Chvála a nic, vše jedno

24. srpna 2017 v 11:57 | Misantrop

Vlastní chvála z hrdla smrdí.
Lidská chvála tě nenadýmej.
Chvála a nic, vše jedno.


Když nenajdou se již, kdo chválu by jim vzdali,
ti blázni nadmíru sami sebe chválí;
však kdo je moudrý muž, ten pravdivě jim tvrdí,
že chvála z vlastních úst vždy nepříjemně smrdí.


Z toho už vyčteš, že všecky ty řeči jsou slávy
a chvály chtivost; vždyť skutečnost hovoří jinak.


Naprostá většina knih je špatná a měla zůstat nenapsána; měla by tedy být chvála právě tak vzácná, jako je nyní vzácná hana, pod vlivem osobních ohledů a hesla: Accedas socius, laudes, lauderis ut absens (Staň se spojencem a chval, abys byl chválen, až budeš vzdálen; Horatius, Satiry 2,5,72).


- Píší o mně v novinách! Tady: Chvála vám, umělče, dovedeme vás ocenit, proslavte sebe i nás! - Nu, co tomu říkáš?
- Já nevím. Zdá se mi, že píšou hezky - tak pochvalně. To asi stálo peněz, co?
- Jak to myslíš?
- Podle mého rozumu, čím větší chvála, tím bývá dražší.


Také již Bacon z Verulamu vyslovil: "Nejnižší ctností u chátry (apud vulgus) je chvála. Obdivuje průměrné, pro vynikající nemá smysl."


Jsou to ti, co vše zmeškali,
žalostně živoří tu duše tvorů,
co žili bez hanby i bez chvály.


O plebejcích povím pak už jen to, že ti vskutku jenom rozmnožují počet žijících; i nezaslouží si zvláštní pověsti a chvály za vynikající skutky.


Páni v parlamentu hovoří ke svým voličům, vyprávějí o své vlastní enormní práci a zlovolné zatvrzelosti těch ostatních, avšak nesouhlasně se tvářící masa po nich místo vděku a chvály vrhá syrové, až nenávistné výrazy.


Pověstí a zákony jsme vláčeni tam a sem z místa na místo. Tak zápasíme o chvilkovou prázdnou chválu a usilujeme o slávu posmrtnou.


Země ochraňuj mne! Chraň své nejzdařilejší dítě, na něž můžeš být právem pyšná! Chraň svého milujícího syna! Tys má pravá matka! Jak jsou, na rozdíl od Tebe, jiné matky macešské! Milují více Boha, než krev své vlastní krve; mají více slov chvály pro Ježíše Krista, než pro plod života svého.


Mlčí. To je dostatečná chvála.
(Terentius: Kleštěnec)


Když pak mistr Hanuš skončil, rozlehla se kolem hlučná chvála. On však jako by nebyla jemu. Každý, kdo do Prahy přijel, spěchal podívat se na orloj a každý pak nesl jeho chválu dále do svých končin.


Všem spravedlivým a šlechetným mužům se zajisté dostává větší chvály v době pozdní a po smrti, neboť závist je na dlouhou dobu nepřežije, ba zahyne dříve než některý z nich.


Vybraného muže nesytí obecná chvála.


Být velkým mužem,
který lichotky a lest
klade výš než vtip a čest,
který pletichami přízeň mámí,
se ctí, s přísahou si hraje jako s poklonami,
takto sloužit,
je v tom chvála nebo hana?
(Lessing: Cvičený medvěd)


Jste-li povzneseni nad chválu i hanu: to vznik vaší ctnosti.


Tolik chvály buď o mně samém, jenž, jak sám si dosvědčuji, jsem vždy chvály hoden.


Chvála ctností je chválou něčeho, co je soukromě škodlivé - je chválou pudů, které člověka zbavují jeho nejušlechtilejšího egoismu a síly k nejvyšší péči o sebe sama.


Nesmím být takový cimprlich. "Gelobt sei was hart macht!" jak praví Nietzsche, "chvála tomu, co nás činí tvrdými!"


Jen smrt bude naší vysvoboditelkou, a to jejich smrt! Budiž proto pěna chvála na lidskou smrt, naši osvoboditelku nejsvětější.


Chvála chaosu za ten bordel! Stále ještě existují malé skulinky v tomto totalitním století!


Ha! Ha! Chválu naději tleskejme,
když po hlavě hrdý hlupák chodí,
veden sám, za nos jiného vodí;
při tom při všem však se dobře mějme.


Zda někdy zas při nočních tancích
poskočím bělostnou nohou
k Bakchově chvále?
(Eurípidés: Bakchantky)


Jsem toho názoru, že nejvíc chvály si zaslouží řeč, která potřebuje nejméně cizích příměsků.


Mnoho různých jazyků podává mi mnoho různých poznatků o světě. Chvála tomu babylónu!


I nazvete hrad, jejž vystavíte, Prahou. Budeť mu čest a chvála a bude slovutno světu.


V tomto městě si lidé naprosto neváží věd, řečnictví zde nemá místo, poctivost a dobré mravy zde nedocházejí chvály ani odměny; ale všichni lidé, které uvidíte v tomto městě, vězte, dělí se ve dvě strany: buď jsou odíráni, nebo odírají.


Tak jako různá další slova ve Slovní zásobě B měla kachnořeč ambivalentní význam. V případě, že názory takto kvákané byly ideově správné, vyvolávalo to chválu.


Ó mohutnosti všeho nelidského! Slibuji, že na konci roku ti odevzdám tento můj oranžový zápisníček s plně popsanými stránkami k tvé chvále a na zlost lidem.


Rozhořčením stíháš lidi a je ti to k chvále.


Timur byl zprvu ovčákem. Od dětství byl zchytralého vtipu, ale nadmíru toužil po chvále a vládě nad jinými. Timur byl strašlivý dobyvatel.


Diváci po něm házejí co jim slina na jazyk přinese a co jim právě do pacek padne, ale člověk si nadutě myslí, že jsou to dary a projevy chvály.


Být myslivcem, zabíjet slabá, nevinná lesní zvířata, to není jen zábava, ale i chlouba, čest, chvála.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Žádný kuchař neuvaří totéž jídlo pokaždé stejně. V tom je totiž ta dialektika, jíž vám k vašemu indickému vaření přeji hojnost zároveň s patřičnou mírou fantazie. Spokojenost a chvála vašich strávníků už zákonitě vyplynou samy sebou.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm