V blažené nečinnosti

21. srpna 2017 v 10:36 | Misantrop

Je nutno se rozhodnout buď pro nečinnost, nebo pro sebezničení, což úplně odporuje i zdravému rozumu i těm prostým, ale plně zákonitým instinktům, které jsou vlastní každému živému organismu.


Schopenhauer byl přesnější; jeho učení a učení církve vycházela ze společného hlediska; opíral se také o nespravedlnost a hanebnost světa, vyrážel také s Následováním Ježíše Krista bolestný výkřik: "Je skutečně bída žíti na zemi!" Puzena po též stopě jako Následování, tato teorie dospívala rovněž, ale aniž zbloudila v tajuplných bludištích a na pravděnepodobných cestách, stejného konce, rezignace nečinnosti.


Často jsem také lehával celé hodiny v zahradě ve vysoké trávě. - Tak plynul den za dnem, až jsem se nakonec samým dobrým jídlem a pitím stával pomalu melancholickým. Údy se mi věčnou nečinností uvolňovaly z kloubů a zdálo se mi, že se samou leností úplně rozpadnou.


Byly to dny, kdy nečinnost byla vpravdě tou nejpříjemnější a nejplodnější činností.


Měl rád to neuspěchané ovzduší. A s radostí si uvědomoval, že nečinnost už nemusí být zatracována jako maření Času a že mysli jsou vítána i ta nejkřehčí snění.


Drahocenné nicnedělání bylo tím prvním a nejdůležitějším z požitků, které jsem si chtěl ve vší sladkosti vychutnat, a vše, co jsem během svého pobytu dělal, bylo vlastně jen rozkošným a nutným zaměstnáním muže, jenž se oddal nečinnosti.


Divoch si obstarává to nejnezbytnější ze dne na den, což mu dá jen málo práce, a pokud neprchá před bouří, šelmou nebo něčím jiným, udělá sotva krok: nade vše miluje zahálku a nečinnost, celé dny se líně a mlčky povaluje ve své nehostinné chýši, pod širým nebem, v rozsedlinách mezi skalami nebo v jeskyních.
(Leopardi: Chvála ptáků)


Nade vše velebili rozkošné hospodářství cikánské tlupy. Záviděli té divné čeládce, která v blažené nečinnosti smí užívat všech dobrodružných půvabů přírody; a měli náramnou radost, že se jim aspoň poněkud podobají.


Osud mu dal možnost užívat vlastního majetku v nečinnosti, žít v míru a vládnout svému národu, on však považoval život, při němž by druhým nepůsobil zlo a od druhých zlo netrpěl, za nesnesitelně nudný, tak jako Achilleus nesnášel nečinnost.


Ve chvilce se Achilleovo vojsko s Patroklem v čele hnalo proti nepříteli. Všichni pláli touhou po boji. Už se jim za tu dlouhou dobu nečinnosti stýskalo po bitevní vřavě.


Z nerozumu a pro planou slávu se potloukal světem a působil mnoho nepříjemností jak sobě, tak jiným, ve zbraních, na lodích a v táborech hledaje štěstí, jež nalezl nyní neočekávaně v nečinnosti, zahálce a klidu. Neboť co jiného je cílem válek a nebezpečí pro chatrné krále, kteří jsou plni bídy a nerozumu, nikoli jen proto, že se místo za ctností a dobrem honí za přepychem a rozkoší, nýbrž i proto, že nedovedou ani opravdu rozkoší a přepychu užívat?


VARIAM SEMPER DANT OTIA MENTEM
(Lucanus, Farsalské pole 4,704)
Nečinnost vždy plodí všelijaké nápady


Lid potřebuje panem et circenses. Přísný filadelfský trestní systém vytváří prostřednictvím samoty a nečinnosti trestním nástrojem pouhou nudu: a je to tak strašné, že to chovance dovádí až k sebevraždě.


Každá práce mě děsila - byla mi ještě protivnější než nečinnost.


VITIA OTII NEGOTIO DISCUTIENDA SUNT
(Seneca Mladší, Listy Luciliovi 56,9)
Škodlivé následky nečinnosti se musí odstranit prací


Mistr Čuang řekl: "Vy tu hořekujete nad neužitečností velkého stromu. Proč jej nepěstujete v kraji, kde není nic, na širé nekonečné pustině, kde byste se mohl kolem jeho kmene v blažené nečinnosti toulat a svobodně, šťastně uléhat k spánku pod jeho korunou?"


Taková zdánlivá nečinnost duše i těla je někdy velmi příjemná a začasté i velice prospěšná.


Světec se oddává dílu nečinnosti
a hlásá učení beze slov.
Činem je nečinnost,
prací je zahálka.


V přírodě vždy převládá mír a klid a dlouhá období nečinnosti, sem tam se mihne zvíře a hned se zase schová do úkrytu; přirozeně násilnická povaha člověka by se nudila takovými obrázky.


Nikdy neměli by muži rozumní
svým dětem dávat příliš velké vzdělání!
Vždyť vedle hany pro svou nečinnost
i zášť a závist klidí u všech občanů.


"Jaký je tedy podle tebe ideál života?"
"Dosáhnout ve státní službě vynikajícího společenského postavení a pak užívat v čestné nečinnosti zaslouženého odpočinku..."


Duši samu už svědomí hryže,
že žije v nečinnosti a topí se v bahně.


Nic není přítomné době cizejší než nečinnost. Jestliže někdy uvažujeme o odpočinku od naší dřiny, je to jen proto, abychom se k ní opět mohli vrátit. Pokrok odsuzuje nečinnost. Práce nutná ke spasení lidstva je obrovská, je vskutku bez hranic, neboť jakmile dosáhneme jednoho úspěchu, v dálce se začne rýsovat další úkol.


Příkazem filosofie je, abychom byli nezávislí na činnosti nebo nečinnosti kohokoli jiného.


Nečinnost hbitě nás žene, i hledáme na lodích, vozech
blažený život; co hledáš, je tady, je v nejpustší vísce,
jenom když provází tě vždy klidná a pokojná mysl.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm