Myslím, že jsem ubit jhem

9. května 2017 v 20:08 | Misantrop

Myslím, že jsem ubit duševně i tělesně jhem, blbým chomoutem, vymyšleným lidskou společností. Jsem proto nucen hrát blázna, aby tento chomout nemohl plně dolehnout na mou hrdě vztyčenou šíji. Uchyluji se do svého samotářského přemítání a varuji: Pozor před lidskými bestiemi!
(Branald: Lord Huligan)


Nemělas, Země, dovolit, aby se zrodil člověk! Ne, pak by na tvé děti, na děti Země, nepadlo trpké jho v otroctví, jehož je jen člověk strůjcem!


Jejich jho se jim stalo světem; neznají nic než svou otrockou službu; a bojí se božské svobody.


Jim za dědictví z rodu v rod
jho s rolničkou a bič jen vhod.


Když padne klenot do bláta, tu sběř
posměšně jásá, jako by v té chvíli
zbavit se mohla jha vlastní špíny.


Chtějí prý zase ve svobodě žíti
a navždy setřást ze sebe jho jména,
jímž lidských drábů horda zatracená
opovážila se je obdařiti.


Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?


Přemysl pak zabodl do země otku, kterou měl v ruce, a pustil voly. Jho jim snímaje, pravil: "Jděte, odkud jste přišli."


I poznají, že já jsem Misantrop Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je z rukou těch, kteří je zotročují.


Pod tíhou dvojího jha, moci duchovní a světské, národy se nemohly vzdělávat a budovat si šťastný život.


Váš rozum! Nechť ho hrozby nepřemohou,
by tlak vám nevnutil jho víry.
(Byron: Kain)


Strach je znakem otroků, kteří se bojí buď ještě většího jha, anebo se bojí, že by nevěděli, co si počít bez jha, jež by jim někdo (oni sami nikdy) sňal ze shrbených těl.


Ten, kdo si nepřivyk žít v špatných poměrech,
ten své jho otrocké snáší jen s bolestí.
(Eurípidés: Hekaba)


Ženy stále chtějí, aby se každý podrobil jejich jemnému jhu a aby každý Herkules odložil lví kůži a vstoupil v družinu jejich přástevníků.


Kdo svého Pegasa zapřahá do jha a múzu pohání bičem, odpyká to jako ten, kdo příliš pobýval na robotě u Venuše.


A nezkrocená jeho bujná šíj šlechetného oře, dosud hrdá tak,
poznala jha hanbu náhle a on musil v poli kanóny i rádla tahat.


Když jsou lidé utlačeni a zotročeni mrzkou porobou a útiskem, obracejí ušlechtilou vášeň, jíž svobodně tíhli ke ctnostem, na to, aby svrhli a zlomili to jho otroctví.


Ani kdyby celý svět se zřítil, neskloním šíje pod jho.


Ač v širé jámě té,
tu bez účtů a volni,
přednost davše před snadným jhem
robské slávy tuhé svobodě.


Svobodným se zveš? Tvou vládnoucí myšlenku chci slyšeti, a ne že jsi unikl jhu. Jsi z těch, kdo směli uniknout jhu? Jsou, kdož odhodili poslední svou cenu, když odhodili svou služebnost.


BOS HIC NON COMEDAT, QUI IAM IUGA FERRE RECUSAT
Vůl, který už nechce nést jho, nedostane žrát


Jak skromná krmě dovede výtečně chutnat, když jsi, misantrope, svobodný a divoký, zbavený jha práce a stálého styku s lidmi nenáviděnými!


Nechtěje snášet domácí jho ani se podrobovat, toužil po bloudění a jakémsi dalekém cestování jako kůň, který se opět vrací z pastvy na volné louce ke žlabu a opět je veden k obvyklé práci.


Jen když se budeš toulat bez domova, setřeseš jho ze své šíje.


Někdo si zvolí hrdé cestování pěšky na vlastních nohou a na vlastní pěst, a někdo jiný nečestný způsob putování v sedle mocipána nebo ve jhu zotročeného zvířete, případně střídavě obojí.


Příroda snímá ze spícího člověka jho rozumu i ctnosti.


Tolik Misantropem nenáviděná lidská nedokonalost je příčinou jha, jež tíží každého, byť i sebedokonalejšího jednotlivce, a to v podobě nutného zla - valící se hřmotné státní mašinérie.


Žádný národ na světě se nám nebude moci postavit na odpor, porazíme-li Athéňany a jejich sousedy. Jho otrocké pak ponesou viníci i nevinní.


Ještě nikdy v dějinách se nestalo, aby veleříše, vzniklé násilím, se udržely. I Tamerlanova obrovská říše se rozpadla. Pro Rusko to bohužel neznamenalo ještě svobodu. Bezmála sto let leželo jho poddanství na ruském lidu.


Jsou v neklidné republice
také ptáci, kteří volně
v cizí jho se poddávají?


Děti své rodilas, pokorné sluhy,
v cizí jho spřežené, aby jen žili,
odpouštěla jim denně, tebe že neubránili.
(Sova: Česká země)


Národ, který delší dobu žije v monarchii a náhle se mu dostane svobody, se chová jako zvíře puštěné z klece. Stane se kořistí prvního lovce a znovu upadne do zajetí, protože neví, kde hledat potravu a jak ji vybojovat, nezná úkryty ani obranné manévry. Všemu je život v kleci odnaučil. A právě tak je tomu i s lidmi, takže zpravidla upadnou vzápětí do jha mnohem krutějšího než to, které ze sebe před nedávnem setřásli.


Tu a tam ještě býčci smutně zabučeli pod tíhou nezvyklého jha, ale brzy si na ně zvykli a věrně pomáhali člověku dobývat chléb.


Zvířata navyklá jhu nastrkují do něho hlavu sama.


Jdi mi, jdi; chceš-li už mermomocí sehnout krk pode jho, snášej si jeho tlak a provzdychávej neděle.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm