Věz, že mrzce žít je mrzké

6. března 2017 v 17:03 | Misantrop

Radostnou hrou je pro hlupáka mrzké jednání.
(Bible: Přísloví)


Každý obyčejný člověk je venkoncem hovado! Jen to řezat, šlapat, ničit. Má smysl jedině pro mrzké vydělávání peněz.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Autorská a vydavatelská práva? Všude je na internetu zdarma a volně přístupný kdejaký text v originále, na který si jen vzpomenete, jenom v češtině nic, jenom tady se s tím dělají tajnosti a předmět šikanování, zakazování, mafiánských praktik a mrzkého kšeftu.


I když ne mrzkým penízem, přece se za hodnoty přijaté z ruky filantropie musí zaplatit; ponížeností ducha nutno vyvážit každou maličkost.
(O. Henry: Policajt a chorál)


Země je zalidněna mrzkými a neřestnými dušemi. Setkáváme se jen s drzouny, kteří jsou při moci, a s mrzkými i zbabělými otroky.


Když jsou lidé utlačeni a zotročeni mrzkou porobou a útiskem, obracejí ušlechtilou vášeň, jíž svobodně tíhli ke ctnostem, na to, aby svrhli a zlomili to jho otroctví.


Jen vyprosť šíji z mrzkého jařma a zvolej: "Jsem volný, jsem volný!"


Věz, že mrzce žít
je mrzké lidem ve cti zrozeným.
(Sofoklés: Élektrá)


Moudrý filosof, který po celý život sebou samým i druhými lidmi pohrdá, se nemůže smát. Co vidí v půvabném vyprávění, jímž líčí Falstaff princi Jindřichovi bitku? Mělkou lež, vymyšlenou z mrzké zištnosti, další slabost ubohé lidské přirozenosti. Místo, aby se tomu smál, naladí tvář truchlivě.


Nesmí klamat pyšný Velikán,
ač valný lidí strach a marnivost
jich malicherná svádí na duchy
svou vlastní mrzkou chybu.
Však my, co pravdu známe, mluvme ji!
(Byron: Kain)


Chce-li kdo říkat pšenici Ceres a moři
raději Neptun a zneužít Bakchova jména,
než aby vyslovil název, jenž náleží vínu:
nechme ho při tom, ať nazývá okrsek zemský
mateří bohů - jen v hlubině srdce ať vpravdě
se uchová prost té mrzké pověrčivosti.


Mým náboženstvím je nenávist vůči všem zbožným lidem a lhostejnost, kterou k vám cítím, se může okamžitě proměnit v divokou averzi, jestli budete dál uctívat ty mrzké a hnusné chiméry, jimiž jen pohrdám.


Ó běda lidské mysli! Kam až dokročí?
Jaký cíl si ještě vytkne ve své drzosti?
Neb jestli s každým věkem lidským zmohutní
a pozdější doba předčí věk předešlý
v mrzkém zlosynství, tož musí bohové
ke staré zemi ještě přitvořit novou zem,
jež pojme všechny rouhače a padouchy.
(Eurípidés: Hippolytos)


Jaká hanebnost, krmit živé tělo jinými živými těly, cpát svá chamtivá těla jinými těly, živit jedno stvoření smrtí jiného stvoření! Střezte se, ó smrtelníci, pošpinit své tělo tak mrzkou potravou!


Kdo rozumí povaze Jahuů, ten snad lehce uvěří, že je u tak mrzkého živočicha možné, aby byl schopen všech skutků, jež jsem vyjmenoval.


Mrzkým se zdá ten, kdo stále se stará, kdo vzdychá, naříká.


V theorii předpokládá se láska ideální, vznešená, kdežto v praxi jest láska cosi mrzkého, svinského, o čem i mluvit i vzpomínat je hanba a stydno. A jestliže hanba a stydno, tož třeba to tak i pojímat. Ale tu lidé naopak se tváří, jako by mrzké a hanebné bylo - krásné a vznešené.


Jsou mi nepříjemní lidé, pro něž se každý přirozený sklon stává okamžitě nemocí, něčím znetvořujícím, ba mrzkým. Proto došlo k tomu, že lze mezi lidmi nalézt jen málo vznešenosti: její známkou vždy bude nemít strach ze sebe, neočekávat od sebe nic mrzkého, bez váhání se rozlétnout, kam nás to pohání - nás svobodně zrozené ptáky!


Ukroutit řetězy z mrzkého kovu,
kořist vychvácenou
rozmetat, svatokupců stany
rozbořit v jediném vzruchu,
v jediné vteřině poznání, které ví -
živote, vítězný duchu,
tak se vznes pojednou odpoután z rovu
rovně do lidských duší
a krví jejich srdcí, jež nově buší,
nové stvoř člověčenství.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm