Máme své pochybnosti

23. dubna 2018 v 14:54 | Misantrop

Misantropismus by se jevil v pravěku ještě nesmyslný, ve starověku jej nechápali, ve středověku byl rouhačstvím. Novověk již měl své závažné pochybnosti. Dnes jsou již i tací - nejen Já -, kteří dokonce upírají člověku jeho místo v ekosystému Země, jeho právo na existenci v něm.


Člověk netvorem skládek, hluboko pod úrovní, kde žijí a pracují neúnavní mrchožrouti (doplňková bádání v okolním vesmíru nebudou zřejmě nikdy dostatečně ukončena na to, abychom rozhodli i na tomto poli výzkumu - ale už i v této oblasti máme své pochybnosti a podezření!).


Dobré duše by nyní asi rády slyšely určitou, nižádným pochybnostem nepodléhající odpověď na palčivou otázku (jak známo, u nás každá otázka je palčivá), jaké byly city Ríšovy, měl-li Helenku rád a jak mnoho.


V lásce zvířat není jediný stín, jediný černý mrak pochybností, žádné tajné pohrdání tím druhým.


Ledi bojují za takzvaná "práva zvířat", to je podivné, vždyť sami nejsou zvířaty a brání se tomu, aby je někdo považoval za zvěř. Na jejich činnost padá stín pochybností a podezření.


Člověk má stálé a nekončící pochybnosti o sobě a nedovede se rozhodnout, čím vlastně je.


Psychiatrický ortel vyznívá tak, že nejsem paranoik. Samozřejmě že já tyto pochybnosti nemám, zda jsem paranoik, nebo ne. Jedná se o reálnou možnost vašeho porozumění, která tím, že nejsem paranoik, dostává základ normálnosti.


Ale pochybnosti o učení Strany vyslovovala jen tehdy, když se to nějakým způsobem týkalo jejího vlastního života.


Ale podle čeho se mám orientovat mezi lidmi Já? Nebo člověk mezi lidmi? A s kým z nich se mohu ztotožnit? Druhdy přicházívají najednou pochybnosti, zmatení a nevidoucnost.


Táži se sama sebe, nejsem-li šílený. Když jsem se dnes ráno procházel na slunci podél řeky, přepadly mne pochybnosti o mém rozumu, nikoliv však už pochybnosti nejasné jako dosud, nýbrž pochybnosti určité a přesné. Viděl jsem nejednoho blázna; znal jsem z nich mnohé, kteří byli stále stejně inteligentní, rozšafní, prozíraví ve všem všudy kromě v jednom. Hovořili o všem jasně, pohotově, věcně, ale vtom zavadila jejich myšlenka o úskalí jejich pomatenosti, roztříštila se, rozptýlila a utonula ve strašném a běsnícím oceánu, plném vzdouvajících se vln, mlh a vírů, jemuž se říká šílenství.


MENS DUBIIS PERCUSSA PAVET
(Lucanus, Farsalské pole 6,596)
Mysl otřesená pochybnostmi se bojí


Mám vážné pochybnosti, že mě někdo zaměstná. Zaměstnavatelé ve mně cítí popření svých hodnot. Strachují se mě. Soudím, že dobře chápou, že jen z donucení funguji ve století, kterým opovrhuji. Chtějí prostě další tupé zvíře, které by poslušně patlalo jejich bestsellery lepem.


Úředníci, tito malí plazi,
zbytnělí korupcí
jistě placeni jsou od drzosti,
ne že by v práci topili se po pás,
a pokud ještě máte pochybnosti,
ptejte se souseda, jenž žádal o pas
či jiný doklad k jejich nelibosti -
(Byron: Don Juan)


Napadnou-li nižšího člověka pochybnosti, zdali existují vyšší lidé, tu je nebezpečí velké!


A dělá-li víra v "nadpráví nejpočetnějších" revoluce a bude-li je dělat, - je to křesťanství, nebudiž o tom pochybnosti, jsou to křesťanské úsudky hodnotní, které každá revoluce jen překládá do krve a zločinu!


Místo aby je nevědomost vedla k tomu, aby se měli na pozoru před svou obrazotvorností, činí je rozhodnými, dogmatickými, pánovitými a způsobuje, že pociťují zlobu na všechny, kteří mají pochybnosti o hodnověrnosti snů, které jejich mozek zplodil.


Rozum je proti nám, rozum je nepřítel, rozum je nádor na mozku, nepřirozené bujení myšlenek a pochybností vzniklé jakousi chybou v přírodě.


Kdo směl vůlí zlomyslnou
poklid nicoty mně vzít,
dát mi duši vášní plnou,
rozum pochybnostmi zrýt?...


Francouzskou větu il commence par douter de tout, et finit par tout croire, napsanou ještě k tomu s jednou pravopisnou chybou, větu, která znamená česky "začíná pochybnostmi o všem a končí vírou ve vše", zčlověčil překládatel opět pochybeně jako "mluví o všech pochybnostech a končí pak u stvořitele"! No tady už si začínám myslet, že to dělal za něho jeho pes, a ne člověk!


Byl jsem ale ještě více pobouřen, že noviny "Wiener Presse", které se co nejponíženěji klaněly i poslední dvorní kobyle a náhodné její zavrtění ocasem je vyvádělo z míry, nyní se starostlivou tváří, ale jak se mi zdálo, se špatně skrývanou zlomyslností, vyjadřovaly pochybnosti vůči německému císaři.
Jako vždy v takových případech jsem se pokoušel odstranit pochybnosti pomocí knih.


Také výklad o filosofii předních řeckých filosofů mě neuspokojil a zanechal v pochybnostech o jeho správnosti.


Přes všechny nejasnosti i pochybnosti, jaké můžeme chovat vůči některým Ašókovým slovům a úmyslům, je zřejmé, že to byl jeden z největších vladařů v dějinách starověku. Svou rozvážnou politikou položil základy k novému pojetí náboženské i občanské tolerance, jaká nemá u jiných kulturně vyspělých národů starověku obdoby.


Co za oné noci, za které v pochybnostech se do kostela rozběhl, v duchu viděl, o čem sníval, splnilo se. Chrám byl dokončen, vyzdoben, a každý, král i dvořané a každý, kdo poprvé vešel, obrátil především zraky své k mocnému klenutí, tak směle nad posvátnou prostorou rozpjatému, a každý si vzpomněl na nešťastného mladého stavitele, jenž dílo své zaplatil životem.


Kráčel po chodbě a čekal na kulku. Věděl, že v příštím okamžiku ho udeří. Všechno bylo uspořádáno, urovnáno, usmířeno. Už nebyly pochybnosti, hádky, bolest ani strach.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm