Aby zdatnost žila dál

20. ledna 2018 v 15:18 | Misantrop

Přírodní pravidla selekce musejí být zachována, aby zdatnost žila dál - poučení pro lidi.


V roce 380 uznal římský císař Theodosius I. křesťanstvo za státní církev. Tentýž zrádce zakázal i olympijské hry! (Ti umazanci se štítili i sportu, tělesné zdatnosti, štítili se mýdla - a hygieny v kalokagathickém smyslu vůbec!)


Antická náboženství měla za světce vojevůdce a panovníky, naše náboženství muže ducha, a ne činu. Pro nás je nejvyšší ctností pokora, sebezapření a pohrdání světskými poctami, pro tehdejší lidi byla ideálem smělost ducha, tělesná síla a zdatnost.


Muži se podivovali síle a zdatnosti jinochů.


Hitler kladl mimo jiné také důraz na výchovu mládeže pomocí pěstování kultury těla a osobní zdatnosti. Já jsem také toho názoru, že tak, jako se každý den myjeme, stejně tak bychom měli i denně cvičit a posilovat jak svaly, tak i mozek, neboť obojí má tendenci bez pravidelného procvičování atrofovat.


Pěstování síly, tělesné zdatnosti, vůle a disciplíny ustupuje do pozadí. Hrdinové nové fronty jsou dnes vozíčkáři, buzeranti, transsexuálové, narkomani, kreténi, svíčkové báby a plytké celebrity.


Čeho ubývá? Vůle k vlastní odpovědnosti, známka úpadku autonomie; branné zdatnosti.


Není divu, že pohasla vojenská zdatnost. Příčinu nutno spatřovat v tom, že politické uspořádání nebylo dobré a že se nenašel nikdo, kdo by se dovedl postarat o lepší.


Nikoli ctnost, nýbrž zdatnost.


Římané věděli, že válka je nevyhnutelná, a odkládá-li se, děje se tak k užitku nepřátel. Nezamlouvala se jim zásada, kterou dnes do omrzení opakují naši mudrci, že je totiž třeba získávat čas. Přidržovali se pravidla vyhovujícího jejich zdatnosti a prozíravosti. Protože válku nezažehnáš, jen ji oddálíš k vlastní škodě.


Řím vůbec nejvíce slavil tu stránku zdatnosti, která se týká činů válečných a vojenských; svědectvím toho je, že nazývají zdatnost (ctnost) jedním a týmž slovem "mužnost" - virtus - a výraz, kterým speciálně označují mužnost, je obecným pojmenováním pro zdatnost (ctnost) vůbec.
*
Filopoimén válku samu pak cenil jako nejvšestrannější předpokládanou podmínku pro zdatnost a všemi, kteří se těmito věcmi nezabývali, zcela pohrdal jako lidmi neužitečnými.
*
Cítíme lítost nad slabostí lidské povahy, že nemůže ani u povah pozoruhodných a ve zdatnosti vynikajících vydávat dobro zcela dokonalé.
*
Zdá se, že břímě cizí zvůle někteří pokládají za důležitou část politické zdatnosti.
*
V nejznamenitějších skutcích se nejeví tak veskrze zdatnost a zbabělost, ale často nepatrný skutek, výrok, žert nějaký spíše ozřejmí povahu než bitvy s tisíci a tisíci mrtvých, největší řady vojsk a dobývání měst.
*
Alexandros pokládal Iliadu za vademekum válečné zdatnosti a měl ji stále se svou dýkou ležet pod poduškou.


Miloš Obilič byl uznávaný hrdina, u carského dvora se hovořívalo o jeho dobrotě srdce, o jeho moudrosti a zdatnosti, zvláště však byly vynášeny hrdinské kusy, které konal sám nebo se svými přáteli Markem králevicem a Milanem Toplicou.


Jistě ani naše doba nezůstane tak docela stranou vůči mužům, kteří si zasluhují zmínky a památky, nýbrž dá zazářit jak nebývalé tělesné zdatnosti, tak i znamenitému filozofickému vědění.


Lúkiános ve svém dialogu Anacharsis neboli O tělesné výchově nechává promlouvat státníka Solóna, jenž vysvětluje cizinci Anacharsidovi, proč se Řecko stalo velmocí pomocí pěstování múzických umění, zdokonalování duše a hlavně díky výchově k tělesné zdatnosti pro případ vedení války. Plastický obraz starého Řecka v mé hlavě tak dostává zřetelnější kontury. Už to skoro vidím. To musela být doba! Trochu mi to připomíná Hitlerův Mein Kampf. Vždyť také Hitler chtěl oživit ducha antiky v nacistickém Německu, nezřídka i s pomocí stejných metod. Vzpomeňme jen namátkou renesanci klasických forem v nacistickém umění, noční pochodňové průvody za zvuků fléten (za "třetí říše" vylepšené o pochodový rytmus vojenských bubnů) či důraz na výchovu mládeže k zmužilosti, odolnosti a fyzické zdatnosti - též jako předpoklad pro vypěstování tvrdého národa, jenž by si v případné válce dokázal uhájit svou národní svobodu (to všechno je převzaté z antiky).


Všichni vládcové ve všech dobách se snažili vštípit svým poddaným falešné pojetí světa, ale nemohli si dovolit vzbudit iluzi, která by směřovala k oslabení vojenské zdatnosti.


Cheirón své žáky vychovával k tělesné zdatnosti, učil je jezdit na koni a střílet z luku, házet oštěpem, zápasit, běhat o závod a vštěpoval jim svou moudrost.


Jen ta obrana je dobrá, spolehlivá a trvalá, která závisí na tobě a na tvé zdatnosti.


Svěřili ho nejlepším učitelům, aby se učil moudrosti i tělesné zdatnosti.


Dobrá byla zdatnost mého těla kvůli spořivosti. Spím jen v nevytápěných místnostech. Jak jsem oblečen, zdravotnicky i esteticky, je mně fuk, a 4 Kč na stravu stačí každému člověku: jíst jenom syrové věci: to slouží stejně zdraví jako kapse.


Angličané tvrdí, a do jisté míry oprávněně, že kdo pojídá česnek, jde sice nahoru se zdravím a tělesnou zdatností, ale shazuje se společensky. Indové toho nedbají.


Zvláštní, jak známo, přispívá ke zdatnosti a ke štěstí, kdežto obecné je pro mysl jen nutným zlem.


Každá, ať jakákoli ženská výchova má na zřeteli pouze lapání mužů. Jedny je chytají na hudbu a kadeře, druhé - na svoji učenost a občanskou zdatnost.


ARDUA MOLLIMUR, SED NULLA NISI ARDUA VIRTUS
(Ovidius, Umění milovat 2,537)
Obtížný sledujem úkol, však zdatnost jen v obtížích žije
*
MACTE (ESTO) VIRTUTE
Sláva (zdar) tvé zdatnosti

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm