Lid je pitomá masa lidí

23. dubna 2017 v 19:16 | Misantrop

Lid je pitomá masa lidí, která se hodí jedině k tomu, aby se s ní manipulovalo.


Lid je bezhlavé stádo, ihned pitomě trpělivé, hned zase sveřepě střečkující. Řeknou mu: "Bav se!" I baví se. Řeknou mu: "Jdi se rvát se sousedem!" I jde se rvát. Řeknou mu: "Hlasuj pro císaře!" I hlasuje pro něj. Nato mu řeknou: "Hlasuj pro republiku!" I hlasuje zase pro ni. Ti, kdož ho řídí, jsou rovněž hlupci, kteří místo aby byli poslušni lidu, jsou poslušni principů, které jsou pošetilé, plané a falešné už proto, že jsou to pouhé principy.


Tam vládne lid, kde platí jeho zákony.


"Škoda vede člověka k chytrosti," praví lid: pokud vede k chytrosti, vede i ke špatnosti. Naštěstí dost často vede i k hlouposti.


Lid je hloupý. Jen si vzpomeň na všechny ty, co kupují posilující prostředky; Dupuytrenovu pomádu, vodičku kastelánek atd. Ti hlupáci tvoří valnou část voličů a my se podrobujeme jejich vůli.
Lid je spokojen s každým tyranem, jen nechá-li mu rypák v korytě. Jen ať mu zacpe pusu, ať po něm šlape, ať ho zničí! To bude ještě málo za jeho nenávist k právu, za jeho zbabělost, netečnost a zaslepenost!


Ale stejně je ten lid hloupý. Měl by raděj místo toho mávání prapory a vyzpěvování žádat od vlády, když už dosáhl takové moci, aby okamžitě zakázala veškerou politiku, a aby vydala co nejpřísnější nařízení, že politika se od nynějška zakazuje.


Divná věc, že v Moskvě lid tak je otrocký, vidíc okolo sebe alespoň pořád svobodný republikánský život holubů a vran a kavek.


Lid kolísá a nerozhodný je,
pak zaproudí, kam proud ho strhuje.


Lid hluboké je moře, paprsky slunce
jím neproniknou; bude stále temné,
jen vlna, kterou vyhodí na povrch,
zaskví se v slunci; možná jsi tou vlnou.


Kdo se stane vladařem z přízně prostého lidu, musí si hledět zachovat jeho přátelství. Je to snadné, protože lid od něho žádá jen, aby ho neutiskoval.


Sousední král vřele pozdravuje lid za hranicemi své země a přeje mu mnoho štěstí a úspěchů v další práci životní. Pro sebe si ale vždy tajně přeje, aby tento sousední lid otročil také pro něj a území jím obývané mu odevzdal.


A tak je lidský druh rozdělen na stáda dobytka, z nichž každé má svého vůdce, který je hlídá, aby je pohltil. Takto podle zprávy Filónovy uvažoval císař Caligula, a činil z této analogie dosti správný závěr, že králové jsou bohy a lid je dobytkem.


"Já však si dovolím podotknouti, že za všech okolností je lid profánní, nízký, nepříjemný." -
"Smrdí!" zaštěkl president.
"Ano! To je to pravé slovo! Zapáchá tělesně i duševně. Jak trefné, stručné označení!"


Tam, kde lid jí a pije, ba i tam, kde uctívá, to obvykle zapáchá.


Svět nezrodil nic šerednějšího, je to lid odporný, nemající žádnou dobrou vlastnost, žádnou samostatnost.


Lid roztáhne nohy, vystrčí prdel, a když se náležitě neudělá, vříská pak na celé kolo: "Znásilnění!"


Splašenec je ten dnešní lid!
Volnost chce a - okovy chrastí! -
Tomu tak uzdu povolit:
a - strhne všechno s sebou do propasti!


Hle, lidu země je teď mnoho, a vy chcete, aby nechali svých robot?


Seveřané v Americe směle žádali zrušení starého otroctví proto, že mezi nimi nové - peněžní otroctví už zjevně zachvátilo lid. V Evropě daně, které držely lid v otroctví, začali rušit až tehdy, když lid byl zbaven půdy, odstrčen od rolnické práce a pomocí nákazy městskými potřebami uveden v úplnou závislost na kapitalistech. Nyní začínají rušit daně dělníků v Německu a jiných zemích, převádějíce je na bohaté jen proto, že většina lidu už je v moci kapitalistů. Jeden prostředek poroby zruší teprve tehdy, když jej druhý již vystřídal. Prostředků těch je několik. A ne-li jeden, tedy druhý a někdy několik těchto prostředků najednou drží lid v otroctví.


Hloupoučký lid také tehdy, v časech cyrilo-metodějské misie, bláhově uvěřil, že tato přináší pokrok do našich zemí, zatímco ona byla jen vyslankyní poroby, lži, zkázy a ničení všech dosavadních zelených nadějí.


Zřím,
že lid je ke dni soudu zralý;
ocit se na dně celý svět!


Nevíš, co to znamená národ? To znamená lid, obecný lid; ti, kteří nic nemají a nic nejsou, kteří vězí v poutech.


A lid bude navěky bez poznání a bez žádosti,
takže i vědoucí se neopováží cokoli učinit!


Podnět přichází vždycky shora! Lid je nesvéprávný, ať se tvrdí cokoli!


Ty dnešní hry, táhlo mi hlavou, ty vymyšlené i ty, které se opírají o historii, jsou bezmála všechny jen pouhá snůška nesmyslů a nemají hlavu ani patu, ale lid obecný by se za nimi uběhal a považuje i prohlašuje je za hry opravdu zdařilé, ačkoli k tomu mají opravdu daleko.


Lid chce být klamán, tedy je klamán.


Lidstvo zatím ještě nečte díla velkých básníků, ta mohou číst zase jen velcí básníci. Jsou čtena asi tak, jako obecný lid čte ve hvězdách, nanejvýš zrakem astrologů, nikoli astronomů.


Palma Kunkel zná i hovořit.
Jistě. Ne však jako temný lid.
Slovy nezurčí jak pramen v šeru,
přemýšlí vždy vpřed, ne v zpětném směru.
(Morgenstern: Umění mluvit)


Josef Váchal nenávidí sprostý lid, Marxův židobolševický proletariát, straníky, otrockou práci ve fabrikách pro obecné blaho mas a protežované pseudoumělce, kteří ho okrádají o zaslouženou slávu a uznání. V podstatě můj člověk.


Ba věru, nechci mít jiné statky, než které by mi lid záviděl.


Na zemi věk zlatý Saturnus trávil,
dřív než bezbožný lid k svým hodům zabíjel krávy.
(Vergilius: Zpěvy rolnické)


Proč nejsem, rcete, proč nejsem ďáblem,
abych mohl hryzat lid tvrdých srdcí?!


Bůh miluje váš lid a své rudé děti opustil. Váš lid je den ze dne silnější. Můj lid je jako opadávající příliv - avšak bez návratu.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm