Ctnost kráčí po vrcholcích

23. července 2018 v 11:27 | Misantrop

Chodit bezpečnou cestou je znakem člověka nízkého a líného, ctnost kráčí po vrcholcích.
(Seneca: O prozřetelnosti)


Ctnost podle vratké lidské přízně
nikdy svou pravomoc nezískává.
Ctnost otevírá nebe těm, kterých smrt
se netýká, a putuje po stezkách
jí vyhrazených; na perutích
straní se bahna a všedních davů.
(Horatius: Ódy)


Co je svobodnému duchu po lidech! Vlastní ctnost je mu odměnou největší!


Čaj se podobá poustevníku,
muži tiché ctnosti a míru.


Bez ctnosti je člověk bytostí nejbezbožnější a nejdivočejší a v pohlavních požitcích a v jídle nejhorší.
(Aristotelés: Politika)


Veškerou podstatu dobrého žití položme do duševní síly a velikosti a do pohrdání všemi věcmi lidskými a do všemožné ctnosti.


Žádnou pubertální recesi
Potřebu ctnosti, kterou mají pokrytečci, ale i pionýři


Ten, kdo za všech možných okolností se zaručuje za svou ctnost, je pokrytcem, nebo je slaboduchý, a před ním je nutno mít se na pozoru.


Lež je zásadou každé ctnosti a každé krásy u člověka.
(France: Ametystový prsten)


Nikoli ctnost, nýbrž zdatnost (ctnost v renesančním stylu, virtù, ctnost bez moralinu).


Program poctivosti a ctnosti je všem dávno známý a nemůže v něm být nic nového. Vinou staré veteše člověk ztrácí veškerou originalitu a život se omezuje na úzký rámec nudné ctnosti.
(Arcybašev: Sanin)


Ctnost skromnosti je znamenitým vynálezem pro lumpy.


U někoho například, kdo by byl určen a uzpůsoben k poroučení, by sebe-popírání a skromné ustupování nebylo ctností, nýbrž mrháním ctností.


To přec je známé, drahý vladaři,
že ctnosti na zemi se nedaří.
A ještě hůř je s ctnostmi velkými ...
kdo může to znát lépe nežli my?!


Není správné, že "štěstí následuje po ctnosti", nýbrž mocnější určuje svůj šťastný stav jakožto ctnost.


Jako mají jiní za smysl života jednou ctnost, podruhé dobro, potřetí vůli k moci, vždy je to jen jiný název pro totéž - pro rozkoš.


Pokud zločin samotný není tak delikátní jako ctnost, často je právě ctností ovlivňován a má veškeré rysy její naivnosti a čistoty. Copak nelze v obou najít jistou podobnost? Když budeme zkoumat přírodní zákony, nezjistíme, že neřest je stejně nezbytná jako ctnost? Neinspirují nás snad obě a nevyvolávají v nás stejná nutkání?


"Lepší divoch s vynikajícími vlastnostmi, byť se dopouští zločinů, než otrok neschopný jakékoli ctnosti." - Nic není pravdivějšího, alespoň pokud jde o umění.


Moc rád jsem svědkem toho, jak se dokonce i domácí zvířata znovu dožadují svých přirozených práv - stačí mi jakýkoliv důkaz, že zcela neztratila své původní divoké návyky a sílu, jako když kráva mého souseda začátkem jara uteče z pastvy a odvážně plave přes řeku, která se v té době stává chladným, šedivým, sto třicet až sto šedesát yardů širokým proudem, rozvodněným díky roztátému sněhu. Je jako bizon, co překračuje Mississippi. Tento hrdinský skutek dodává v mých očích, jež jsou tím pohledem poctěné, stádu skotu jistou ctnost.
(Thoreau: Chůze)


Fuj! nechat si namlouvat, že vystupňováním neosobnosti, v soukolí nové společnosti se může hanba otroctví proměnit v ctnost!


Naše soustava vlády a zákona pochází zřejmě z našich hrubých nedostatků rozumu a tudíž i ctnosti.


Tvrdí se, že odvaha je ctnost. Žena však stojí v této ctnosti na nižším stupni, protože když muž jde do boje, ona se schovává.


Spravedlnost je ctnost po výtce mužská, lidumilnost po výtce ženská.


Soucit je proslulou ctností lehkých děv.


LEPORELLO: Tvá krása, tvá ctnost mě dojímají k slzám.
DON JUAN: Jak cibule!
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Bůh potěší se z tvé krásné ctnosti,
ale i čert - neb vede k zoufalosti!


Za svou nejlepší ctnost se odškodňujeme nějakou zbytečnou a nesmyslnou ohavností.


Na ctnost teď už vůbec mají patent, tito slabí a nevyléčitelně choří, o tom není pochyb.


Ctnost je vůlí k zániku.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm