Cudnost je ozdobou ženy i muže

23. srpna 2018 v 11:23 | Misantrop

Hrdlička nikdy neublíží svému druhu; jestliže jeden z dvojice zemře, druhý zachová navždy cudnost, nikdy neusedne na zelenou větev a nikdy se nenapije čerstvé vody.


Strach ze smrti je vlastním pramenem strastí: on to hanobí cudnost.


Lépe než kdy jindy si teď uvědomoval, proč ji nenávidí. Protože je mladá, hezká a bezpohlavní, protože by se s ní chtěl vyspat, což se nikdy nestane, protože kolem rozkošného, pružného pasu, který přímo vyzýval k něžnému objetí, měla ohavnou šarlatovou šerpu, křiklavý symbol cudnosti. Všechny členky Strany byly stejné. Cudnost v nich byla zakořeněná stejně hluboko jako oddanost Straně. To je naprostá pravda, pomyslel si. Mezi cudností a politickou ortodoxií je přímá a těsná spojitost. Jak jinak se dá udržet ve správné poloze strach, nenávist a šílená lehkověrnost, které Strana potřebuje u svých členů, než tím, že se potlačí nějaký mocný pud a použije se ho jako hnací síly? Například jejich sexuální život byl důsledně regulován dvěma slovy: sexzločin (sexuální nemorálnost) a dobrosex (cudnost). Věděl, co se míní pod pojmem dobrosex, totiž normální pohlavní styk mezi mužem a ženou, jehož jediným cílem je plození dětí, bez tělesné rozkoše ze strany ženy; všechno ostatní byl sexzločin.


Freud Pán byl první, kdo odhalil otřesná nebezpečí rodinného života. Svět byl plný matek - tedy plný perverzity všeho druhu, od sadismu až po cudnost.


Ta tajemná nemoc! Hysterie! Řečeno po našem posedlost mateřstvím, což znamená nezkrotná touha po početí, samičí rujnost po staletí potlačovaná a maskovaná cudností.


Králova manželka si ztepilého jinocha velmi oblíbila a po čase zatoužila získat si jeho srdce. Cudný Bellerofón však projevy její přízně neopětoval a o její lásku nedbal. To královnu velmi hnětlo a uráželo. Když i nadále zůstával vůči ní chladný a zatvrzelý, její láska se proměnila v nenávist a královna pomýšlela na pomstu. Nebylo těžké Bellerofonta u krále osočit. Vymyslela si mnoho nepěkných věcí a přesvědčila krále, že Bellerofontés není hoden jejich pohostinství. "Představ si, králi," řekla mu, "že ten pyšný mladík nachystal úklady mé cudnosti a chtěl získat mou lásku."


MORIBUS ET FORMA CONCILIANDUS AMOR EST
(Ovidius, Listy heroin 6,94)
Lásku vždy pomohou získat cudnost a půvabný zjev


Obnažení dívek neznamenalo nic hanebného, poněvadž přitom převládala cudnost, nikoli nezdrženlivost, naopak to vštěpovalo ženskému pohlaví prosté mravy a snahu o slušné chování, a dodávalo to šlechetné mysli, neboť ženy měly stejnou účast na statečnosti a vážnosti. Takovou tedy cudnost a takový řád zavedl Lykúrgos. Avšak Numa vštípil ženám mnoho cudnosti a zabránil jim ve všeliké úskočnosti, naučil je střízlivosti a navykl je mlčet; pití vína se zcela zdržovaly a v nepřítomnosti muže nesměly mluvit ani o nutných věcech.


Lidský ideál nespočívá v počestném maloměšťáctví nebo v cudnosti starých panen, nýbrž ve vzdorovitém ztělesnění mužské síly a v ženách, které přivádějí na svět muže.


Cudnost - přednostní ozdoba mužů.


Co se týče "cudnosti" filosofů, pak je tento druh ducha zjevně plodný jinde než v dětech; snad má jinde i pokračování svého jména, svou malou nesmrtelnost (ještě neskromněji se to mezi filosofy vyjadřovalo ve staré Indii: "K čemu potomstvo člověku, jehož duší je svět?").


Bože, udělej mne nesmrtelným. A až zemřu, dej, ať lidé vyslovují mé jméno vždy s láskou, s níž jsem komponoval. Já ti dám na oplátku svoji cudnost.


Možná, že je to u něho opravdu instinkt: mohl by ho snad při tvorbě okouzlovat necudný sebepožitek, kdyby nebyl přesvědčen o vlastní svrchovaně čisté cudnosti?
(Wagner: Umělec a veřejnost)


Zvedá se mi z vás úplně žaludek! Připadám si vedle vás až nenormální s tou mojí zvířecí cudností!


"Ale," říkají, "což pokolení lidské? Jestliže přiznáme, že věčné panictví je lepší než manželství a že cílem lidstva jest - ideál cudnosti, pak vyhyne lidské pokolení. A jestliže důsledek všeho toho uvažování jest ten, že pokolení lidské musí vyhynouti, pak je nesprávné všecko to usuzování!"
Ale to usuzování není moje: jsem si ho nevymyslil. To, že člověk povinen jest míti ideál cudnosti a že panictví jest lepší než manželství, toť pravda, objevená Kristem už před 19 sty lety. V Evangeliu pověděno jest jasně a bez možnosti jakéhokoli jiného výkladu, že neženatec lépe učiní, neožení-li se vůbec a zachová nadále úplnou cudnost (Ev. Matouše XIX., 10-12.).


Požadavek cudnosti posiluje vehemenci a niternost náboženského instinktu - činí kult vřelejším, blouznivějším, oduševnělejším. Jako by nebyly zasadily pokora, cudnost, chudoba, jediným slovem svatost, životu posud nevýslovně více škod než kterékoli hrůzy a neřesti...


Kořen všeho zla: otrocká morálka pokory, cudnosti, nesobectví, absolutní poslušnosti zvítězila.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm