Setřeste pouta, jež vás dusila!

3. května 2018 v 11:47 | Misantrop

Setřeste pouta, jež vás dusila,
jak rosu, když vás v spánku zrosila,
jen hrstka je jich - a vás přesila!
(Shelley: Maškarní průvod anarchie)


Chaos a anarchie jsou vždycky lepší než zákon a pořádek, neboť za všeobecných zmatků povolují letitá pouta, kdežto ve spořádaných dobách okovy vrůstají pod kůži.


Jen jedinec není ničím vázán,
však lidstvo jako celek se vleče v poutech.


Z bludů pocházejí pouta, jimiž tyrani a kněží spoutávají národy, pouta, z nichž pochází náboženský fanatismus.


Ten, koho zvou vykupitelem, ukoval je v pouta:
V pouta křivých hodnot a poblouzněných slov!


Prolhané morálky bab
zlom pouta malicherná.


Pokládal se vcelku prostým veškerého pouta, veškerého nátlaku.


Ten nadlidský pocit, to vědomí, že divoká příroda se ve mně ozve silou silnější než všechna lidská pouta, je mimořádně povznášející. Já nikdy nebudu otrokem, jenž by líbal své drahé okovy! Vždycky ze mne čas od času vyvře a vysoptí nespoutaná divočina jako žhavá láva z jícnu zlé hory!


Kořeny jsou pouta. Děsím se, že bych mohl ztratit svou svobodu. Chci být volný, bez pout.


Setřes prach a povstaň, rozraz pouta na své šíji.


...nebo i pod ztrátou hrdla přepilovat pouta...
(Holan: Noc s Hamletem)


Sladký spánku, ty rozplétáš pouta nejtrudnějších myšlenek.


Bude vůbec pro jakéhokoli adepta filosofie platit tvrzení, že "touha po osvobození jsou pouta největší"? To si nemyslím.


Závěr života má tvořit existence askety, který zpřetrhal všechna pouta se světem a jeho děním.


Člověk, který zpřetrhal svá pouta, odvrhl světský způsob života a zanechal tužeb, je vpravdě nadčlověkem.


Krále lze ovládat tak těžko jako slona v říji. Zatouží-li po rozkoši, rozrazí pouta a ohrady práva.


Rozkoš lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak se bolestně zařezávají.
(Pierre Abélard)


Stříci se tenat vášně a nedat se chytit
je lehčí než uniknout z léčky, v které už vězíš,
než zpřetrhat tuhá pouta a milostný svazek.


Silnější pokolení vyžene slabé, poněvadž vůle k životu ve své poslední formě roztrhá všechna směšná pouta takzvané humanity jednotlivců, aby na její místo nastoupila humanita přírody, která ničí slabost, aby udělala místo síle.


Rozvažte pouta
a ztlumte světlo -
buďte jen prach!


Jsem skutečným samotářem, který nikdy celým srdcem nepatřil státu, vlasti, okruhu přátel, dokonce ani užší rodině, nýbrž k nim přes všechna pouta pociťoval nikdy neutuchající pocit odcizení a potřebu samoty.


Jak směšná jsou pouta, která nás vážou s našimi rodiči! Matka, která nás nosila ve svém lůně, si nezaslouží žádnou vděčnost, nýbrž nenávist, protože nás přivedla na svět pouze pro své vlastní potěšení a vydala nás všanc všemu neštěstí, které na nás na světě čeká. A to všechno jen proto, aby uspokojila svou vlastní chlípnost.


Ach, kterépak zvíře, když jednou
zpřetrhá pouta a prchne, se do nich hloupě zas vrací?


Zrušení roboty a otroctví bylo podobno tomu, co dělali krymští Tataři se svými zajatci, když si vymyslili, že jim rozřežou podešve a nasypou tam rozřezané štětiny. Provedše na nich tuto operaci, sňali jim klády a pouta. Zrušení nevolnického práva v Rusku a otroctví v Americe, ač odvolalo dřívější formu otroctví, nejen nezničilo samé podstaty jeho, nýbrž vykonáno až tehdy, kdy štětina v podešvích roztrhla vřed, a můžeme si být úplně jisti, že bez pout a bez klád zajatci neutečou a budou pracovat.


Ó žel! kam zrak své světlo metá,
zří zákony jen zdeptané,
zří všude biče, pouta kletá.


"Civilisace" samá všude pouta!


Občané souhlasí s nošením svých pout, aby je sami mohli dát druhým.


Dnes jsem odvrhnul pouta směšně těsných schématů a nestarám se o slimáka lidstva. V železných poutech Osudu skrývala se jakási Prozřetelnost, která nechtěla, abych utonul ve společné pěně lidstva; a ze zkoušky ohněm vyšel jsem jako vítěz. Všelikou vládu světa a všecku neskonalost jeho - pokud jsou zaklety v jiskře bytosti lidské - objal jsem myšlenkou a udeřil jako hromem v tisíce lidských pout.


S pohnutím v srdci sleduji, že Rusové cítí s ostatními Slovany sounáležitost, vědí o nás a nepovažují nás za nepřátele, protože důležitá není nějaká pouze dočasná zahraniční politika, nýbrž pradávné dlouhotrvající pouto duchovní, jež spojuje všechny Slovany, ať mají vládu sebenepovedenější, sebehloupější, sebezrádnější a sebezločinnější. Naše slovanská duchovní pouta jsou nepřetržitelná.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm