Spiknutí ničemů

29. ledna 2018 v 18:10 | Misantrop

Tvrdím, že svět je spiknutí ničemů proti slušným lidem, lotrů proti ušlechtilým. Když se dva nebo tři ničemové poprvé ocitnou pohromadě, snadno, jako nějakými smluvenými znaky se navzájem poznají a hned se spolu domluví. A jestliže tím neutrpí jejich zájmy, jistě bude jeden druhého přitahovat a budou si jeden druhého velice vážit. Když ničema jedná či obchoduje s jiným ničemou, často jedná poctivě a nesnaží se ho oklamat; jestliže má co dělat s čestnými lidmi, není myslitelné, že by nebyl věrolomný, a kdykoliv v tom spatří výhodu, pokusí se je zničit, i kdyby to byli lidé srdnatí a schopni pomstít se, protože má naději, že svými podvody přemůže jejich odvahu, a obvykle mu to vyjde. Viděl jsem kolikrát bojácného člověka, který se octl mezi ještě bojácnějším ničemou a slušným odvážným člověkem, a ze strachu se přidal na stranu ničemovu; stává se to dokonce vždy, kdykoli se obyčejní lidé octnou v podobné situaci, protože cesty odvážného a slušného člověka jsou dobře známé a jednoduché, cesty padoucha jsou skryté a nepředvídatelně rozmanité. A jak každý ví, všechno neznámé nahání více strachu než to, co známe, a člověk se snadno vyhne odplatě ušlechtilých lidí, už zbabělost a strach stačí k jeho záchraně; ale žádný strach a žádná zbabělost nestačí k tomu, aby člověk unikl skrytému pronásledování, úkladům a zjevným ranám, které mu zasadí podlí nepřátelé. V každodenním životě se skutečné odvahy nikdo nebojí už proto, že není doprovázena přetvářkou, a chybí jí tedy nástroj, který vzbuzuje hrůzu; často se odvaze ani nevěří; a ničemů se lidé bojí, jako by odvážní byli, protože díky přetvářce jsou za odvážné považováni.
Chudých ničemů je málo; jestliže slušný člověk upadne do bídy, nikdo mu nepomůže a mnozí z toho mají radost; ale když zchudne ničema, celé město mu běží na pomoc. Důvod není těžké pochopit: přirozeně se nás dotýkají neštěstí našich druhů a společníků, protože ohrožují nás samotné; a pokud můžeme, rádi přispěcháme na pomoc, protože kdybychom ji odmítli, vypadalo by to, jako bychom se v hloubi duše smiřovali s tím, že se v podobném případě odvrátí od nás. A ničemové, kterých je na světě více a kteří jsou schopnější, drží dohromady jako společníci a druhové, i když se nikdy neviděli, a v případě potřeby si navzájem vypomohou podle pravidel spolku, který spolu mlčky uzavřeli. Připadá jim dokonce skandální, když se nějaký známý ničema octne v nouzi, protože ve světě, který slovy vždycky uctívá ctnost, bývá chudoba často považována za trest, takže by hanba jednoho mohla uškodit všem. Aby takový skandál nedopustili, nasadí všechny páky, takže se málokdy stává, pokud to není někdo zcela neznámý, že by se lotr dostal do nesnází a všechno by se nějak přijatelně nezahladilo.
(Leopardi: Myšlenky)


Leopardi zřejmě také neměl moc rád lidi - známka vytříbeného vkusu a nezkaženého ducha. Jeho axiom "tvrdím, že svět je spiknutí ničemů proti slušným lidem, lotrů proti ušlechtilým..." by se měl tesat do mramoru!


Ke komukoliv přistoupíte, na tom pášete bezpráví, vy ničemové. Vy sami jste hodni pořádného trestu. Je nám třeba dobrých mužů, vy ničemové.


Jsem jako můj nejoblíbenější řecký filosof, jenž davu spílá a v hádankách mluví: "Proč mlčíš, Hérakleite?" - "Abyste vy mohli tlachat! - Co se divíte, ničemové? Lépe hrát s dětmi kostky, než s vámi spravovat obec!"


Jednotni v zločinech, na všech polednících
důmysl mají jen k vraždám, ničemníci.


Vracím se pomalu od studánky zpátky do svého posvátného slovanského háje. Odevšad se ozývají výbuchy, řvaní ničemníků a hulákání ožralů. Všude se válí odpadky. Většina lidí je opravdu jen blbý ničemný dobytek bez vyššího směřování.


Ivan Dmitrič říkal, že za všechno utrpení nechce po všech zatracených ničemech nic jiného než jedinou laskavost - aby ho zavřeli do samotky. Nebo mu nedopřejí ani to?
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Zachvátily mě dravé proudy Ničemníka.
Ničemník bude jak trní zavržené všemi, nikdo na ně rukou nesáhne.


Schopenhauer nepokoušel se nijakž, aby vám dokázal, že ten je svrchovaně dobrým Bohem, jenž ochraňuje ničemů.


Křesťanství nemá budoucnost! Jestliže nedokázalo zvítězit nad lidstvem v době svého největšího rozvoje a bezmocně se ocitlo v rukou hrstky ničemů jako nástroj drzého klamu, teď, kdy už sám pojem křesťanství je vyčichlý, bylo by podivné a směšné čekat na nějaký zázrak... Dějiny neodpouštějí: co jednou zmizelo ze scény, to se nevrací!
(Arcybašev: Sanin)


Znám hodně těch, kdo si z pláštíku náboženství dělali štít a pod tímto úctyhodným rouchem mají dovoleno být nejhoršími ničemy na světě. Třeba se o jejich piklích ví a oni jsou až tuze dobře známi, přece proto nepožívají mezi lidmi o nic menší vážnosti.
(Molière: Don Juan)


Nebýt mé záliby v rozkoši, snad bych se stal zločincem nebo uhlazeným a vychytralým ničemou, pravým jezuitou, a jistě bych zbohatl.


Dobrých lidí je málo, ale ničemů a vrahů až bůh brání!
(Čechov: Neklidný host)


Jsou lidé, kteří rádi vidí, když ničemové urážejí a tupí lidi proslulé svým uměním. Říkají: "Nevšímejte si jich, nechte je křičet, ubožáky, ať můžeme s potěšením pozorovat, jak po vás ti pobudové házejí bláto." Nesdílíme tento názor. Domníváme se, že je třeba tyto pobudy trestat, jestliže jsou drzí a darební a zvláště když nudí. Tyto historky - až příliš pravdivé - nacházíme a musíme nacházet na mnoha místech, jako bychom se měli setkávat na všech rozích s nápisy proti zločincům: Oportet cognosci malos - Je třeba znát ničemy.


Čím větší blbec, tím větší má potřebu zvěčnit tu svou vypatlanou mysl ve vypůjčené knížce, aby to pak druzí musili po něm číst a zřít. Takové ničemy bych rovnou bez soudu popravoval, jinak zaplaví svět úplná debilita, která si hraje na chytrou.


Ty zbabělý ničemo, k tobě se stydí hlásit sama příroda. Tebe spíchnul krejčí.
(Shakespeare: Král Lear)


"Jdi pryč, prase, jdi pryč a vem si na sebe něco, co odpovídá tvému nízkému postavení holiče! Okamžitě pustíš z hlavy ty svoje novoty, nebo ti dám napráskat! Ven! Ven, ty ničemo!" křičel statkář. "Neopovažuj se ke mně přiblížit, nebo budu muset dát celý dům vyčistit posvátným kravským trusem."
(Povídky z Indie: Odborová organizace holičů)


Lid se dá udržet ve větší závislosti, když se mu jednou rukou dává, co se mu druhou rukou bere; takovou politiku prováděl Josef vůči Egypťanům. Avšak toto prázdné sofisma má pro stát následky o to zhoubnější, že peníze se nikdy nevracejí k těm, z jejichž rukou vyšly, a že při takovýchto zásadách se obohacují jen ničemové, kteří kořistí z užitečných lidí.


Ničemové, vidouce zisk svůj v donášení a vyčmuchávání činů bližních svých, donášejí tím silněji, nedbajíce mnoho na pravdu a na čest bratrů svých, a jako psi lísají se ocáskem pánu svému, který je živí za to, že štěkají na jiné.


V dějinách lidstva neznám - věřte mi -
dobráka nebo reka srdnatého,
křesťana nebo věštce výtečného,
jenž neupadl v sítě ničemy.


Jaká spousta mladých dívek přináší svoji čistotu v oběť molochu veřejného mínění, vdávajíce se za ničemy, jenom aby nezůstaly pannami, to jest vyššími tvory!


Nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Nenávidím, co dělají, nepropadnu tomu.


Nezapomene osud dát vám, co zasluhujete, ubozí ničemové!
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Ať je jich sebevíc, budou skoseni; ničemník zajde.


Jakýpak zisk může mít člověk z toho, když získá celý svět a nádavkem obdrží žaludeční vředy, zvětšenou prostatu a silné brýle? Mack a jeho mládenci se vyhýbají této pasti, obcházejí tento jed, překračují tuto smyčku, zatímco celé generace polapených, otrávených a spoutaných lidí na ně řvou, že jsou ničemové, že to s nimi jednou špatně skončí, že jsou skvrnou města, zloději, grázlové a povaleči.
(Steinbeck: Na Plechárně)


Protože my to, co takový otrocký "vojenský hrdina" dělá z milostivého dovolení a na rozkaz, děláme z vlastní vůle a z vlastní iniciativy, proto spílá nám svět lotrů, ničemnic.
(Klíma: Soud Boží)


Ó Zarathustro! Jsme oba dva praví ničemové v dobrém a ničemové ve zlém. Mimo dobro a zlo jsme nalezli svůj ostrov a zelenou svou louku - my sami dva! A proto již je třeba, abychom spolu byli zadobře!


Co chceš mezi lidmi, ničemo! Vždycky jsi jim jen ubližoval a oni tobě taky! Pryč od lidí!
(Čechov: Darebák Platonov)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm