Všude narážím jen na lest

13. března 2017 v 20:35 | Misantrop

Ijápetův syn přinesl
oheň na tento svět, použiv bídné lsti,
a jak z nebeské otčiny
plamen uloupen byl, dolehly na zemi
nové strasti i choroby
a též nezvratná smrt, doposud liknavá,
náhle přidala do kroku.
(Horatius: Ódy)


Ihned vtrhl v ten věk, jenž z nejhorší rudy byl stvořen,
veškeren hřích, a stud a pravda i poctivost prchla,
na jejich místo pak nastoupil klam a podvod a šalba,
násilí, úklady, lest a zločinná k majetku láska.


Podvod, lest a klam nesmísily se ještě s pravdou a upřímností.


Všude narážím jen na zradu a lež,
na lest a protekci, na zášť a na faleš.


To v zájmu boha mluvíte podlost, mluvíte lest kvůli němu?


Co by záleželo na bohu, jenž by neznal lsti? Takovému bohu by se nerozumělo: nač by ho kdo měl?


Křesťanství: Židovská lest, namířená proti všem pohanským kulturám.


Ano, svrhli nás - náhoda často v bitvách rozhodne - i lest nás přemohla.
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Byl jsem lstí mrzce oloupen o svá přirozená práva, podoben biblickému Satanovi, a uvržen jako on do pekla.


Každý se docela zjevně povyšuje utlačováním svých bližních, a přitom není šetřeno žádnou lstí, podvodem nebo politickým chytráctvím. A nejhorší je, že není naděje na zlepšení!


Lidé neznají jednání založené na rozumové úvaze, jen lsti a nástrahy.


Ó - ze všech nejodpornější všem, lidské plémě, ty proradný sbore zrad a lsti, ty mistře lží, strůjče všech špatností, na duši pokřivený, v němž nic zdravé není a na vše myslící v kličkách, na posměch všemu živému i neživému se ti daří na Zemi!


Ústa propůjčuješ k zlému, svůj jazyk jsi spřáhl se lstí.


Veškerá poctivost podléhá zrádné lsti.
Úkladník nachází prostředky k vítězství.
Moc jeho přetvářky, ze které čiší lstivost,
naléhá na právo a zvrací spravedlivost.
(Molière: Misantrop)


Když činí bezpráví, zakrývají je lstí.
(Eurípidés: Ión)


Ženy, jako tvorové od přírody slabší, nespoléhají na sílu, nýbrž na lest.


Konečně, pročpak se lítého plemene lvího
nespouští dravost, lest lišek a jelenů rychlost?


Žena je prchavá jako noční bílá luna, nestálá jako přecházející míjivé mraky, proto je v ní nebezpečenství, lest a zrada; proto jí nelze věřit.
(Joséphin Péladan)


Co říkám o ženách? Že neznám kejklíře tak zchytralého, který by nás dovedl napálit ve všem všudy, odůvodněně nebo bezdůvodně, často jen z pouhé radosti obelstít.
(Maupassant: Lest)


Přenechaly mužům vedení války "hrubou" silou; ale ponechaly si vedení války rozumovými prostředky, lstí, a konečně i nepravdami, jako dnes, když si hrají zároveň na otrokyně i na vyšší bytosti.


Lest také zhubila mladého vladyku, statného Ctirada, jehož Vlasta nejvíc nenáviděla, neboť v potyčkách a v bojích zhubil jí svým mečem nejvíce bojovnic.


V lásce bývá často lest a klam.


Propadavým můstkem této ďábelské lsti je rozkoš, deset vteřin..., to je něco příšerného, jak je to ustrojeno...


Co vdechuje živný vzduch, to všecko, tu čeleď
uchovávala a chránila od první chvíle
síla anebo lest nebo konečně rychlost.
I chránila dravé lvy, to plenivé plémě,
síla, lišky zas lest a jeleny rychlost.


Včela je obrazem lsti, protože má med v ústech a jed v zadku.


Člověk, mnohovrstevné, prolhané, umělé a neprůhledné zvíře, pro ostatní zvířata hrozivé ani ne tak silou jako lstí.


A jme se pět a rozprávět:
"Proč vábíš mi je z vod?
Proč lákáš do smrtelných běd
svou lidskou lstí můj rod?"
(Goethe: Rybář)


Nejbojovnější vojevůdci, kteří dosáhli úspěchů nejen svými schopnostmi, ale především válečnou lstí, byli jednoocí.


Být velkým mužem,
který lichotky a lest
klade výš než vtip a čest,
je v tom chvála nebo hana?
(Lessing: Bajky)


I lsti a přestrojení bude dnes ještě zapotřebí, aby se takový člověk sám udržel, udržel ve výši, uprostřed strhujících, nebezpečných proudů doby.


Když se člověk podíval na O'Brienova mocná ramena a na hrubě řezanou tvář, tak škaredou a přitom ušlechtilou, nemohl uvěřit, že by ho mohli porazit. Nebylo takové válečné lsti, které by nedovedl čelit.


Jsme sice povahou upřímní a prostí, ale také lstiví, ježto slabým poctivcům nelze jinak bojovat proti mocnému kazisvětu nežli lstí.


Láska a mír ve slovech jsou nebezpečnou lstí a dělá chybu každý, kdo jim uvěří a spoléhá se na ně jako na slib. Neboť se zlou se potáže.


Vítězství nad svými bližními získá ten, kdo je nejlstivější. Buď tedy nejlstivější. Hned ode dneška můžeš používat lsti, nejznamenitějšího nástroje nadaných lidí. V otevřeném boji s lidmi, které chceš podrobit své vůli, nikdy nezvítězíš, zato lstí budeš moci bojovat sám proti všem.


Tvářit se jako oklamaný a náhle jednou ranou zvrátit celou velkou a pracnou stavbu jejich lstí a úskoků - to je ten pravý život!


Nyní jsem tedy zase zpátky v lese. Krotitelům jsem doma namluvil, že se do večera vrátím, abych se vyhnul hysterii. Zabralo to. Moje malá válečná lest měla na ně uklidňující účinek.


22. března 1968 ... pátek
Tato revoluce nemá precedens, tato revoluce je v historii první svého druhu, jenomže není jisté, zda to spíš není bluf... Můj strach však trvá. A nejenom můj. Kdo může s jistotou odpřisáhnout, že nešlo a nejde jen o variantu té dobře známé lsti, za kterou se komunisté nikdy nestyděli a s jejíž pomocí pouze chtěli vyvést stranu z vnitřních potíží?


Z nepatrných a zprvu nečetných faktorií se Britové lstí, úskoky, sliby, úplatky i mocí vojenskou během času domohli vlády nad rozsáhlými územími tzv. Britské Indie.


Varuji vás. V tom koni se buď skrývá řecké vojsko, nebo je to obrovský nástroj k naší záhubě. Chce vidět do našich domů a přepadnout naše město shora. Nebo se v něm tají ještě jiná lest. Kdožví. Ale ať už je to jak chce, nevěřte, Trójané, tomu koni! Musíme se bát Danaů, i když dávají dary!


Nevěřím lidem, ani když přinášejí dary. Zvláště, když přinášejí dary! Jen další jejich válečná lest!

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm