Jsme bráni jako poddaní

4. května 2017 v 20:57 | Misantrop

Řekne se, že despota zabezpečuje svým poddaným občanský klid. Budiž. Co tím ale získají? Co získají, když tento klid je jednou z jejich útrap? Klidně se žije také v temnicích. Stačí to však k tomu, aby se tam člověk měl dobře? Řekové uvěznění v jeskyni Kyklopa také žili klidně, i když čekali, až na ně přijde řada, aby byli pohlceni.


Učiníte lépe, budete-li si počínati tak, aby všichni vaši poddaní tam rádi zůstali.


Pokoj ve státě nebývá vždy důkazem štěstí poddaných. Lidé jsou jako koně, kteří stísněni udidlem trpí bez pohnutí nejkrutější zacházení. Neochočený kůň se vzepne při první ráně. Ztrnulost je pokládána za pokojnost.


Nejsnazší je vytvořit tvrdý režim z měkkých poddaných.


Nejsme bráni jako svobodné bytosti v jejich mafiánském útvaru, jsme bráni jako poddaní jejich zločinecké organizace.


Týmž instinktem, jímž poddaní zuboží svého boha na "ztělesněné dobro", škrtají z boha svých přemožitelů dobré vlastnosti; mstí se na svých pánech tím, že jejich boha učiní ďáblem.


Ve chvíli, kdy ve státě zavládne temno a země spěje k rozvratu, nastupují loajální a věrní poddaní.
(Lao-c': Tao te ťing)


Poddaní už ani netuší, že to oni sami propůjčují svému panovníkovi moc, o kterou by sami měli usilovat a které by se nikdy neměli vzdát.


Jsou nepochybně mezi vládci takoví, kteří ukládali o statky, o život a o svobodu svých poddaných, znásilňujíce nejsvětější práva vlastnická. Je možno věřit, že panovníci jsou po způsobu pekelných duchů odsouzeni, aby týrali své poddané? Jak hrozná představa svrchovanosti!


Mocní na Thésea nevražili, neboť se domnívali, že je vtěsnal do jednoho města, aby s nimi mohl nakládat jako s poddanými a otroky.


Jednou jeden kníže, který chtěl ve své zemi zrušit šlechtu, přišel na myšlenku nikomu nebrat jeho šlechtictví, ale povýšit do šlechtického stavu jeho poddané.


Moc hrozných králů ovládá poddané; leč loutna i ptačí zpěv sotva do snů je ukolébá.
(Horatius: Ódy)


Od úsvitu dějin dlouhé vlasy patří ke všemu divokému a vznešenému, zatímco krátké nebo žádné vlasy nosí jen bezectní otroci a vůbec všechen lid poddaný a nízký.


Smíchje jen útěcha pro poddané. Ale jako nemocná perlorodka vytvoří perlu, tak tito lidé bez svobody vytvářejí Tartuffa.


Mateří látka je návyková droga, díky níž si včelí matka zajišťuje služby svých poddaných. Ale běda, jakmile ji přestane produkovat! Poddaní ji svrhnou a vyženou. To je stejný princip vládnutí jako u lidí.


Pořád, pořád si opakuji zlatá slova učitele lidstva: nebudete-li jako jedno z těch...! A prosím, s nimi, kdo jsou jako my, kdo by měly být našimi vzory, zacházíme jako se svými poddanými!


Všichni vládcové ve všech dobách se snažili vštípit svým poddaným falešné pojetí světa.


Podstata "lidských práv" spočívá v subordinaci a v ničem jiném. Když český kníže Břetislav I. zavedl v XI. století v našich zemích poprvé zákoník, který nařizoval stíhat vraždy, měl na mysli patrně právě tuto subordinaci. Nešlo mu o právo každého jednotlivého člověka na život, na jakousi povšechnou lidskost a lidské zacházení (stejně nikdo netuší, co to vlastně, k čertu, znamená), ale o nastolení pořádku a subordinace v tom, kdo koho bude napříště moci zabíjet z moci prvorozeného vládce nad svými poddanými. To proto, aby v tom nebyl bordel. To je podstata "lidských práv", kdo by se jimi vzrušoval. Vždyť jsou to jen lidi.


Misantrop nepotřebuje mít poddané, nepotřebuje mít žezlo a trůn a korunu. Stačí mu prostě být, aby byl pánem světa.


Ti, kdo dostali pod svou správu slezské kraje, přátelili se s Němci a povolávali německé osadníky. Jindřich I. Bradatý, poručník Boleslava V. Stydlivého, i jeho syn Jindřich Pobožný dokonce někdy vyháněli své vlastní poddané, aby do jejich dědin usadili Němce. Jiný z údělných knížat, Konrád Mazovský, pozval do své země dokonce řád německých rytířů, aby bojoval proti pohanským Prusům.


Odpor poddaných jedné vlády armádě druhé vlády vede k teroru. Pokud nová okupační vláda nejedná s poddanými staré poražené vlády hůř, může to být lidu celkem jedno, kdo mu vládne a komu odvádí daně.


Někteří vladaři ve snaze zachovat si bezpečně moc odzbrojili poddané. Nikdy se nestalo, že by byl nový vladař odzbrojil poddané, naopak vždy se postaral o jejich vyzbrojení, byli-li neozbrojeni; protože zbraně, které jim dáš, budou tvé zbraně. Získáš věrnost těch, které jsi podezíral, a ti, kdo ti byli věrní, i nadále takovými zůstanou a z poddaných se stanou tvými stoupenci. Ale když je odzbrojíš, pohněváš si je; dáváš najevo, že jim nedůvěřuješ. A začnou tě nenávidět.


Milostivý králi! Zde stojíme tvoji poddaní, každý ve zbroji a se zbraní, tak jakož jsi nám ráčil poručiti, abychom ji přinesli. Tu je, tu ji máš, milostivý pane náš, a nyní rač rozkázati, kam s ní. Kamkoli nás ráčíš poslati, proti každému nepříteli, půjdeme s radostí a budeme Tvé milosti a tohoto království zmužile, až do krve vylití hájiti.


Kdybych byl králem, byl bych spravedlivý,
v klidu bych nechal svoje poddané
a zaručil, že jeden případ křivý
se nikomu v mé říši nestane.


Ašóka začal horlivě pečovat o všechny poddané své obrovské říše. Na jeho příkaz byly podél cest vysazovány ovocné stromy, jež skýtaly unaveným poutníkům stín i potravu, byly kopány studně v určitých vzdálenostech od sebe a začaly se pěstovat léčivé byliny pro potřebu lidí i zvířat. Budoval i nemocnice, v nichž bylo poskytováno ošetření lidem i zvířatům. Hovoří-li Ašóka o sobě, užívá stereotypně označení "bohům milý, milostivý král" a vybízí poddané ke skromnému a zbožnému životu, jaký vede on sám na svém dvoře.


A žilo se králi dobře
Dobrá rada překonala hoře
Poddaní si taky dobře žili
A služebníci už nesloužili
Protože v tom právě spočívala moudrost poslů minulosti

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm