Skutky tě prozradí

27. března 2018 v 15:47 | Misantrop

Po celý život jsem vídal lidi s úzkými rameny, nevyjímaje ani jednoho, konat četné pošetilé skutky, ohlupovat své bližní a všemi prostředky kazit duše.


Ani mé myšlenky, ani mé skutky nejsou volné: Hlupákov je rdousí celou svou tíží...


František Cenci si patrně řekl: "Jakými skutky bych měl upozornit na svou odvahu a popřát si co nejplněji požitek z opovrhování veřejným míněním?"


Všechna čest vašim míněním! Avšak drobné odchylné skutky jsou cennější!


Pouhá slova nikomu neubližují, jen skutky - a kdyby, tak co je mi po tom?
(Misantrop: Předmluva k: Hitler: Můj boj)


Nelze odsoudit muže třeba i za krutý čin, jestliže ho vykonal ve prospěch teprve zakládaného státu nebo nově budovaného zřízení na sutinách starých pořádků. Jeho skutky jsou měřitelné jen výsledky jeho úsilí.


Našimi však epochami jsou skutky.
(Byron: Manfred)


Starověká indická filosofie, která mě tolik oslovuje a inspiruje, se při bližším zkoumání ukazuje také plná děr, polovičatostí a nedůsledností, ano dokonce hloupostí. Na jednu stranu se správně pokládá zrození v lidské podobě za prokletí, na druhou stranu se však všemi možnými a hnusnými prostředky usiluje skutky o pravý opak.


Něco jiného hlásáme a něco jiného děláme. Naše řeči jsou ušlechtilé, naše skutky ošklivé.


Slovy můžeš zatajit, co chceš, skutky tě prozradí.


Teď zkušený už, vidím všude u lidí,
že ve všem vládne jazyk, ne však skutky ctné.
(Sofoklés: Filoktétés)


Myslím, že lidé jsou celkem horší, než se zdají. Neukazují se takoví, jací jsou - skrývají se, když konají skutky, které by mohly vzbudit nenávist nebo opovržení k nim, a veřejně jednají tak, aby je lidé schvalovali nebo aby se jim podivovali.


Zajisté! Některé lidi ze všeho nejvíce popudí, když není náležitě oceněna jejich dobrota a lidskost; ne že by dobří a lidští byli skrze své skutky či slova, jsou dobří a jsou lidští skrze svoji přirozenou vznešenost a práva vyplývající z moci.


Naproti tomu není pravdivo, co pravíš, že jsou pojmy a skutky ethické v rozmanitých svých stupních a obměnách lidstvem vysoko ceněny. V theorii jest tomu tak, ale v praxi? Ó nebesa!


Lidé rozumují toliko, aby ospravedlnili své špatné sklony a špatné skutky.


Ó neblahé lidské plémě, proč takové skutky
připsalo bohům a s nimi i zavilou zlobu!


Ticho lesa bylo slovo mé.
Vaše skutky jsou vražedné!


Odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.


Avšak co je divného na tom, že špatní lidé konají špatné skutky?


Děláš-li dobré skutky, přiléváš vody do jedné nádoby, ale zapomínáš, že ubíráš ji tím z druhé!
(Klíma: Bílá svině)


Není vaším úkolem uspokojovat člověka, který vám slouží, protože ten to dělá proto, aby vás svými dobrými skutky ponížil.


Sám sobě nedůvěřuji a neubráním se, abych se neotřásl, když zjistím, nakolik jsem zapleten i do takzvaných dobrých skutků.
(Thoreau: Chůze)


Je údělem králů, aby se jim za dobré skutky dostalo pomluv.


Později, když vládcové nastupovali na trůn nikoli podle kvality, ale podle dědičného práva, začali se od vzoru svých předků odklánět. Začali přezíravě hledět na statečné skutky a ctnosti ve víře, že jediným vládcovým údělem je hýřit a trumfovat druhé v přepychu a bezuzdnosti.


Kdyby dnes konal Théseus své šlechetné skutky, skončil by bezpochyby v lapáku jako psychopatický zabiják, a ne jako všemi ctěný hrdina. Dnes se škůdci země nelikvidují. Dnes škůdci země vládnou.


Moderní lidé jsou slabí v důsledku špatné výchovy a malé vzdělanosti. Nad skutky starověku ohrnují nos, nebo je mají za neuskutečnitelný přežitek.


Přikývla krásná Ceres, a pohnuvši půvabnou hlavou,
osnuje takový trest, že by soucit v člověku budil,
kdyby on skutky sám byl nepozbyl soucitu u všech!


Své skutky omlouvati před sebou -
Zla poslední to slabost.
(Byron: Manfred)


Vaše skutky musí žít stále na očích všech. Budou-li vaše skutky čisté a spravedlivé, zjednají vám moc a dobrou pověst na celém světě.


"Vpravdě jsi muž boží," odvětil slepý, "neboť to dokazuješ svými skutky. Také to dosvědčí chudý lid, jehož se ujímáš, svědčí o tom velebné chrámy, jež jsi vystavěl a stavíš. A všecku zemi zvelebuješ jako dobrotivý otec svého českého národa. Ty o něj, též o jeho jazyk pečuješ, kdežto prve nežli mine tři sta let, bude český jazyk ponížen a potupen."


Vždy konec soudí všechny skutky předešlé.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm