Vědomí vznešenosti

25. července 2017 v 14:05 | Misantrop

Znaky vznešenosti: nikdy nepomyslet na to, abychom své povinnosti snížili na povinnosti pro každého; nechtít se zbavit vlastní zodpovědnosti, nechtít se o ni dělit; své výsady a jejich naplňování počítat ke svým povinnostem.


VZNEŠENOST
Génius vládne pravým Tao, tou cestou cest,
třímaje ve své ruce lotosový květ;
na vlnách věčnosti pluje jak loď,
až tajemný v dáli beze stop se tratí.


Ozdob se důstojností a vyvýšeností, oblékni si velebnost a vznešenost.


Všenijaký ten pantheismus, mysticismus, theosofismus, upanišadismus, christismus, unio mystica, absorpce v bohu, amor dei intellectualis a jiné psiny, za dodnešní zapamatování jejichž jmen se stydím, jsou oposita Vznešenosti. Do té míry byla "kultura" nízkostí, že neznala protiklad "pantheismus - vznešenost".
(Klíma: Egosolismus, Egodeismus)


Jestliže člověk přijme sám sebe, ale pochopí, že rituál a obřad jsou důležité triky náboženství, jež si sám vymyslel, aby udržoval svou víru ve lži, pak může jeho víru v pravdu živit stejná forma rituálu - pradávná slavnost, která dodá jeho vědomí vznešenosti bytí další opodstatnění.


Lze mezi lidmi nalézt jen málo vznešenosti: její známkou vždy bude nemít strach ze sebe, neočekávat od sebe nic mrzkého, bez váhání se rozlétnout, kam nás to pohání - nás svobodně zrozené ptáky! Ať přijdeme kamkoli, vždy kolem nás bude svobodně a slunečně.


V době, kdy se pokřestily choré, zkažené čandalské vrstvy v celém impériu, byl tu právě protichůdný typ, vznešenost, ve své nejkrásnější a nejzralejší podobě. Vznešenost instinktu, vkus, metodické bádání, génius organizace a správy, víra, vůle k budoucnosti lidstva, veliké Ano všem věcem, viditelné v podobě Římského impéria, viditelné všem smyslům, veliký styl nikoli už jen uměním, nýbrž vtělený v realitu, pravdu, život... A to všechno ne snad přes noc zasypáno přírodní pohromou! Nikoli zašlapáno Germány a jinými těžkonožci! Nýbrž vniveč obráceno lstivými, skrytými, neviditelnými, nedokrevnými upíry!


Už zmizela ta pralesní nádhera a její zbytky jsou jen matným odleskem dávno zaniklé vznešenosti.


Pochopil jsem, že se s touto zemí, v níž jsem se narodil, děje něco obludného, něco strašně absurdního, něco, co nemá obdobu. Pochopil jsem, co je to velikost chátrání, vznešenost rozkladu.


Naše obliba tragédie nespočívá v pocitu krásy, ale v pocitu vznešenosti.


Dnešní kultura je v krizi, upadá tak jako lidstvo samo. Je to pravá guláš a pivo kultura anebo je to vzdychání mužských bab (u žen se nedivím), kde chybí opravdová vášeň a strhující vznešenost.


Cítím, co to je - vznešenost. Máme přece jen svou šlechtu; malý kruh, šlechtu vzdělání. A té chci přináležet.


Veliký muž je jako orel; čím výše vzlétne, tím méně je ho vidět a za vznešenost platí osamělostí své duše.


Jestliže tě venkov zplodil jako ničemu,
ani v lese nedosáhne tvůj duch vznešenosti.


V prostých srdcích bývá pocit krásy a vznešenosti přírody silnější a stokrát živější než v nás, nadšených vyprávěčích slovem i perem.


Nedobře snáší se spolu a zřídka v témž příbytku sídlí láska a vznešenost.


Nebyla nikterak výjimečná žena, ani zvlášť vzdělaná. Přesto však měla v sobě jistou vznešenost, jakousi čistotu, prostě proto, že zůstávala věrná svým ideálům a normám.


Vznešenost v ženském mozečku neboli malichernosti! A přece může to být! - ale je to vír, je to rej!
(Klíma: Soud Boží)


Všechny milostné pletky nynější generace, shrnuté v celek, nejsou než vážná úvaha veškerého lidského pokolení o složení budoucího pokolení, na kterém zase závisí nesčetná pokolení další. Na této věci spočívá všechna pathetičnost a vznešenost milování.
(Schopenhauer: Metafysika pohlavní lásky)


Ti slabší se narodili živí s předurčením, aby se z nich stali misantropové, ale vzdali se své vznešenosti a splynuli s okolím.


Kolik vznešenosti, vsobětkvění, a tedy soumravnosti, kolik symetrie a čistoty bychom museli vynaložit, kolik se jich nadohánět, abychom se připodobnili zvířatům!


Pro srovnání se podívejme na bengálského tygra - ten ideál půvabu, krásy, fyzické dokonalosti a vznešenosti. A pak se podívejme na člověka - na toho ubožáka.
(Twain: Nejnižší živočich)


Ano, na mou milou duši, člověče, jsme zvířata! Ale vznešených zvířat ovšem mezi námi mnoho není. Ale tak to dopadá vždycky, dokud člověku vězí v těle lidovost a dokud se nepropracoval k duševní vznešenosti.


Jakmile nespojuji lidskost se vznešeností, jako to dělají samolibě oni, a dám to nepokrytě najevo, odhaluji tím svoji příslušnost k menšině tak malé, že bych stěží našel spojence.


A potom vykládají o nějaké vznešenosti! Nikdo by se ani neopovážil pochybovat, že jsou hnusní a bezectní.


Lidstvo je schopno přecházet z dobroty do nejhorších krutostí, ze vznešenosti do nejhrubší sprostoty.


Ne že by dobří a lidští byli lidé skrze své skutky či slova, jsou dobří a jsou lidští skrze svoji přirozenou vznešenost.


Vznešenost duše dává křídla tělu; běda dnešnímu aeroplánnímu, berličkovému lidstvu, které to nechápe.
(Klíma: Slavná Nemesis)


Kdo by byl tak osobitý a tvrdil o sobě, že si opravdu umí učinit pojem o velikosti a božské vznešenosti plastického světa řeckého starověku? Každičký pohled na jediné torso jeho dochovavších se trosek dává nám s chvěním pocítit, že stojíme před životem, pro jehož posouzení nemáme ani nejmenšího náznaku míry.


Ctíme ticho, chlad, vznešenost - něco, s čím můžeme hovořit a nebýt hlasití.


Velkolepým odříkáním, z něhož umění, ona vznešenost, čerpá sílu, vytvořila si ze své osamělosti království, kde už k ní nemohou zvenčí rušivě doléhat bouře, nepřátelské vichry.


Rozumnost je totéž, co zbabělost. Totéž, co opak vznešenosti! Rozumnost + vznešenost - toť základní protiklad! Toť to velké Herakleovo rozcestí! Zde ukáže člověk, stojí-li zač!
(Klíma: Ženy Cesareovy)


Ty, kteří Perikleovu vznešenost nazývají ctižádostivostí a nadutostí, vyzýval Zénón, aby i oni byli takovým způsobem ctižádostiví; neboť už samotné osvojování si ušlechtilosti budí v člověku touhu po ní, takže se zvolna a nepozorovatelně stává jeho zvykem.


Krása je vznešenost - toť rozluštění staré otázky.


Čí mohutné srdce by stvořit dovedlo píseň,
jíž zaslouží takový objev a vznešenost látky?
Žádný, tuším, kdo vzešel z lidského rodu,
máme-li hovořit tak, jak poznaná vznešenost přírody žádá.


Související citáty:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm