Ze všech lidských znalostí

7. ledna 2018 v 17:56 | Misantrop

Ze všech lidských znalostí nejužitečnější, ale nejméně pokročilá, se mi zdá znalost člověka.


Pokud jde o nové pohledy, které nabízí nějaký román pro poznávání lidského srdce, velmi dobře si při nich připomínám všechny předchozí, a dokonce jsem rád, mohu-li je mezi řádky vyčíst. Tento druh potěšení se týká románů jen potud, pokud rozšiřují mé znalosti o člověku.


Lidé ušlechtilejšího druhu a vyššího nadání často, zejména v mládí, prozrazují nápadný nedostatek znalosti lidí a světa. Proto je snadné je podvést nebo jinak oklamat, zatímco nízké povahy se ve světě vyznají mnohem rychleji a lépe.


Při znalosti lidské duše si jako jednu ze svých mála zásad stanovil: nikdy neodpočívat, nikdy se nevracet, stále vpřed.


Roky budou míjet a vy budete od tělesných požitků přecházet do asketičtějších, ale o nic méně uspokojivých sfér; přijdete třeba o svěžest svalů a chuť k jídlu, ale to, co získáte, se tomu, co ztratíte, vyrovná; dosáhnete klidu a hlubokých znalostí.


Jen sami, odkázáni pouze na vlastní usilování, bez pomoci, kromě znalosti Buddhova učení (a hínajánové filosofie!), postupujeme vpřed a dosahujeme cíle.


"Kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem," praví přísloví. Při znalosti několika jazyků sice pořád budu jenom jeden, nebude mě víc, podle toho, zda ovládám dva či tři další jazyky, ale zato bude můj obzor tolikrát rozšířen. Poznám z různých jazykových podob nějaké věci, jaká která ta věc je, viděna z vícero úhlů, neboť v každé jiné řeči může mít jiný kmen a vyjadřovat něco jiného. Poznám například, že strom v češtině strmí, v němčině že je postaven a v dalších jazycích že je ze dřeva.


Užitek z dobré znalosti historie nikdy není k zahození.


Arciže by do literárního časopisu, jak si jej představuji, mohli psát jen lidé, v nichž by se pojila neúplatná poctivost se vzácnými znalostmi a ještě vzácnější soudností: proto by se celé Německo zmohlo nanejvýš a stěží na jeden takový časopis.


Německá výchova byla před válkou stižena mimořádně mnoha nedostatky. Byla velmi omezena jednostranným způsobem kultivace pouhých vědomostí na úkor znalostí.


Člověk musel spoléhat jen na své znalosti zásad Angsocu a na vlastní odhad toho, co po něm vlastně Strana chce.


Nesčetné luxusní znalosti a luxusní schopnosti, které dřív byly součástí naší výchovy, teď u každého z nás musí ustoupit nevyhnutelnému zaměření na odborný výcvik pro práci v klíčovém průmyslovém odvětví. Jsme si vědomi, a skláníme se před tím, že většina takzvané "kultury" - vyjímaje technické znalosti - je a zůstane luxusem pro dobu, kdy nebude hrozit žádné nebezpečí (dobu, která se snad už nikdy nevrátí).


Obávám se, že mi nakonec někdo odpoví, že všechny ty velké věci, znalosti, umění, věda a zákony byly lidmi moudře vynalezeny jako spásný mor, aby se předešlo přílišnému rozmnožení druhu, ze strachu, že svět, který nám byl určen, se stane pro své obyvatele příliš malým.


Ačkoli měli Egypťané značné anatomické znalosti, vážili si více než mozku plic, jater, žaludku, ba i střev, nejvíce však srdce, tedy instinktu. Srdce, tedy neomylný živočišný instinkt, bylo sídlem rozumu, veškerého citu a charakteru člověka - žádný mozek! Jak je to vůbec možné u tak vyspělé civilizace? Snad je to dáno tím, že starověký Egypt ještě mohl plně důvěřovat a spoléhat na své dosud nezkažené instinkty a mohl se jimi tedy bez obav ze ztroskotání řídit jako kormidelník střelkou kompasu, která se tehdy nevychylovala ze správného směru, tak jak to vidíme a zažíváme plni obav v dnešní vychýlené době.


Znalosti mytologie se jeví někdy povrchními nebo i nepřesnými a zmatečnými. Musíme si ale uvědomit, že mytologie je obor sám dosti nepřesný a zmatečný, pojednávající o věcech objektivně neexistujících, a tudíž podléhajících takovému množství výkladů, kolik je vykladačů. Který z nich má pravdu? Každý a zároveň nikdo. Vymýšlejí si totiž všichni.
(Pozn. Mis. k: LaVey: Satanská bible)


Neúčinné byly jejich čarodějné kejkle a znalosti, jimiž se vychloubali, se ukázaly jako hanebný klam.


Ale dnes už není raný středověk, dnes už máme více znalostí, dnes už není tak snadné ohlupovat národy.


Nejúčinnějšími modlitbami, abychom dosáhli znalosti pravdy, je studium a píle. Kdokoli je bez předsudků, je tím bližší pravé znalosti a tím schopnější dobrého vzdělání.


Bakterie jednají na základě znalostí svého prostředí: vycítí chemické rozdíly a plavou směrem k cukru a pryč od kyseliny. Imunitní systémy komplikovaných organismů projevují schopnost učit se a pamatovat si. "Živoucí systémy jsou schopny poznání. A život jako proces je proces poznání. Tento výrok je platný pro všechny organismy, ať nervový systém mají, nebo nemají."
Věřit v pokrok znamená věřit, že lidstvo se s použitím moci, kterou nám dávají rostoucí vědecké znalosti, dokáže osvobodit od hranic omezujících život ostatních zvířat. To je naděje, kterou dnes chová téměř každý, ale je to naděje nepodložená, neboť i když lidské znalosti a s nimi i lidská moc pravděpodobně porostou dál, lidské zvíře zůstane stejné: velmi nápaditý druh, který je však zároveň jedním z nejdravějších a nejničivějších.
Darwin ukázal, že lidé jsou jako ostatní zvířata, humanisté tvrdí, že nejsou. Trvají na tom, že za použití všech znalostí dokáže lidstvo ovládnout své prostředí a prosperovat jako nikdy dřív. Tímto prohlášením obnovují jeden z nejpochybnějších křesťanských slibů - totiž že spása je přístupna každému.
Humanisté věří, že znalost pravdy osvobozuje, a zároveň s tímto tvrzením si představují, že jsou tedy moudřejší než myslitelé předchozích dob. Ve skutečnosti jsou však v sevření zapomenutého náboženství.


Ježíš stojí mimo všechny znalosti - jeho "vědění", toť právě čirá pošetilost o tom, že něco takového jest.


Mnozí monsignoři nemají více znalosti.


Neboť tento se skutečně vážně domnívá, že je "vzdělaný", rozumí životu a má znalosti; zatím se ale s každým novým přírůstkem "vzdělání" tohoto druhu vpravdě světu stále více odcizuje, až skončí buď v sanatoriu, nebo jako "politik" v parlamentu.


Chudí bez znalosti věcí, co jiného jsou než oslíci obtížení břemeny.
(Jan Ámos Komenský)


Politické znalosti široké masy nejsou naprosto vyvinuté natolik, aby samy o sobě dospěly k určitým obecným politickým názorům a vyhledaly osoby, jež tu připadají v úvahu.


Lidé jsou hloupí, protože nemají znalosti;
a nemají znalosti, protože jsou příliš hloupí, aby je získali.


Moudrému dej a bude ještě moudřejší,
pouč spravedlivého a přibude mu znalostí.
(Bible: Přísloví)


Chtěl bych získat, či spíše potvrdit znalost, jak se správně chovat za deště a v noci a v zimě. - Chtěl bych se umět vůbec pohybovat v divočině tak, abych přežil a hlavně, abych se dovedl úspěšně vyhýbat lidem. Lidé jsou ze všech tvorů nejnebezpečnější.


Léto mi poskytuje praktickou výuku přírodních věd tou nejlepší formou - přímo v terénu. Naleznu-li nějakého zajímavého živočicha nebo nějakou zvláštní rostlinu, již neznám nebo již nedovedu pojmenovat, snažím se pomocí různých informačních kanálů na jméno té bytosti přijít a zjistit o ní něco víc. Ale dělám to i obráceně: dočtu-li se, nebo jinak dozvím, třeba o bylině, jménem černohlávek obecný, jdu ven do přírody a pokouším se ji tam najít. Dnes se mi to právě s tím černohlávkem povedlo. Jsem na sebe pyšný. Pomaloučku polehoučku získávám touto zábavnou metodou docela slušné znalosti.
*
Mezitím se vedle mne zjevila žlutočerná housenka. Tedy, tělo má žluté a na něm dvě boční řady černých puntíků. Nevím, k jakému druhu motýlů patří. Je jich tolik a tak dalece mé stále ještě skromné znalosti přírody nesahají.
*
Jakkoli se považuji za přírodního filosofa, je zdrcující pravdou, že mé znalosti přírodopisu jsou povážlivě chatrné. Chtěl bych toho tolik poznat, tolik se toho naučit, tolik si toho přečíst, tolik toho zkrátka prožít, že ani devatero životů devatera koček by mi k tomu nestačilo.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm