Jejich modly

28. dubna 2017 v 18:38 | Misantrop

Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí, mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.


Výrobci model jsou všichni k ničemu; modly, které mají za žádoucí, jim nijak neprospějí, jsou jen pro ostudu. Kdo si boha vyrábí, jen modlu si odlévá; nebude z toho mít žádný prospěch.


Zlořečené dřevo to, z něhož byla vyřezána modla, jakož i ten, kdo ji vyrobil. On proto, že to udělal, a ono, ač pomíjející, že bylo nazváno bohem. Vždyť počátkem nemravnosti je vymýšlení model, a jejich vytváření je zkázou života.


Šalomoun sic dal se zviklat;
modly vzývaje svých ženin,
služby bláznovské dal příklad;
jejich bůžci měli čumák,
z býka roh či zoban z ptáka. -
Ty však boha chceš mi stvořit
z dřevěného ubožáka!
(Goethe: Z pozůstalosti)


Mnoho odštěpených křesťanských skupin, jako jsou evangelíci či revivalistická církev, věří, že katolíci jsou pohané vzývající dřevěné nebo kamenné modly (Kristus je zobrazován tak, že se co možná nejvíce podobá tomu, kdo se mu klaní, a přesto křesťané kritizují "pohany" za uctívání kamenných nebo dřevěných model).


Tam ve stínu lip stál na dřevěných sloupech přístřešek z dlouhých kamenů, od rozchodníku a mechu zelených. Pod touto střechou prokmítala se mdlým leskem stříbrná hlava se zlatými vousy dřevěné modly, stojící na balvanu hrubě tesaném. Tu modlu bohem nazývali a Perun jmenovali.


Službami si Ivan nejdříve naklonil srdce okolních venkovanů a teprve potom jim pověděl, proč mezi ně přišel, že jim nese poselství o Ježíši Kristu, který přišel na svět, aby naučil všechny lidi, že se mají mít rádi a nemusí se bát zlých bohů ani smrti. To lidé rádi slyšeli. Doposud se scházeli k svým žrecům a modlám nosili oběti, protože se jich velice báli.
*
Vladimír dal kácet modly. Dřevěné sochy rozsekali, kamenné rozbili, onu velikou postavu Perunovu, kterou dal kdysi Vladimír pořídit, zbavili zlata a stříbra, přivázali ji koni k ocasu a ten ji vlekl s kopce k Dněpru. Cestou ji dvanáct mužů vyplácelo metlou, aby lidé viděli, že modly jsou skutečně bezmocné. Na břehu hezky daleko za město rozestavili lidi s tyčemi v rukou. Ti měli modlu postrkovat po proudu, kdyby někde uvázla. Teprve za říčními prahy ji měli nechat. Pohané s hlasitým nářkem provázeli potupenou modlu k řece a písčinu, na které za prahy Dněpru vyplavala, dlouho zvali písčinou Perunovou.


Svatá zář pronikla hustým, pomezným hvozdem, a svítíc po vší zemi, vnikala do šera pohanských, tajemných hájů. A ty hynuly. Přicházeliť lidé nové víry, poráželi je, káceli v nich modly, rubali posvátné stromy v poli a v úvalech a pálili je ohněm. I skácena Perunova modla z Vyšehradu, přestala úcta strašné Morany; mračná její socha v háji na Skalkách stržena, a káceny a ničeny modly mnohé. Mizeli bohové lesní, vodní, větrní i temní, truchlili pro ně mnozí, kteří se jich nechtěli odříci ve vodě křestu. Nejvíce čaroději, hádači a kouzelnice. I utíkali se dále mezi lesy, do skrytých údolí, pod hory. Tam donesli dědky a modly, tu se jim klaněli, oběti přinášeli a kleli nového Boha. A ten byl silný.


Křesťanství se šířilo ohněm a mečem. Zapalovaly se posvátné háje, kácely se posvátné stromy, klátily se modly bůžků. Však i to mírně negativní zabarvení slova "modla" nám naočkovalo křesťanství! Pod hrozbou trestu smrti už se nikdo nesměl klanět žádným "bezbožným modlám", nesmělo se ani žádné vlastnit. To mnohdy znamenalo i zákaz pěstování okrasných květin, zákaz chování "neužitečných" zvířat nebo zákaz bydlení s domácími zvířaty pod jednou střechou, jak bývávalo dobrým zvykem.


Žili jako divocí lidé, modly místo bohů oslavovali. U Libušina hrobu udělali Čechové velikou modlu z čistého zlata, člověka na koni, jenž je Zeluj. Před ním zažehli oheň, do něhož házeli vlasy a nehty, které si ostříhali, na znamení toho, že nechtějí od nikoho přijmout žádné jiné právo než to, které ustanovila ona se svým mužem. Pohřeb na Libici pak byl velice vznešený uspořádán a sám Přemysl vložil jí do rukou pět velikých zlatých dukátů zavinutých do měšce s těmito slovy: "Toto dnes odevzdá neznámému bohu za sebe a za nás." Pochován je pod Vyšehradem podle pohanského způsobu, obětovali modlám, Neratovi a Radamasovi. Neklan byl hloupý a bázlivý v boji, pak ho ta jeho bojácnost stála život. Klaněl se zlatým idolům. Když se modla pohnula a spadla, lekl se a brzy strachy zemřel.


V každé zemi jsou jiní bohové: tu krokodýl, tam prodavačka lásky. Avšak jde-li o vše, všechny národy při zvuku toho posvátného jména líbají řetězy svého otroctví a společně poklekají ve vznešeném svatostánku před trůnem beztvaré a krvežíznivé modly.


Lze se stejnou námahou vštípit člověku správné a rozumné, ale i to nejabsurdnější, např. zvyknout ho, aby posvátně hleděl k té či oné modle a při vyslovení jejího jména se vrhl do prachu nejen svým tělem, ale i svou myslí; na slovech, na jménech, na obraně nejdobrodružnějších nápadů ochotně stavět své vlastnictví a život; největší čest a největší hanbu libovolně spojovat s tím či oním a podle toho s vnitřním přesvědčením cenit každého vysoko, nebo jím pohrdat; zříci se vší živočišné potravy, jako u hinduistů, nebo vytrhávat kousky těla ještě žijícím živočichům a ještě teplé a cukající je požírat jako v Habeši; jíst lidi jako na Novém Zélandu nebo obětovat své děti Molochovi; kastrovat se, nechat se dobrovolně spálit se zemřelým na hranici - jedním slovem, co kdo chce.


Všichni jsme náchylni k zbožňování. Všecko zdá se nám znamenitým na tom, co milujeme, a mrzí nás, ukazuje-li nám někdo chybu našich model.


Divoch se klaní před modlami ze dřeva a kamene, civilisovaný člověk před modlami z masa a krve.


Ten, kdo vám pil krev, je náhle vaším svatým, a vaše modla padouch.
(Shakespeare: Koriolanus)


Nový Bůh, nová modla
Venca Havel
Další šašek zase králem


Neskláním se před žádnou z vašich tištěných model. Ten, kdo v desateru přikazuje "Ne", je mým smrtelným nepřítelem!


Andrej Štolc neuctíval modly, zato si zachoval sílu ducha a pevné tělo, zato byl cudný a hrdý; vanula z něho jakási svěžest a síla, která i neostýchavé ženy uváděla do bezděčného zmatku.


Považuji vzdělaného ducha za nehodno, aby se skláněl s fanatickou pokorou před postrachem model, urobených během věků pro neuvědomělý prostý lid, jenž by nedovedl žíti bez klanění se ani jíti bez ukazovatelů cesty.


Voltaire byl zvyklý rozbíjet modly a rozhánět mračna kadidla - nezastavil se proto ani před kultem panny Orleánské.


Máme hnusnou pornografickou pakulturu, která stále žvaní o sexu - ten je přímo naším fetišem, naší modlou.


Stesk v reji rozkoší jej mrazí,
hluk davu zní mu cize již,
kde u noh modly lid se plazí,
on neskloní svou hlavu níž.


Jeho žízeň ho však nevede k tomu, aby žil jako oni pohodlní: neb kde jsou oasy, jsou také modly.


Tam zástupy v zdech přikované
chlad svěžích jiter neovane,
jaro tam nezavoní z cest;
stydí se lásky, zapírají
své sny, kupčí svou svobodou
a jenom modly uctívají,
za zlatem, za okovy jdou.


Nosí v srdci své hnusné modly a kladou před sebe svou nepravost, aby o ni klopýtli. Všichni se mi svými hnusnými modlami odcizili.


Jest v nás jakási síla, moc, kterou nedovolujeme jakýmkoli modlám hasit našich hvězd.


Mravní zásady nejsou samy o sobě posvátné. Stejně jako dřevěné modly v dávných dobách jsou i ony výtvorem lidských rukou. Co člověk stvořil, může také zničit!


Je na čase skácet všechny modly. Uznáte-li něčí autoritu, tj. ponižujete-li se, dáváte-li najevo svoji podřadnost, není nic přirozenějšího, než když s vámi bude zacházeno tak, jak si zasluhujete: povýšenecky a nadřazeně; a bozi všech náboženství jsou příliš nedokonalí. Udělal jsem svým hobby hledání dokonalosti; shovívavost k lidské omylnosti mě naprosto neuspokojuje. To je kácení model.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm