišila od většiny ostatních jazyků tím, že se její slovní zásoba zmenšovala, místo aby se rok od roku rozšiřovala. Každá redukce byla úspěch, čím menší prostor pro výběr, tím menší pokušení přemýšlet.


Prosba: "Neuveď nás v pokušení," říká: "Nenech nás vidět, kdo jsme."


Poustevník: Umíš-li otčenáš? - Simplex: Náš milý otče, dej nám vinu, jako my dáváme svým viníkům, neuveď nás ve zlé pokušení, ale zbav nás říše, amen.


A jsou modlitby pro různé případnosti života? Proti bouřce? Proti nemoci?
Helena: Proti pokušení, proti velké vodě -
Alquist: A proti pokroku ne?


Bez Ďábla, na kterého by mohli ukázat prstem, by pánbíčkáři "cesty ctnosti" neměli čím strašit své příznivce. "Satan vás uvádí v pokušení"; "Satan je vládcem zla"; "Satan je hříšný, krutý a brutální"; varují. "Pokud podlehnete pokušení Ďábla, zcela jistě budete navěky prokleti a budete se smažit v pekle."


Jak malý byl Héráklés, když jej mohlo pokušení jen ovanout! jak malý Kristus, pokoušený, vůbec! ďáblem. Nutno mít podobné věci tisíciletí za sebou.


Snad
měl po otci vůli, jíž podřídil všecko, co do duše chytil,
od otce se učil chorobu krotit i radost zmáhat,
lži kárat a v pokušení vždy rozeznat pravdy hlas?
(Sova: Mládí Jana z Husince)


A co se týče nemoci: nejsme snad téměř v pokušení se ptát, zda bychom ji vůbec mohli postrádat? Teprve velká bolest nutí nás filosofy, abychom sestoupili do své poslední hloubky a zbavili se veškeré důvěřivosti.


Vůbec se nedivím politikům, kněžím a jiným iluzionistům, že tak rádi oblbují lidi. To musí být opravdu velké pokušení, aby nevyužili jejich důvěřivosti.


Velcí lidé taky chybují, a někteří z nich tak často, že je člověk skoro v pokušení považovat je za malé.


V čem záleží otroctví naší doby? Co, jaké síly porobují jedny lidi druhým? To, že udržují je v továrnách pokušení navyklého většího přepychu, jež si osvojili a jimž mohou vyhovět jen prodají-li svou práci a svou svobodu.


Nabízejí mi skvosty a zlato si vzít, vystavují mne pokušení
Není k ničemu dobré, žádného smyslu v tom není
(Chan Šan: Pevnost rozhodnutí)


Hluboce zarmoucená a rozrušená Kristina viděla v duchu před sebou celý ten ubohý život zvířete: jediná potrava - trochu slámy nebo sena a zelených větviček a podél tvrdých cest stálé pokušení v podobě zelených luk.
(Maupassant: Příběh jednoho života)


Svět je stejně hádankou, jako jest jí otázka: kolik cecků má kráva? Ptaní se po smyslu jeho méně má smyslu než ptaní se po smyslu klozetových papírů; jen ten může se po nich ptát, kdo nepřišel nikdy v pokušení užít jich.
(Klíma: Naprostost)


Tak vidíte, jaké nástrahy a jaká pokušení číhají na člověka!

Pokušení poustevníkova...
A věčné pokušení dokonce i na stránkách bible!
(Z české filmové pohádky Hrátky s čertem)
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm