Jakmile byla jednota roztříštěna

8. dubna 2017 v 21:36 | Misantrop

V nejstarších dobách nebylo pravidel. A veliká prostota nebyla roztříštěna. Jakmile byla tato jednota roztříštěna, vzniklo pravidlo.


Nyní přicházejí zpoza kopce mé milé krávy na pastvu. Jdou samy, nikdo je nežene, žádný naháněč dobytka s holí, jsouce vedeny jen svým prastarým instinktem a poslušny své nikým nevynucené stádní jednoty. Vypadají tak spokojeně a klidně! Pro tento okamžik bych s nimi měnil, i když vím, že i ony žijí v područí člověka.


Řekl Bidpaj mudrc: "Ke všemu najde se podobenství. Svět je vesmír, jednota všech věcí, pročež jedna vidí v druhé obraz svůj, zvlášť ale
v tom, nač se poctivě duch podívá,
duch se, ač převrácen, mnohdy skrývá."


"Vznik-zánik" je jednota nerozčlenitelná časově - udává se v tomtéž okamžiku.


Upanišady učí, že konečné vykoupení lze dosáhnout tím, že člověk v sobě zažije jednotu mikrokosmu a makrokosmu, tj. ze své vlastní zkušenosti pozná, že jeho nejvnitřnější podstata čili átman je totožná s podstatou a zdrojem celého vesmíru, zvanou brahman.
(Úvodem k Dhammapadam)


Čas, vzdálenost nebo cíl tu nehrají roli, důležité je jen sebepoznání skrze přírodu, poznání jednoty obou, z níž vanaprastha čerpá radost.


V jedné části díla Emil čili o vychování, ve Vyznání víry savojského vikáře odmítá Rousseau jak oficiální náboženství, a to římskokatolické i protestantské, tak i ateismus jako takový, a požaduje zde - zcela v souladu se svým ideálem přirozeného života člověka - jakési přirozené náboženství, které by bylo posvěcením jednoty člověka a přírody.
(Předmluva k: Rousseau: Rozpravy)


Ano, to je ten ucpaný nos civilisovaných národů před vlastními animálními potřebami. Odmítáme přírodu právě prací, kterou ji ničíme a přetváříme v umělý svět náhražek, ve svět, který zcela ztrácí svou celistvost a jednotu.


Ptáci se svým peřím a svým zpěvem tvoří harmonickou jednotu s květinami, ale existuje takový mládenec nebo děvče, kteří by se dokonale shodli s divokou, přebohatou krásou přírody?


Lidé díky své civilizaci už dávno ztratili schopnost žít v jednotě s matičkou zemí... Povýšili se nad ni a co jim zbylo...?


Tato jednota je intimní a zdá se být hloupá a bláznovská. To se nazývá hlubokým a skrytým TE, to je dokonalá harmonie.
Proto též smrt přestává být děsivou. Čuang-c' má často poněkud morbidní náladu a vykládá o smrti jako o štěstí, nebo dokonce mluví o tom, že život je vřed, který se smrtí provalí a konečně bude od něho pokoj, ale v podstatě vidí jednotu života a smrti podobně jako jednotu bdění a snu a několikrát se vrací k úvaze o smrti jako Velkém probuzení.
Nekonečné dění je dáno samopohybem, jehož principem je právě dialektická jednota protikladů.


Ve smrti je hnití, rozpad, zmar, taková je to jednota!


"Zdá se mi důležité vydělit se z vesmíru, z jednoty, z toho, co je absolutní. Nemůžeme si však pomoci a chápeme to vše stále jako nejvyšší instanci, jako Boha. Měli bychom sami sobě, tomu, co je nám nejblíže, vrátit vše, co jsme zatím dávali neznámému a celkovému."
Tato poznámka z posmrtně vydaných Nietzscheových zápisků dokonale shrnuje pohyb mého myšlení.


Jednota Indie tkví v její rozmanitosti.


Pořídili jsme si až příliš mnoho doktrín a závazků, kterými chráníme "ty druhé", místo abychom se jich zbavili; vymysleli jsme mravní řád, lidská práva, smlouvy, zákony, rovnost, humanitu a kdeco; vytvořili jsme fikci lidstva, které zahrnuje nás i "ty druhé" v jakési pomyslné vyšší jednotě. Jaký osudný omyl!


Ve vzácné jednotě - byť ne překvapivé - ovšem uprchlíky dnes vítají nejvíce jak křesťané, tak anarchisté, oba tábory vedeny souznačným rysem, jenž by se dal nazvat "naivním pacifismem" nebo spíš naivním tolerantismem. Ale právě tolerancí všechno špatné začíná. Umělá jednota je právě nosným pilířem každé totality.


Stranický ideál byl cosi obrovského, strašlivého, třpytivého - svět z oceli a betonu, svět obrovitých strojů a hrozivých zbraní, národ válečníků a fanatiků pochodující kupředu v dokonalé jednotě, masy, které stejně myslí a vykřikují táž hesla, bez přestání pracují, bojují, vítězí, pronásledují - tři sta miliónů lidí se stejnou tváří.


Náboženský vůdce také neuznává jedinečnost individua. To je pro něj nejpříznačnější. Vše je mu celkem nebo částí celku, jednotou, tedy i každá svébytná, ojedinělá, sama stojící a sama zůstávající, neopakovatelná a originální individualita.


Jen běh života každého jednotlivce má jednotu, souvislost a pravou významnost.


I jednotlivec si může poradit s přesilou silnějších soupeřů a dá se často mnohem víc pořídit s jednotlivcem než s větším počtem lidí. Jednotlivec má větší prostor pro manévrování, může narušit jednotu nepřátel a tím je oslabit.


Jak hrůzné pohanství! - Vždyť Ježíš odstranil i pojem "viny" - popíral jakoukoli propast mezi bohem a člověkem, prožil tuto jednotu boha a člověka jakožto svoje "radostné poselství"... A nikoli jako nadpráví!


Ať nalhává si všechna ta pokorná holota boží cokoli o mystické jednotě své s bohem, ať nafouknuta je svými extatickými, česky nábožnými neboli psími vapeury jako nadmutá kráva, faktum je, že vzhlížejí k svému bohu stejně jako ratlík ke člověku.
(Klíma: Egosolismus, Egodeismus)


Pojem "bůh" vynalezen jako protipojem k životu - vše škodlivé, otrávené, pomlouvačné, veškeré smrtelné nepřátelství vůči životu je v něm uvedeno v děsivou jednotu!


Pomlouvali jeden druhého pod heslem "Pravdou k vítězství, jednotou k cíli."
(Hašek: Svěcení praporu katolického spolku)


V "bratrské" jednotě si proto podávají ruce a v beznaději kráčejí do Valhaly na poslední velký ekumenický koncil.


Oni se nikdy nezmění. Ten stesk po totálním lidství, po fašistické jednotě, ty pokusy o zglajchšaltovanou totální společnost jsou stále přítomny a nikdy nezmizí.


Věru, chytře uspořádali si krkavci, vrány a kavky společný cech, takže jednotlivec se nemůže zprotivit krkavectví, aby nepopudil ostatní proti sobě. Touto jednotou zakrývají své zákeřnictví.


Já odejdu do své samoty, ale lidem společenským naruší xenofobie jejich pochybnou, všelidskou, totalitní jednotu.


Žijí-li občané ještě v týchž městech, nežijí v jednotě, nýbrž ve společném otroctví.


Existují viníci? Ne, jinak by existovali mstitelé, jinak by se byl hrdina lidstvo bránil prokletí být čeledínem svých prostředků a mučedníkem svého nezbytí. A pokud se prostředky života živí jeho účelem, pak si takový život žádá zabývat se prostředky smrti, aby se trávili jedem ještě i ti, kdo přežívají. Kdyby existovali viníci, lidstvo by se bylo bránilo nátlaku, aby bylo hrdinou k takovému účelu! Jednotlivcům, kteří to rozkázali, byla by odpověděla jednota.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm