Zkoumám různá smýšlení

23. února 2018 v 20:05 | Misantrop

V domě nikoho neznám, nevím, jak vypadají, a myslím, že jsem je nikdy ani na schodech nepotkal. Prohlížím si jen jejich jmenovky na dveřích a z novin, zastrčených za dveřmi, odhaduji, jaké je jejich smýšlení.


Ač zásady a abstraktní poznání vůbec naprosto nejsou prazdroj nebo první základ mravnosti, je jich přece nutně třeba k mravnímu životu jako nádrže, reservoáru, v kterém se uchovává smýšlení, vyvřelé z pramene veškeré mravnosti.
(Schopenhauer: Základ mravnosti)


Lykúrgos přivykal občany, aby nechtěli a nedovedli v soukromí žít, nýbrž aby jako včely vždy byli spojeni s celkem a navzájem se sdružovali kolem vůdce, přičemž se z nadšení a horlivosti bezmála odříkávali sebe samých a zcela patřili vlasti; takovéto smýšlení je možno poznati i z některých výroků. Tak například Paidarétos nebyl zvolen mezi třemi sty, ale přesto odcházel ve veselé náladě, ba takřka rozradostněn, že město má tři sta lepších nežli je on. Anebo Polykratidás, když přicházel ještě s jinými jako vyslanec k vojevůdcům krále perského, a ti se ho tázali, zdali jsou tu přítomni jen soukromě, nebo byli posláni jménem obce, odpověděl: "Jestliže dobře pochodíme, tedy jménem obce, jestliže špatně, tedy jen soukromě."


"Ach, že já jsem kdy poslechl svého strýce!" Tak mluvil k Tífyovi a k ostatním plavcům, aby zkoumal jejich smýšlení. Ti však začali hlučet, jak dozněla jeho slova, a zle reptali, že takhle by vůdce výpravy neměl mluvit. Ijásón se zaradoval, když poznal oddanost svých druhů, a zvolal: "Moji milí, vaše zmužilost mi dodává nové odvahy."


Baronesa si zatím vybrala Laerta, který se jí obzvlášť líbil jako švarný, čilý jinoch, a který, jakkoli byl nepřítelem žen, nepohrdal prchavým dobrodružstvím; tentokrát by ho skutečně proti jeho vůli byly málem upoutaly vlídnost a půvab baronesin, kdyby mu nebyl náhodou baron neprokázal tu dobrou, nebo chcete-li, špatnou službu, že ho blíže seznámil se smýšlením této dámy. Když ji totiž Laertes jednou hlasitě velebil a vyvyšoval nade všecky ostatní příslušnice jejího pohlaví, odvětil baron žertovně: "Aha, to známe! Naše přítelkyně si už zase vede přírůstek do svého kotce!"


Ó Eróte, v bojích vítězný,
koho jsi zajal, ten šílí.
Ty strhuješ k nepravostem zlým
i lidi smýšlení řádného.
(Sofoklés: Antigoné)


Dokazovali mi pádnými důvody, že se královský dvůr bez zkaženosti ani neudrží, neboť ono neústupné, smělé, vzpurné smýšlení, jež člověku propůjčuje ctnost, jenom ustavičně brzdí veřejné záležitosti.


Člověk nakonec obětuje poslední zbytek svého vůdcovství a skončí u "politiků"; to znamená u onoho druhu lidí, jejichž jediným smýšlením je bezcharakternost spolu s drzou dotěrností a s často neslušně vyvinutým uměním lhát.


TURPE EST ALIUD LOQUI, ALIUD SENTIRE
Hanebné je jinak mluvit a jinak smýšlet
Srov.: QUOD SENTIMUS, LOQUAMUR, QUOD LOQUIMUR, SENTIAMUS: CONCORDET SERMO CUM VITA (Seneca Mladší, Listy Luciliovi 75,3) - "Mluvme, jak smýšlíme, a mysleme si, co říkáme: ať se slova shodují s životem." Užívá se i v kratší podobě: Ut sentio, ita dico - "Jak smýšlím, tak mluvím." Neshoda smýšlení a slov bývá často vytýkána.


Já mám pro sebe důvtipu dost! Tím kázáním u mne
nedojdeš úspěchu, věř: jsem téhož smýšlení dosud!


Křesťanský je jistý smysl pro ukrutnost, k sobě i k jiným; nenávist k těm, kdo jsou jiného smýšlení; vůle pronásledovat.


Divoké a sveřepé národy, neustále válčící, uctívaly původně pod různými jmény bohy, kteří byli ve shodě s jejich smýšlením, tedy ukrutní, draví, zištní a krvežízniví.


Jsa muž vážného smýšlení, souhlasil upřímně, když betlémský kazatel vytýkal všeliké nezřízenosti a nešvary tehdejší společnosti, světské i duchovní.


Mnich je o to nebezpečnější, že je více zvyklý přetvářce, neboť od raného mládí uvykl pokrytectví ve svém chování a smýšlení.


Jako se naše tělo zahaluje v šatech, tak náš duch ve lži; a teprve přes tento obal se občas může ukázat naše pravé smýšlení, jako přes šaty tvar těla.


Jdi mi z cesty! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení je z člověka!


Politického smýšlení byl sice radikál a demokrat, ale to jenom proto, že lidi s penězi vůbec nemohl vystát.


V důsledku toho mi spíš než jakýkoli umělecký objev, spíš než zjemnění vkusu, zůstalo smýšlení, jasná a nesmiřitelná náročnost, které jsem se přes veškerou nepřízeň osudu snažil zůstat věrný.


Pravým zrcadlem našeho smýšlení je náš život.


Čeho vědět třeba dál,
ježto slyším, vím, kdo jsem?
Smýšlení své navzájem
moc svou ukáži ti, král!


Odkudpak víme, zdali filosof Télaugés nebyl svým smýšlením lepší než Sókratés? Neboť tady přece nestačí, že Sókratés zemřel slavněji.


V Platónově Theagu stojí psáno: "Každý z nás by chtěl být pánem pokud možno všech lidí, nejraději bohem." Toto smýšlení se musí objevit znova.


"Jen už pryč z tohoto neslušného otroctví, jen už pryč z této líhně zatrpklosti, jedovatosti a spiklenectví!" To by bylo to pravé smýšlení.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm