O původu věcí a bytostí

10. února 2018 v 15:21 | Misantrop

Nejmocnější síla v člověku, vedle síly sebeuchování, její nutně mystický původ, soudě podle mohutnosti a neodolatelnosti slasti - stává se devastátorem, co hůř, devalvátorem všeho.


Nelze se dosti vynadivit tomu, jak si lidé v této věci vedou. Agamemnón, Achilleus. Oni, protože se řídí svým každým zdáním, způsobí a vytrpí takové strasti! A která tragédie mívá jiný původ než právě ten?
(Epiktétos: Rozpravy)


Lidé jen s námahou dívají se trochu kriticky na zřídla svých věr a původ své víry.


Odvážili se zvát soustrast ctností (- každé vznešené morálce je slabostí -); šli dále, udělali z ní vtělenou ctnost, základ a původ všech ctností - jenže ovšem, což je třeba mít na zřeteli, z hlediska filosofie, která byla nihilistická, která si napsala na štít popření života.


Uznat mimopozemský původ Ježíše Krista bych mohl jedině s výhradou, že sem spadl z Měsíce, a to rovnou na hlavu!


Jejich původ je zlý, jejich špatnost vrozená a jejich myšlení se nezmění navěky.


Národy se obracejí k Bohu s modlitbami, přinášejí mu oběti a dary, aby skončilo jejich neštěstí, které má svůj původ v nedbalosti, v nevědomosti a ve špatnosti jejich vůdců, v nesmyslnosti jejich zřízení, v jejich pošetilých obyčejích, v jejich nesprávných názorech a zejména v nedostatku vzdělanosti.


Čas od času vyjde ze středu lidstva tvor, jako jsem Já: tvor, který se narodí jako člověk, je vychováván jako člověk, ale přesto potom žije dál jako divoké bohozvíře - jako vznešená bytost, jejíž původ prozrazuje už jen nesmazatelná pupeční jizva.


Zdědil ten trůn po předcích, kteří tu velkou říši zvětšovali od rodu rod
Rád dokazoval svoji moc a sílu, svůj původ


Panské právo dávat jména sahá tak daleko, že bychom se měli odvážit pojmout i původ jazyka samého jako projev moci vládnoucích: říkají "toto jest to a to", každou věc a každé dění pečetí zvukem a zároveň si je tím jakoby přivlastňují.


Zástupům těch, kteří ve středověku řecky a latinsky pouze mluvili, nedával jejich náhodný původ právo číst geniální díla napsaná v těchto jazycích, neboť to nebyla řečtina a latina, kterou znali oni, nýbrž vytříbený jazyk literární.


S tím, co víme, můžeme nakládat jak chceme, nehledíce ani na původ, ani na knihu.


Hovado nízkého původu totiž nikdy nezapře svou hovadskou podstatu, i kdyby ho náhoda, šprtání a doprdelelezectví obdařilo třeba deseti doktoráty.


Jistá rychlá a chytrá konání, která může člověk pozorovat například na zvířeti, mu zůstávají v oku zprvu sumárně jako skutečnost, není schopen rozpoznat jejich původ a pomáhá si tím, že tyto jevy označuje jako "instinktivní".


Mimikry: Nezdá se mi, že by tak úžasná a záhadná schopnost převleku měla svůj původ jen v nějaké mechanické hře evoluce na pokus a omyl. Něco tu ještě pořád chybí... - prvek vůle! Když si představíme živého tvora, kterak usilovně a nepřetržitě myslí na užitečnost ochranného maskovacího převleku a že na to myslí tak dlouho po mnoho generací, až se tato myšlenka nakonec zobrazí na povrchu těla, náhle je nám evoluce bližší, představitelná, pochopitelná, úplná.


Láska ke zvířatům je něco mnohem pozdějšího, jemnějšího, vyššího než láska k lidem; tato má původ v sobeckém, ubožáckém pocitu solidarity; ona je objektivní, nadsobecká, čistě "etická".
(Klíma: Soucit se zvířaty)


Hledáte-li původ etiky, podívejte se na životy ostatních zvířat. Kořeny etiky jsou ve zvířecích ctnostech. Člověk nemůže žít dobře bez ctností, které sdílí se svým zvířecím rodem.


Usoudil jsem, že jsou na světě patrně dvojí lidé, kteří nemají týž původ od Adama, ale jsou, protože se tak krutě pronásledují, buď divocí, nebo krotcí, tak jako ostatní zvířata.


Také fašistické nátury dnešních lidáků mají původ a počátek někde s početním rozmachem lidstva, řekněme nad pravěký milion lidáků na celou zeměkouli.


Všichni jsme spjati s osudem, někdo řetězem zlatým a volným, jiný těsným a nevzhledným, ale co na tom záleží? Všichni lidé jsou pod týmž dozorem, připoutáni jsou i ti, kteří připoutali. Jednoho poutají čestné úřady, druhého majetek; některé tíží jejich urozenost, jiné jejich nízký původ.


Buddhova nauka úplně odmítá spekulovat o podstatě a původu světa a vůbec neuznává jeho božský zdroj či původ.
(Úvodem k Dhammapadam)


Nicméně přemýšlet o původu věcí a bytostí je vždy dobrodružné i poučné zároveň, a to mě baví. Podle toho, i podle jiných ušlechtilých zájmů, se pozná modrá krev, jež se nedá zapřít a jež vyplouvá na povrch v mnoha znameních, spolehlivěji než úředně doložený rodový původ či krevní zkouška.


Všechny naše ctnosti mají původ jen v nenávisti, ressentimentu: nenávist ke svini jest jedinou hybnou silou nás, tzv. géniů.


V srdci se hýbá tajné hnutí, zjeví se a zmizí, aniž vyjeví svůj původ. Náhle propukne ve své plnosti génius, jenž byl už dávno rozptýlen v neuspořádaném chaosu, ale jenž rostl stupeň po stupni... [Beethoven].
(Rolland: Bettinin dopis o hudbě)


Zisk příjemně voní, ať má jakýkoli původ.


Ač smíš se vychloubat svým jměním,
štěstěna tvůj původ změnit nemůže.
(Horatius: Epódy)


Po řádu přírody všecky ty věci se dějí,
a jaký mají důvod a původ, je vidět.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm